Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Câu 1: Cho các loại tơ sau: tơ visco, tơ nilon – 6,6; tơ nitron; tơ xenlulozơ axetat; tơ capron; tơ enang. Số tơ có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 56144

Câu 2: Este X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C9H8O2. X cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1: 1 và tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu hỏi : 56135

Câu 3: Khử hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp M gồm hai anđehit đơn chức X và Y bằng H2 (Ni. t0) thu được hỗn hợp N. Nếu cho N tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Mặt khác cho 7,3 gam M tác dụng với lượng du dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Công thức của X và Y lần lượt là:

A. CH3CHO và CH2 = CH – CH2CHO

B. HCHO và CH2= CHCHO.

C. HCHO và CH3 – CH2CHO

D. CH3CHO và CH2= CHCHO

Câu hỏi : 56132

Câu 4: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n. Axit cacboxylic no, mạch hở Y có công thức đơn giản nhất là C2H4O2. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol X và 0,2 mol Y tác dụng với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 7,84

B. 11,2

C. 8,96

D. 4,48

Câu hỏi : 55779

Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hơp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của  là:

A. 16

B. 3,2

C. 8

D. 32

Câu hỏi : 55777

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacbonxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là:

A. 8,16

B. 6,12

C. 2,04

D. 4,08

Câu hỏi : 54885

Câu 7: Để nhận biết các hợp chất đơn chức có cùng công thức phân tử C2H4O2 có thể dùng:

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch NH3.

D. Dung dịch AgNO3/NH3

Câu hỏi : 54883

Câu 8: Có bao nhiêu đồng phân axit( kể cả đồng phân cis-trans) ứng với công thức phân tử C4H6O2?

A. 2 chất

B. 3 chất

C. 4 chất

D. 5 chất

Câu hỏi : 54879

Câu 9: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly – Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu dược 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 1.46

B. 1,36

C. 1,64

D. 1,22

Câu hỏi : 54875

Câu 10: Polivinyl clorua, polimetacrilat metyl có tính chất nào sau đây giống nhau? Khó tan trong etanol, trong nước (1), không bay hơi (2) , không có điểm nóng chảy rõ rệt (3)

A.        (1)  và (2)

B. (1) và (3) ).

C. (2) và (3)

D. (1), (2) và (3)

Câu hỏi : 54872

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com