Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ lan truyền theo trục \(Ox\) với tốc độ \(0,8\,\,m/s\) và tần số nằm trong khoảng từ \(25\,\,Hz\) đến \(35\,\,Hz\). Gọi \(A\) và \(B\) là hai điểm thuộc \(Ox\), ở cùng một phía đối với \(O\) và cách nhau \(10\,\,cm\). Hai phần tử môi trường tại \(A\) và \(B\) luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng là

Câu 416972:

Một sóng cơ lan truyền theo trục \(Ox\) với tốc độ \(0,8\,\,m/s\) và tần số nằm trong khoảng từ \(25\,\,Hz\) đến \(35\,\,Hz\). Gọi \(A\) và \(B\) là hai điểm thuộc \(Ox\), ở cùng một phía đối với \(O\) và cách nhau \(10\,\,cm\). Hai phần tử môi trường tại \(A\) và \(B\) luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng là

A. \(28\,\,Hz\).    

B. \(30\,\,Hz\).    

C. \(32\,\,Hz\).   

D. \(34\,\,Hz\).

Câu hỏi : 416972

Phương pháp giải:

Hai phần tử môi trường dao động ngược pha nhau: \(\dfrac{{2\pi d}}{\lambda } = \left( {2k + 1} \right)\pi \)


Tần số sóng: \(f = \dfrac{v}{\lambda }\)

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha nhau, ta có:

  \(\dfrac{{2\pi d}}{\lambda } = \left( {2k + 1} \right)\pi  \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2d}}{{2k + 1}} = \dfrac{{20}}{{2k + 1}}\)

  Tần số sóng là: \(f = \dfrac{v}{\lambda } = \dfrac{{80}}{{\dfrac{{20}}{{2k + 1}}}} = 4\left( {2k + 1} \right)\)

  Mà \(25 \le f \le 35 \Rightarrow 25 \le 4\left( {2k + 1} \right) \le 35 \Rightarrow 2,625 \le k \le 3,875 \Rightarrow k = 3\)

  \( \Rightarrow f = 4\left( {2k + 1} \right) = 28\,\,\left( {Hz} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com