Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(P = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + {x^{3\sqrt 3 }}} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{3\sqrt 3 }} - 1} \right)}}\,\,\,\left( {x > 0,\,\,x \ne 1} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 371690: Cho biểu thức \(P = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + {x^{3\sqrt 3 }}} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{3\sqrt 3 }} - 1} \right)}}\,\,\,\left( {x > 0,\,\,x \ne 1} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(P = {x^{2\sqrt 3 }} - 1\)

B. \(P = {x^{2\sqrt 3 }} + 1\)

C. \(P = {x^{\sqrt 3 }} + 1\)

D. \(P = {x^{3\sqrt 3 }} - 1\)

Câu hỏi : 371690
 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}P = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + {x^{3\sqrt 3 }}} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{3\sqrt 3 }} - 1} \right)}} = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left[ {{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{\sqrt 3 }} + 1 + {x^{2\sqrt 3 }}} \right)} \right]}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left[ {\left( {{x^{\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + 1} \right)} \right]}}\\\,\,\,\, = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right)}}{{\left( {{x^{\sqrt 3 }} - 1} \right)}} = \dfrac{{{{\left( {{x^{\sqrt 3 }}} \right)}^2} - {1^2}}}{{{x^{\sqrt 3 }} - 1}} = \dfrac{{\left( {{x^{\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{\sqrt 3 }} + 1} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }} - 1}} = {x^{\sqrt 3 }} + 1.\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com