Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trở \({R_1} = 9\Omega ;{R_2} = 15\Omega ;{R_3} = 10\Omega \); dòng điện đi qua \({R_3}\)  có dường độ là \({I_3} = 0,3A.\)

a) Tính các cường độ dòng điện \({I_1},{I_2}\) tương ứng đi qua các điện trở \({R_1},{R_2}\)

b) Tính hiệu điện thế \(U\) giữa hai đầu đoạn mạch \(AB.\)

Câu 428155: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trở \({R_1} = 9\Omega ;{R_2} = 15\Omega ;{R_3} = 10\Omega \); dòng điện đi qua \({R_3}\)  có dường độ là \({I_3} = 0,3A.\)


a) Tính các cường độ dòng điện \({I_1},{I_2}\) tương ứng đi qua các điện trở \({R_1},{R_2}\)


b) Tính hiệu điện thế \(U\) giữa hai đầu đoạn mạch \(AB.\)


A. \({I_1} = 0,5A;{I_2} = 0,2A;{U_{AB}} = 7,5V\)

B. \({I_1} = 0,6A;{I_2} = 0,3A;{U_{AB}} = 7,5V\)

C. \({I_1} = 0,5A;{I_2} = 0,2A;{U_{AB}} = 9V\)

D. \({I_1} = 0,6A;{I_2} = 0,3A;{U_{AB}} = 9V\)

Câu hỏi : 428155

Phương pháp giải:

Đoạn mạch mắc nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} + {U_2}\\I = {I_1} = {I_2}\end{array} \right.\)


Đoạn mạch mắc song song: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} = {U_2}\\I = {I_1} + {I_2}\end{array} \right.\)


Định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}{{R_1} = 9\Omega ;{R_2} = 15\Omega ;{R_3} = 10\Omega ;{I_3} = 0,3A}\\{a){\rm{ }}{I_1} = ?;{\rm{ }}{I_2} = ?}\\{b){\rm{ }}U = ?}\end{array}\)

  Lời giải:

  Mạch điện gồm: \({R_1}\,\,nt\,\,\left( {{R_2}\,\,//\,\,{R_3}} \right)\)

  a) Hiệu điện thế giữa hai đầu \({R_3}:\,\,\,{U_3} = {I_3}.{R_3} = 0,3.10 = 3V\)

  \( \Rightarrow {U_{23}} = {U_2} = {U_3} = 3V\) (vì \({R_2}\,\,//\,\,{R_3}\))

  Cường độ dòng điện qua \({R_2}:\,\,{I_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \dfrac{3}{{15}} = 0,2A\)

  Cường độ dòng điện qua \({R_1}:\,\,{I_1} = {I_{23}}{\rm{ =  }}{I_2} + {I_3} = 0,3 + 0,2 = 0,5A\)

  b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch \(AB\) là: \({U_{AB}} = {U_1} + {U_{23}}\)

  Trong đó: \(\left\{ \begin{array}{l}{U_1} = {I_1}.{R_1} = 0,5.9 = 4,5V\\{U_{23}} = 3V\end{array} \right. \Rightarrow {U_{AB}} = 4,5 + 3 = 7,5V\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com