Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Câu 61660: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 61660

Phương pháp giải:

Dựa vào tỉ khối hơi của este với oxi suy ra M => CTPT. Viết tất cả các đồng phân thủy phân thu được anđehit.

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  d Este/O2 = 3,125 => M este = 3,125. 32 = 100 (C5H8O2)

  Xà phòng hóa X thu được andehit

  Vậy X có thể là:

  HCOOCH=CH-CH2-CH3;

  HCOOCH=C(CH3)-CH3;

  CH3COOCH=CH-CH3;

  C2H5COOCH=CH2

  => 4 CTCT thỏa mãn 

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com