Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các mệnh đề

(I) \(F\left( x \right) = x + \cos x\) là một nguyên hàm của hàm \(f\left( x \right) = {\left( {\sin {x \over 2} - \cos {x \over 2}} \right)^2}\)

(II) \(F\left( x \right) = {{{x^4}} \over 4} + 6\sqrt x \) là một nguyên hàm của \(f\left( x \right) = {x^3} + {3 \over {\sqrt x }}\)

(III) \(F\left( x \right) = \tan x\) là một nguyên hàm của hàm \(f\left( x \right) =  - \ln \left| {\cos x} \right|\)

Mệnh đề nào sai?

Câu 209735: Xét các mệnh đề


(I) \(F\left( x \right) = x + \cos x\) là một nguyên hàm của hàm \(f\left( x \right) = {\left( {\sin {x \over 2} - \cos {x \over 2}} \right)^2}\)


(II) \(F\left( x \right) = {{{x^4}} \over 4} + 6\sqrt x \) là một nguyên hàm của \(f\left( x \right) = {x^3} + {3 \over {\sqrt x }}\)


(III) \(F\left( x \right) = \tan x\) là một nguyên hàm của hàm \(f\left( x \right) =  - \ln \left| {\cos x} \right|\)


Mệnh đề nào sai?

A. (I) và (II)

B. Chỉ (III) 

C. Chỉ (II)

D. Chỉ (I) và (III)

Câu hỏi : 209735
 • Đáp án : B
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  (I) \(F\left( x \right) = \int {f\left( x \right)} dx = \int {{{\left( {\sin {x \over 2} - \cos {x \over 2}} \right)}^2}dx = \int {\left( {{{\sin }^2}{x \over 2} + {{\cos }^2}{x \over 2} - 2\sin {x \over 2}\cos {x \over 2}} \right)} }  = \int {\left( {1 - \sin x} \right)dx}  = x + \cos x\)

  \( \Rightarrow \) A đúng.

   (II) \(F'\left( x \right) = {x^3} + {6 \over {2\sqrt x }} = {x^3} + {3 \over {\sqrt x }} = f\left( x \right) \Rightarrow \) B đúng.

  (III) \(F'\left( x \right) = \left( {\tan x} \right)' = {1 \over {{{\cos }^2}x}} \Rightarrow \) C sai.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com