Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình \(\sin \left( {\frac{\pi }{3} - 3x} \right) = \sin \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)\) ta được: 

Câu 280966: Giải phương trình \(\sin \left( {\frac{\pi }{3} - 3x} \right) = \sin \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)\) ta được: 

A. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{{48}} + k\frac{\pi }{2}\\x =  - \frac{{5\pi }}{{24}} + k\pi \end{array} \right.\;\;\;\left( {k \in Z} \right)\)  

B. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{{48}} + k\pi \\x =  - \frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi \end{array} \right.\;\;\;\left( {k \in Z} \right)\)

C. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{{24}} + k\pi \\x =  - \frac{{5\pi }}{{48}} + k\frac{\pi }{2}\end{array} \right.\;\;\;\left( {k \in Z} \right)\)

D. \(\left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{{24}} + k2\pi \\x =  - \frac{{5\pi }}{{48}} + k\pi \end{array} \right.\;\;\;\left( {k \in Z} \right)\)  

Câu hỏi : 280966

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức nghiệm: \(\sin f\left( x \right) = \sin g\left( x \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = g\left( x \right) + k2\pi \\f\left( x \right) = \pi  - g\left( x \right) + k2\pi \end{array} \right.\;\;\left( {k \in Z} \right).\)

 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sin \left( {\frac{\pi }{3} - 3x} \right) = \sin \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\frac{\pi }{3} - 3x = x + \frac{\pi }{4} + k2\pi \\\frac{\pi }{3} - 3x = \pi  - x - \frac{\pi }{4} + k2\pi \end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}4x = \frac{\pi }{{12}} + k2\pi \\2x =  - \frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{{48}} + k\frac{\pi }{2}\\x =  - \frac{{5\pi }}{{24}} + k\pi \end{array} \right.\;\;\;\left( {k \in Z} \right).\) 

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com