Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 2\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,\,cm\). Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t = 2 s đến t = 4,875 s là:

Câu 365172: Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 2\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,\,cm\). Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t = 2 s đến t = 4,875 s là:

A. 7,45 m/s.

B. 8,14 cm/s.

C. 7,16 cm/s.

D. 7,86 cm/s.

Câu hỏi : 365172

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t\)


Áp dụng công thức tính tốc độ trung bình: \({v_{tb}} = \frac{S}{{\Delta t}}\)

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha ban đầu của dao động: \(\varphi  = \frac{\pi }{4}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Chu kì dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{2\pi }} = 1\,\,\left( s \right)\)

  Tại thời điểm t = 2 s → t = 2T

  Thời điểm t = 4,875 s → \(t = 4,875T = 2T + 2T + \frac{{7T}}{8}\)

  Trong khoảng thời gian \(\frac{{7T}}{8}\), vật quay được góc:

  \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t = \frac{{2\pi }}{T}.\frac{{7T}}{8} = \frac{{7\pi }}{4}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Biểu diễn trên VTLG ta có:

  Từ VTLG, ta thấy quãng đường vật đi được là:

  \(S = 2.4.2 + 3.2 + \sqrt 2  = 22 + \sqrt 2 \,\,\left( {cm} \right)\)

  Tốc độ trung bình của vật:

  \({v_{tb}} = \frac{S}{{\Delta t}} = \frac{{22 + \sqrt 2 }}{{4,875 - 2}} \approx 8,14\,\,\left( {cm/s} \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com