Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu 1: Hỗn hợp M gồm 2 este X, Y là đồng đẳng của nhau. Khi cho 1 mol hỗn hợp M (với tỷ lệ số mol X, Y bất kỳ) tác dụng với dung dịch NaOH dư đều thu được tổng khối lượng rượu như nhau. Cặp công thức cấu tạo đúng của X, Y là:

A. CH3 – COOC2H5 . và CH3 – CH2 – COOCH3

B. HCOOC2H5 . và CH3 – COOC2H5

C. HCOO – CH2 – CH2 – CH3 . và HCOO - CH – (CH3)2

D. CH2 = CH – COOCH3 . và CH3 – CH2 – COOCH3

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Axit béo là các axit mạch không nhánh, có thể điều chế từ sự thủy phân các dầu mỡ thiên nhiên.

B. Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chứa một nhóm cacboxyl trong phân tử.

C. Sản phẩm của phản ứng loại H2O giữa rượu và axit cacboxylic là este

D. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este được thực hiện trong môi trường kiềm.

Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dung dịch NaOH thu được một muối có công thức phân tử là C6H5O7Na3 và hỗn hợp 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng. Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 ancol hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,84 gam khí nitơ đo ở cùng điều kiện. Vậy X có công thức phân tử là:

A. C11H20O7

B. C12H20O7

C. C10H16O6

D. C11H18O7

Câu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol một este cần dùng vừa hết số mol O2 ít hơn tổng số mol CO2 và một nửa số mol H2O là 1 mol. Mặt khác 1 mol este đó phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Vậy este đó phải:

A. Là este hai chức

B. Có 1 nhóm este và một nhóm axit

C. Là este đơn chức của phenol

D. Có 1 nhóm este và một nhóm phenol

Câu 5: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8 % thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3OOC[CH2]2COOC2H5

B. CH3COO[CH2]2COOC2H5

C. CH3COO[CH2]2OOCC2H5

D. CH3OOCCH2COOC3H7

Câu 6: Cho các chất sau: glixeryl trilaurat (X); glixeryl tripanmitat (Y); glixeryl tristearat (Z) và glixeryl trioleat (T). Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là: (biết axit lauric có công thức CH3(CH2)10COOH):

A. X

B. Y

C. Z

D. T

Câu 7: Đun 9,2 gam glixerin và 9 gam CH3COOH có xúc tác thu được m gam sản phẩm hữu cơ E chứa một loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng bằng 60%. Giá trị của m là:

A. 8,76

B. 9,64

C. 7,54

D. 6,54

Câu 8:

 Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức, no, mạch hở và ancol đơn chức, no, mạch hở có dạng.

A.  CnH2n+2O( n ≥ 2)  

B. CnH2nO2 (n ≥ 2)

C. CnH2nO2  ( n ≥ 3)

D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 9: Muốn phân biệt dầu nhớt để bôi trơn máy với dầu thực vật, cách làm nào sau đây là đúng?

A. Hoà tan vào nước, chất nào nhẹ nổi trên mặt nước là dầu thực vật.

B. Chất nào tan trong dung dịch HCl là dầu nhớt.

C. Đun với dd NaOH, để nguội, cho sản phẩm tác dụng  với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm là dầu thực vật.

D. Tất cả đều sai.

Câu 10: Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của X là

A. axit axetic

B. axic fomic

C. ancol etylic

D. etyl axetat

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com