Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phương trình dao động điều hòa: \(x = Acos\left( {\omega t + \varphi } \right)\), radian trên giây \(\left( {rad/s} \right)\)  là đơn vị đo của đại lượng

Câu 433707: Trong phương trình dao động điều hòa: \(x = Acos\left( {\omega t + \varphi } \right)\), radian trên giây \(\left( {rad/s} \right)\)  là đơn vị đo của đại lượng

A. biên độ \(A\)

B. pha dao động \(\left( {\omega t + \varphi } \right)\)                                               

C. tần số góc \(\omega {\rm{ }}\)

D. chu kì dao động \(T\)

Câu hỏi : 433707

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết đại cương về dao động điều hòa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(rad/s\) là đơn vị đo của tần số góc \(\omega {\rm{ }}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com