Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Bài 41:

Đốt cháy hoàn toàn 0,324 gam hợp chất hữu cơ X(C, H,O) sản phẩm cháy dẫn qua bình chứa  380ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M ta thấy kết tủa bị tan một phần đồng thời khối lượng bình tăng 1,14 gam. Còn nếu sản phẩm cháy dẫn qua 20ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì thu được kết tủa cực đại.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 47939

Câu hỏi số 2:

X có thể là CTPT nào sau?

Câu hỏi: 47940

Bài 42:

Chia 39,6 gam hỗn hợp rượu etylic và rượu A có công thức CnH2n(OH)2 thành hai phần bằng nhau. Lấy phần thứ nhất tác dụng hết với Na thu được 5,6 lít H2 ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn phần thứ 2 thu được 17,92 lít CO2 ở đktc.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 47933

Câu hỏi số 2:

Tìm CTPT rượu A.

Câu hỏi: 47934

Bài 43:

Đun nóng glixerol với hỗn hợp 2 axit C15H31COOH và C17H35COOH (có H2SO4 đậm đặc làm chất xúc tác) tạo thành hỗn hợp các este. Hãy viết các CTCT có thể có của các este

Câu hỏi số 1:

Nếu este chỉ chứa 1 loại gốc axit? Số CTCT thỏa mãn là?

Câu hỏi: 46343

Câu hỏi số 2:

Nếu este chứa 2 loại gốc axit. Số CTCT thỏa mãn là?

Câu hỏi: 46344

Bài 44:

Chia hỗn hợp A gồm 1 rượu có công thức dạng CnH2n+1OH với 1 axit có công thức dạng CmH2m+1COOH thành 3 phần bằng nhau:

-Phần 1: Tác dụng hết với Na dư thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc)

-Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 g CO2

-Phần 3: Đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được 5,1 g este có CTPT là C5H10O2 (hiệu suất phản ứng este hóa là 50%)

Câu hỏi số 1:

Nếu rượu dư, hãy xác định CTPT của axit và rượu?

Câu hỏi: 45966

Câu hỏi số 2:

Nếu axit dư, hãy xác định CTPT của axit và rượu?

Câu hỏi: 45967

Bài 45:

Hỗn hợp A gồm  glucozo và tinh bột. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau:

Câu hỏi số 1:

-Phần 1: Đem khuấy trong nước, lọc lấy dung dịch rồi cho phản ứng với Ag2O dư trong dung dịch ammoniac thu được 2,16 g Ag. Khối lượng C6H12O6 là?

Câu hỏi: 45957

Câu hỏi số 2:

-Phần 2: Đem đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng. Dung dịch sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH thu được dung dịch B. Cho B tác dụng hoàn toàn với Ag2O dư trong dung dịch ammoniac thu được 6,48 g Ag. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi: 45958

Bài 46:

Poli vinyl clorua (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng cần dùng để điều chế  PVC là?

Câu hỏi: 45893

Câu hỏi số 2:

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở đktc?

Câu hỏi: 45894

Câu hỏi số 47:

Cho 6,72 lít hỗn hợp khí gồm một ankan và một olefin đi qua dung dịch brom thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam và thoát ra 4,48 lít khí. Đốt cháy khí thoát ra thu được 8,96 lít khí CO2. Xác định công thức phân tử của các hiđrocacbon, biết thể tích các khí đo ở đktc.

Câu hỏi: 45608

Bài 48:

Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hiđro về khối lượng. 

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT của X.

Câu hỏi: 45602

Câu hỏi số 2:

Cho biết trong thực tế X dùng để làm gì?

Câu hỏi: 45603

Câu hỏi số 49:

Chất A là một loại phân đạm chứa 46,67% nito. Để đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam A cần 1,008 lít O2 (ĐKTC). Sản phẩm cháy gồm N2; CO2, hơi nước, trong đó tỷ lệ thể tích V_{CO_{2}}:V_{H_{2}O} = 1:2. Xác định công thức phân tử, viết CTCT của A. Biết rằng công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử.

Câu hỏi: 45330

Bài 50:

Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ C, D mạch hở không tác dụng với dung dịch Br2 và đều tác dụng với dung dịch NaOH. Tỷ khối hơi của X đối với H2 bằng 35,6.

Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thì thấy phải dùng 4 gam NaOH, phản ứng cho ta một rượu đơn chức và hai muối của axit hữu cơ đơn chức. Nếu cho toàn thể lượng rượu thu được tác dụng với Na dư thì có 672 ml khí ở dkdtc thoát ra.

Câu hỏi số 1:

Số phương trình phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45325

Câu hỏi số 2:

Xác định CTPT của C, D?

Câu hỏi: 45326

Câu hỏi số 3:

Tổng số đồng phân hóa học có thể có của C là?

Câu hỏi: 45327

Câu hỏi số 4:

Tổng số đồng phân hóa học có thể có của D là?

Câu hỏi: 45328

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com