Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 1: Một gen A có 2998 liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit, gen này bị đột biến điểm thành gen a, khi gen a nhân đôi liên tiếp 3 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 20986 nuclêôtit tự do. Đột biến gen A thành gen a thuộc dạng:

A. Thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.

B. Mất một cặp nuclêôtit.

C. Thêm một cặp nuclêôtit.

Câu 2: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen?

A. Ađêmin.

B. Timin.

C.  Xitôzin.

D.  5 - BU.

Câu 3: Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là:

A. Gen quy định bệnh bạch tạng.

B. Gen quy định bệnh mù màu.

C. Gen quy định máu khó đông.

D. Gen quy định bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

Câu 4: Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là:

A. Gen trên NST thường.

B. Gen trên NST giới tính.

C. Gen trên phân tử ADN dạng vòng.

D. Gen trong tế bào sinh dưỡng.

Câu 5: Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra tại vùng exôn của gen cấu trúc nhưng không làm thay đổi trình tự các axit amin do gen đó quy định tổng hợp. Nguyên nhân là do:

A. Mã di truyền có tính phổ biến.

B. Mã di truyền là mã bộ ba.

C. Mã di truyền có tính thoái hóa.

D. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

Câu 6: Có 1 trình tự mARN  5’ AXX GGX UGX GAA XAU 3’  mã hóa cho 1 đoạn polipeptit gồm 5 axit amin. Sự thay thế nuclêôtit nào dẫn đế việc đoạn polipeptit này chỉ con lai 2 axit amin.

A. Thay thế X ở bộ 3 nuclêôtit thứ 3 bằng A.

B. Thay thế G ở bộ 3 nuclêôtit thứ 4 bằng U.

C. Thay thế G ở bộ 3 nuclêôtit thứ 2 bằng A.

D. Thay thế A ở bộ 3 nuclêôtit thứ 5 bằng G.

Câu 7:

Ở ruồi giấm phân tử prôtêin biếu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với phân tử prôtêin biểu hiện tính trạng đột biến mắt đỏ kém một axit amin và có 2 axit amin mới. Những biến đổi xảy ra trong gen qui định mắt đỏ là:

A. Mất 3 cặp nucleôtit nằm gọn trong 1 bộ ba mã hóa.

B.  Mất 3 cặp nucleôtit nằm trong 3 bộ ba mã hóa kế tiếp nhau.

C. Mất 2 cặp nucleôtit nằm trong 2 bộ ba mã hóa kế tiếp nhau.

D. Mất 3 cặp nucleôtit nằm trong 2 bộ ba mã hóa kế tiếp nhau.

Câu 8: Ở ruồi gấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến qui định tính trạng mắt trắng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nucleotit trong các gen mắt đỏ ít hơn các gen mắt trắng 32 nucleotit tự do và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết H. Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến

A. Mất 1 cặp G-X

B. Thay thế ba cặp A- T bằng ba cặp G- X

C. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A- T

D. Thêm 1 cặp G-X

Câu 9: Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với...(1) trong quá trình nhân đôi, tạo nên dạng đột biến....(II)... (I) và (II) lần lượt là: 

A. Adenin, thay thế cặp G-X thành cặp T-A

B. Timin, thay thế cặp G-X thành cặp T-A

C. Timin, thay thế cặp G-X thành cặp A-T

D. Adenin, thay thế cặp G-X thành cặp A- T

Câu 10: Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là

A. Biến đối vật chất di truyền trong nhân tế bào

B. Phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định

C. Di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính.

D. Luôn biếu hiện kiếu hình ở cơ thể mang đột biển.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com