Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 6\cos \left( {20\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\). Tốc độ trung bình của vật khi đi từ vị trí cân bằng theo chiều dương đến vị trí có li độ x = 3 cm theo chiều dương là:

Câu 365176: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 6\cos \left( {20\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\). Tốc độ trung bình của vật khi đi từ vị trí cân bằng theo chiều dương đến vị trí có li độ x = 3 cm theo chiều dương là:

A. 3,6 m/s.

B. 1,2 m/s.

C. 36 m/s.

D. Một giá trị khác.

Câu hỏi : 365176

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức tính tốc độ trung bình


\({v_{tb}} = \frac{S}{{\Delta t}}\) (với S là quãng đường vật đi được trong thời gian ∆t)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{20\pi }} = 0,1\,\,\left( s \right)\)

  Khi vật đi từ VTCB theo chiều dương đến vị trí x = 3 cm theo chiều dương, ta có:

  + Quãng đường đi được: S = 3cm

  + Thời gian đi (sử dụng vòng tròn lượng giác):

  Góc quét được: π/6 (rad)

  → Thời gian vật đi từ VTCB theo chiều dương đến vị trí x = 3 theo chiều dương là:

  \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{\pi }{6}}}{{20\pi }} = \frac{1}{{120}}\,\,\left( s \right)\)

  → Tốc độ trung bình của vật:

  \({v_{tb}} = \frac{S}{{\Delta t}} = \frac{3}{{\frac{1}{{120}}}} = 360\,\,\left( {cm/s} \right) = 3,6\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com