Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên khoảng nào sau đây, hàm số \(y = \sqrt { - {x^2} + 2x} \) đồng biến?

Câu 403620: Trên khoảng nào sau đây, hàm số \(y = \sqrt { - {x^2} + 2x} \) đồng biến?

A. \(\left( {1; + \infty } \right)\)  

B. \(\left( {1;2} \right)\)

C. \(\left( {0;1} \right)\)

D. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)  

Câu hỏi : 403620

Phương pháp giải:

- Tìm TXĐ của hàm số.


- Tính đạo hàm của hàm số.


- Giải phương trình \(y' = 0\).


- Lập BBT và kết luận các khoảng đồng biến của hàm số.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + ĐKXĐ: \( - {x^2} + 2x \ge 0 \Leftrightarrow 0 \le x \le 2\).

  TXĐ: \(D = \left[ {0;2} \right]\).

  + \(y' = \dfrac{{ - 2x + 2}}{{2\sqrt { - {x^2} + 2x} }} = \dfrac{{ - x + 1}}{{\sqrt { - {x^2} + 2x} }}\).

  + \(y' = 0 \Leftrightarrow  - x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in D\).

  + BBT:

  + Kết luận: Hàm số đồng biến trên \(\left( {0;1} \right)\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com