Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có chiều dài \({{l}_{1}},\,\,{{l}_{2}}\) với chu kỳ dao động riêng lần lượt là \({{T}_{1}}=0,3\,\,s;\,\,{{T}_{2}}=0,4\,\,s\). Chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài \({{l}_{3}}={{l}_{1}}+{{l}_{2}}\) là

Câu 369547: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có chiều dài \({{l}_{1}},\,\,{{l}_{2}}\) với chu kỳ dao động riêng lần lượt là \({{T}_{1}}=0,3\,\,s;\,\,{{T}_{2}}=0,4\,\,s\). Chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài \({{l}_{3}}={{l}_{1}}+{{l}_{2}}\) là

A. 0,1 s

B. 0,7 s

C. 0,5 s

D.  1,2 s

Câu hỏi : 369547

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc đơn: \(T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì của hai con lắc lần lượt là:

  \(\left\{ \begin{align}& {{T}_{1}}=2\pi \sqrt{\frac{{{l}_{1}}}{g}}\Rightarrow {{l}_{1}}=\frac{g{{T}_{1}}^{2}}{4{{\pi }^{2}}} \\& {{T}_{2}}=2\pi \sqrt{\frac{{{l}_{2}}}{g}}\Rightarrow {{l}_{2}}=\frac{g{{T}_{2}}^{2}}{4{{\pi }^{2}}} \\\end{align} \right.\Rightarrow {{l}_{1}}+{{l}_{2}}=\frac{g}{4{{\pi }^{2}}}\left( {{T}_{1}}^{2}+{{T}_{2}}^{2} \right)\)

  Chu kì của con lắc có chiều dài \({{l}_{3}}={{l}_{1}}+{{l}_{2}}\) là:

  \(\begin{align}& {{T}_{3}}=2\pi \sqrt{\frac{{{l}_{3}}}{g}}\Rightarrow {{l}_{3}}={{l}_{1}}+{{l}_{2}}=\frac{g{{T}_{3}}^{2}}{4{{\pi }^{2}}}\Rightarrow {{T}_{3}}^{2}={{T}_{1}}^{2}+{{T}_{2}}^{2} \\& \Rightarrow {{T}_{3}}=\sqrt{0,{{3}^{2}}+0,{{4}^{2}}}=0,5\,\,\left( s \right) \\\end{align}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com