Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm của phương trình \(\cos \left( {4x - \frac{\pi }{6}} \right) = \frac{1}{2}\) là:   

Câu 280964: Nghiệm của phương trình \(\cos \left( {4x - \frac{\pi }{6}} \right) = \frac{1}{2}\) là:   

A. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{8} + k2\pi \\x =  - \frac{\pi }{{24}} + k2\pi \end{array} \right.\;\;\left( {k \in Z} \right)\)

B. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{8} + k2\pi \\x = \frac{{5\pi }}{{24}} + k2\pi \end{array} \right.\;\;\left( {k \in Z} \right)\)

C. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{8} + \frac{{k\pi }}{2}\\x =  - \frac{\pi }{{24}} + \frac{{k\pi }}{2}\end{array} \right.\;\;\left( {k \in Z} \right)\)

D. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{8} + \frac{{k\pi }}{2}\\x = \frac{{5\pi }}{{24}} + \frac{{k\pi }}{2}\end{array} \right.\;\;\left( {k \in Z} \right)\)

Câu hỏi : 280964

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức nghiệm: \(\cos f\left( x \right) = \cos \alpha  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = \alpha  + k2\pi \\f\left( x \right) =  - \alpha  + k2\pi \end{array} \right.\;\;\;\left( {k \in Z} \right).\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(\begin{array}{l}\;\;\;\;\cos \left( {4x - \frac{\pi }{6}} \right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos \left( {4x - \frac{\pi }{6}} \right) = \cos \frac{\pi }{3}\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}4x - \frac{\pi }{6} = \frac{\pi }{3} + k2\pi \\4x - \frac{\pi }{6} =  - \frac{\pi }{3} + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}4x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \\4x =  - \frac{\pi }{6} + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{8} + \frac{{k\pi }}{2}\\x =  - \frac{\pi }{{24}} + \frac{{k\pi }}{2}\end{array} \right.\;\;\left( {k \in Z} \right).\end{array}\) 

  Chọn C.       

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com