Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phép vị tự tỉ số k = 2 biến tam giác ABC có số đo các cạnh 3, 4, 5 thành tam giác A’B’C’ có diện tích là giá trị nào sau đây?

Câu 241847: Phép vị tự tỉ số k = 2 biến tam giác ABC có số đo các cạnh 3, 4, 5 thành tam giác A’B’C’ có diện tích là giá trị nào sau đây?

A. 6

B. 3

C. 12

D. 24

Câu hỏi : 241847

Phương pháp giải:

Phép vị tự tỉ số k biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với nó theo tỉ số k.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép vị tự tỉ số k biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với nó theo tỉ số k \( \Rightarrow {{{S_{\Delta A'B'C'}}} \over {{S_{\Delta ABC}}}} = {k^2} = 4 \Rightarrow {S_{\Delta A'B'C'}} = 4{S_{\Delta ABC}}\)

  Ta có \({3^2} + {4^2} = {5^2} \Rightarrow \Delta ABC\) là tam giác vuông \( \Rightarrow {S_{\Delta ABC}} = {1 \over 2}.3.4 = 6\)

  \( \Rightarrow {S_{\Delta A'B'C'}} = 4.6 = 24\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com