`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \({{\left( {n + 1} \right)!} \over {\left( {n - 1} \right)!}} = 72\) thì giá trị của n là:

Câu 210374: Với \({{\left( {n + 1} \right)!} \over {\left( {n - 1} \right)!}} = 72\) thì giá trị của n là:

A. n = 8

B. n = 9

C. n = 6

D. n = 5

Câu hỏi : 210374

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(n! = 1.2.3.....n\,\,\left( {n \in N} \right)\).

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐK: \(n \in N,n > 1\)

  \({{\left( {n + 1} \right)!} \over {\left( {n - 1} \right)!}} = 72 \Leftrightarrow n\left( {n + 1} \right) = 72 \Leftrightarrow {n^2} + n - 72 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{  n = 8\,\,\,\,\,\,\left( {tm} \right) \hfill \cr   n =  - 9\,\,\left( {ktm} \right) \hfill \cr}  \right.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Kim Ji Soo cô ơi sao rút gọn lại đc như thế ạ? tử là dấu cộng mẫu là dấu trừ mà, ptich ra thì tử bằng 1.2...(n+2)(n+1), sao loại đc mẫu ạ ?
   Thích Trả lời 26/10/2018 20:22 Tỉ lệ đúng 48 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com