Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong \(C\), cho phương trình \(a{{z}^{2}}+bz+c=0(a\ne 0)(*)\). Gọi \(\Delta ={{b}^{2}}-4ac\), ta xét các mệnh đề sau:

1) Nếu \(\Delta \)  là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm

2) Nếu \(\Delta \ne 0\) thì phương trình (*) có \(2\)  nghiệm phân biệt

3) Nếu \(\Delta =0\) thì phương trình (*) có \(1\)  nghiệm kép

Trong các mệnh đề trên

Câu 218201:  Trong \(C\), cho phương trình \(a{{z}^{2}}+bz+c=0(a\ne 0)(*)\). Gọi \(\Delta ={{b}^{2}}-4ac\), ta xét các mệnh đề sau:


1) Nếu \(\Delta \)  là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm


2) Nếu \(\Delta \ne 0\) thì phương trình (*) có \(2\)  nghiệm phân biệt


3) Nếu \(\Delta =0\) thì phương trình (*) có \(1\)  nghiệm kép


Trong các mệnh đề trên

A.  Không có mệnh đề nào đúng                                                    

B.  Có \(1\)  mệnh đề đúng

C.  Có \(2\)  mệnh đề đúng                                                     

D.  Cả \(3\)  mệnh đề đều đúng

Câu hỏi : 218201

Phương pháp giải:

Phương pháp giải phương trình bậc hai trên tập số phức: \(a{{x}^{2}}+bx+c=0\left( a\ne 0,a,b,c\in R \right)\)


- Tính \(\Delta ={{b}^{2}}-4ac\).


+ \(\Delta >0\) thì phương trình có hai nghiệm thực phân biệt \({{x}_{1,2}}=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}\).


+ \(\Delta =0\) thì phương trình có nghiệm kép \({{x}_{1,2}}=-\frac{b}{2a}\).


+ \(\Delta <0\) thì phương trình có hai nghiệm phức phân biệt \({{x}_{1,2}}=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta }}{2a}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1) Sai vì nếu \(\Delta <0\) thì \(\sqrt{\Delta }=\pm i\sqrt{\left| \Delta  \right|}\) do đó phương trình có \(2\)  nghiệm phức

  2) Đúng

  3) Đúng

  Vậy có \(2\)  mệnh đề đúng

  Chọn C

  Chú ý:

  Không phân biệt được sự khác nhau giữa cách giải phương trình bậc hai trên tập số số phức với tập số thực.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com