Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được khi cho 4,6 gam Na vào 200 ml nước (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Câu 416699: Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được khi cho 4,6 gam Na vào 200 ml nước (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

A. 0,5  

B. 1

C. 1,5. 

D. 2

Câu hỏi : 416699

Phương pháp giải:

Đổi số mol Na theo công thức: n = mNa : MNa =?


Viết PTHH xảy ra, tính khối lượng chất thu được theo số mol Na sau đó áp dụng công thức tính CM = n/V 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số mol của Na là: n = 4,6 : 23 = 0,2 mol

  PTHH: Na + H2O → NaOH + ½ H2

  Theo PTHH: nNaOH = nNa = 0,2 mol

  Coi V không đổi nên VSau = VH2O = 200 (ml) = 0,2 (lít).

  ⟹ Nồng độ mol dung dịch NaOH: CM = nNaOH : V= 0,2 : 0,2 = 1 mol/l

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com