Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 2,24 lít khí N2 tác dụng với 8,96 lít khí H2 tạo ra V lít khí NH3 (điều kiện tiêu chuẩn). Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Tính giá trị của V?

Câu 368354: Cho 2,24 lít khí N2 tác dụng với 8,96 lít khí H2 tạo ra V lít khí NH3 (điều kiện tiêu chuẩn). Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Tính giá trị của V?

A. 2,24 lít         

B. 5,6 lít               

C. 0,336 lít           

D. 1,12 lít

Câu hỏi : 368354

Phương pháp giải:

Cách xác định hiệu suất tính theo chất nào?


Tương tự như cách xác định chất phản ứng hết.


PTHH: aA + bB → cC + dD


Đề bài cho biết nA và nB. Để biết được hiệu suất tính theo chất nào ta so sánh tỉ số \(\frac{n_{A}}{a}\) và \(\frac{n_{B}}{b}\).


Tỉ số nào nhỏ hơn thì hiệu suất tính theo chất đó.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH:    N2  +   3H2 \rightleftharpoons 2NH3

  Ban đầu: 0,1      0,4 mol (So sánh thấy: \(\frac{0,1}{1}<\frac{0,4}{3}\) nên hiệu suất tính theo N2 => nN2 pư = 0,1.25% = 0,025 mol)

  Pư:        0,025 → 0,075 →          0,05

  → V = 0,05.22,4 = 1,12 lít

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com