Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết hằng số phân li axit của HCN là Ka = 7.10-10. Độ điện li của axit HCN trong dung dịch 0,003M là:

Câu 404230: Biết hằng số phân li axit của HCN là Ka = 7.10-10. Độ điện li của axit HCN trong dung dịch 0,003M là:

A. 0,0905%.

B. 0,0184%.

C. 0,0545%.

D. 0,0483%.

Câu hỏi : 404230

Phương pháp giải:

PT phân li:    HCN          ⇄      H+   +    CN-


Ban đầu:       0,003                                        (M)


Phân li:            x →                  x  →       x      (M)


Cân bằng:    0,003-x                 x             x    (M)


Ta có: \({K_a} = \frac{{\left[ {{H^ + }} \right].\left[ {C{N^ - }} \right]}}{{\left[ {HCN} \right]}} \to x\)


Độ điện li được tính theo công thức: \( \alpha  = \frac{{{C_{pli}}}}{{{C_{b{\rm{d}}}}}}.100\%\)

 • Đáp án : D
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li:    HCN          ⇄      H+   +    CN-

  Ban đầu:       0,003                                        (M)

  Phân li:            x →                  x  →       x      (M)

  Cân bằng:    0,003-x                 x             x    (M)

  Ta có: \({K_a} = \frac{{\left[ {{H^ + }} \right].\left[ {C{N^ - }} \right]}}{{\left[ {HCN} \right]}} \Leftrightarrow \frac{{{x^2}}}{{0,003 - x}} = {7.10^{ - 10}}\)

  → x = 1,45.10-6

  \( \to \alpha  = \frac{{{C_{pli}}}}{{{C_{b{\rm{d}}}}}}.100\%  = \frac{{1,{{45.10}^{ - 6}}}}{{0,003}}.100\%  = 0,0483\% \)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com