Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 1: Cho 4 chất hữu cơ ứng với các công thức phân tử C3H6O, C3H6O2, C3H4O, C3H4O2 theo kí tự ngẫu nhiên A, B, C, D. Biết rằng:

• A và C cho phản ứng tráng gương

• B và D cho phản ứng với NaOH

• D phản ứng với H2 tạo B

• C bị oxi hóa cho D

Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. D là C3H4O2

B. C là C3H6O

C. B là C3H4O2

D. A là C3H4O

Câu 2: Phát biểu nào sai?

A. phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit có tính thuận nghịch

B. glixerin là rượu đa chức, có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch

C. anđehit có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2/OH- khi đun nóng

D. lipit ( chất béo) là trieste của glixerin với các axit béo

Câu 3: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác:

A. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.

B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng.

C. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.

D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.

Câu 4: Số đồng phân cấu tạo của C4H11N và C3H7Cl lần luợt là :

A.  8 và 3 

B. 7 và 2  

C. 8 và 2 

D. 7 và 3

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2

(b) Cho FeS vào dung dịch HCl.

(c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.

(e) Cho Si vào bình chứa khí F2.

(f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6: Có các nhận định sau :

     1.Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

     2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

     3.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

     4.Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng: Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol.

Có bao nhiêu nhận định đúng

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.

B. Cho nước brom vào phenol lấy dư, có kết tủa trắng xuất hiện.

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được loại là liên kết peptit

D. Có thể nhận ra anđehit fomic và và glucozơ bằng dung dịch Brom

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Dung dịch natri phenolat làm quỳ tím hóa đỏ.

B. Natri etylat không phản ứng với nước.

C. Dung dịch etylamin làm hồng phenolphtalein.

D. Toluen không làm mất màu dung dịch KMnO4 ngay cả khi đun nóng.

Câu 9: Cho dãy chất: metan, canxi cacbua, nhôm cacbua, bạc axetilua. Số chất trong dãy trực tiếp tạo ra axetilen bằng một phản ứng là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 10: Có dung dịch X gồm (KI và ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3, Cl2, H2S, FeCl3, KClO4 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là:

A. 3 chất

B. 2 chất

C. 1 chất

D. 4 chất

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com