Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp các số tự nhiên \(y\) mà \(19 - y = 21\).

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp đó có bao nhiêu phần tử?

Câu 405522: Tập hợp các số tự nhiên \(y\) mà \(19 - y = 21\).

A. \(B = \left\{ {y \in \mathbb{N}^*|19 - y = 21} \right\}\) Số phần tử: \(2\)

B. \(B = \left\{ {y \in \mathbb{N}^*|19 - y = 21} \right\}\) Số phần tử: \(1\)

C. \(B = \left\{ {y \in \mathbb{N}|19 - y = 21} \right\}\) Số phần tử: \(3\)

D. \(B = \left\{ {y \in \mathbb{N}|19 - y = 21} \right\}\) Không có phần tử nào thỏa mãn

Câu hỏi : 405522

Phương pháp giải:

Để viết một tập hợp, ta có thể sử dụng hai cách:


+ Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp


+ Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(B\) là tập hợp các số tự nhiên \(y\) mà \(19 - y = 21\).

  Suy ra, \(B = \left\{ {y \in \mathbb{N}|19 - y = 21} \right\}\)

  Ta có:

  \(19 - y = 21\)

  \(\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y = 19 - 21\) (không thỏa mãn)

  Vậy không có phần tử nào thỏa mãn điều kiện của tập hợp \(B\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com