Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f(x) = \ln \left( {\sin 2x} \right)\). Giá trị của \(f'\left( {\dfrac{\pi }{8}} \right)\) bằng:

Câu 372741: Cho hàm số \(f(x) = \ln \left( {\sin 2x} \right)\). Giá trị của \(f'\left( {\dfrac{\pi }{8}} \right)\) bằng:

A. \( - 2\)

B. \(2\sqrt 2 \)     

C. \(2\)     

D. \(1\)

Câu hỏi : 372741
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}f'(x) = \dfrac{{(\sin (2x))'}}{{\sin (2x)}} = \dfrac{{2.\cos (2x)}}{{\sin (2x)}}\\ \Rightarrow f'\left( {\dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{{2.\cos \left( {2 \cdot \dfrac{\pi }{8}} \right)}}{{\sin \left( {2 \cdot \dfrac{\pi }{8}} \right)}} = \dfrac{{2.\cos \left( {\dfrac{\pi }{4}} \right)}}{{\sin \left( {\dfrac{\pi }{4}} \right)}} = 2\end{array}\) ...

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com