Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó các điện trở \({R_1} = 14\Omega ;{R_2} = 8\Omega ;{R_3} = 24\Omega \); dòng điện đi qua \({R_1}\)  có cường độ là \({I_1} = 0,4A\).

a) Tính các cường độ dòng điện trên \({I_2},{I_3}\) tương ứng đi qua các điện trở \({R_2};{R_3}\)

b) Tính các hiệu điện thế \({U_{AC}};{U_{CB}};{U_{AB}}\)

Câu 428156: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó các điện trở \({R_1} = 14\Omega ;{R_2} = 8\Omega ;{R_3} = 24\Omega \); dòng điện đi qua \({R_1}\)  có cường độ là \({I_1} = 0,4A\).


a) Tính các cường độ dòng điện trên \({I_2},{I_3}\) tương ứng đi qua các điện trở \({R_2};{R_3}\)


b) Tính các hiệu điện thế \({U_{AC}};{U_{CB}};{U_{AB}}\)


A. \({I_2} = 0,3A;{I_3} = 0,1A;{U_{AC}} = 5,6V;{U_{CB}} = 2,4V;{U_{AB}} = 8V\)

B. \({I_2} = 0,1A;{I_3} = 0,3A;{U_{AC}} = 5,6V;{U_{CB}} = 7,2V;{U_{AB}} = 12,8V\)

C. \({I_2} = 0,3A;{I_3} = 0,1A;{U_{AC}} = 5,6V;{U_{CB}} = 7,2V;{U_{AB}} = 12,8V\)

D. \({I_2} = 0,1A;{I_3} = 0,3A;{U_{AC}} = 5,6V;{U_{CB}} = 2,4V;{U_{AB}} = 8V\)

Câu hỏi : 428156
Phương pháp giải:

Đoạn mạch mắc nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} + {U_2}\\I = {I_1} = {I_2}\end{array} \right.\)


Đoạn mạch mắc song song: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} = {U_2}\\I = {I_1} + {I_2}\end{array} \right.\)


Định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{l}{R_1} = 14\Omega ;{R_2} = 8\Omega ;{R_3} = 24\Omega ;{I_1} = 0,4A\\\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}{I_2} = ?;{I_3} = ?}\\{b){\rm{ }}{U_{AC}} = ?;{U_{CB}} = ?;{U_{AB}} = ?}\end{array}\end{array}\)

  Lời giải:

  Mạch điện gồm: \({R_1}\,\,nt\,\,\left( {{R_2}\,\,//\,\,{R_3}} \right)\)

  a) \(\left( {{R_2}//{R_3}} \right) \Rightarrow {U_{23}} = {U_2} = {U_3} \Leftrightarrow {I_2}.{R_2} = {I_3}.{R_3} \Leftrightarrow {I_2}.8 = {I_3}.24 \Leftrightarrow {I_2} = 3{I_3}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Do \({R_1}\,\,nt\,\,{R_{23}} \Rightarrow I = {I_1} = {I_{23}} = 0,4A \Leftrightarrow {I_2} + {I_3} = 0,4\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{I_3} = 0,1A\\{I_2} = {\rm{ }}0,3A\end{array} \right.\)

  b) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{{U_{AC}} = {U_1} = {I_1}.{R_1} = 0,4.14 = 5,6V}\\{{U_{CB}} = {U_{23}} = {U_2} = {I_2}.{R_2} = 0,3.8 = 2,4V}\end{array}\\{U_{AB}} = {U_{AC}} + {U_{CB}} = 5,6 + 2,4 = 8V\end{array} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com