Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của điểm \(A\left( { - 1;3} \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ\(\overrightarrow v \left( {2;1} \right)\).

Câu 283182: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của điểm \(A\left( { - 1;3} \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ\(\overrightarrow v \left( {2;1} \right)\).

A.  \(A'\left( {1;4} \right)\).                                

B.  \(A'\left( -1;4 \right)\).                                  

C. \(A'\left( { - 1; - 4} \right)\).                           

D.  \(A'\left( {1; - 4} \right)\).

Câu hỏi : 283182

Phương pháp giải:

\({T_{\overrightarrow v \left( {a;b} \right)}}:\,\,M\left( {x;y} \right) \mapsto M'\left( {x';y'} \right)\,\, \Leftrightarrow \overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow v  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  \({T_{\overrightarrow v \left( {2;1} \right)}}:\,\,A\left( { - 1;3} \right) \mapsto A'\left( {x';y'} \right)\,\, \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' =  - 1 + 2 = 1\\y' = 3 + 1 = 4\end{array} \right. \Rightarrow A'\left( {1;4} \right)\).

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com