Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

Câu 366088: Tìm số lớn nhất trong các số sau:

A. \(375\)                      

B. \(735\)                          

C. \(537\)                             

D. \(754\)

Câu hỏi : 366088

Phương pháp giải:

So sánh các số có ba chữ số với nhau.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  So sánh các số với nhau, ta thấy có hai số có hàng trăm là 7 đó là: 735 và 754

  Ta so sánh đến hàng chục thấy \(754 > 735\,\,\left( {do\,\,\,5 > 3} \right)\)

  Vậy \(754\) là số lớn nhất trong các số đã cho.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com