Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch có giá trị [OH-] = 0,01M. Kết luận đúng

Câu 223840: Một dung dịch có giá trị [OH-] = 0,01M. Kết luận đúng

A. pH của dung dịch = 1.

B. pH của dung dịch = 2.

C. [H+] = 0,01M.

D. [H+] = 10-12 M.

Câu hỏi : 223840

Phương pháp giải:

Dựa vào các công thức: 


pH = -log[H+]


pOH = -log[OH-]


pH + pOH = 14

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pOH = -log[OH-] = -log(0,01) = 2 => pH = 14 - 2 = 12

  => [H+] = 10-12 M

  Vậy phát biểu D đúng.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com