Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X có chứa 0,1 mol Na và x mol ClO-. Giá trị của x là:

Câu 223841: Dung dịch X có chứa 0,1 mol Na và x mol ClO-. Giá trị của x là:

A. 0,01.

B. 0,1.

C. 0,02.

D. 0,2.

Câu hỏi : 223841

Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn điện tích: n(+) = n(-) => nNa+ = nClO- => x = 0,1 mol

  Đáp án B  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com