`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I come fromVietnamso I am not used to _____________ on the left.

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Câu 210090: I come fromVietnamso I am not used to _____________ on the left.

A. drive                               

B. drove

C. driven                          

D. driving

Câu hỏi : 210090
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc : Be used to + V-ing/ noun : quen với

  Tạm dịch : Tôi đến từ Việt Nam nên tôi không quen với việc đi bên trái.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com