Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình \(\sin \left( {2x - \dfrac{\pi }{5}} \right) = 3{m^2} + \dfrac{m}{2}\). Biết \(x = \dfrac{{11\pi }}{{60}}\) là một nghiệm của phương trình. Tính \(m\).

Câu 351811: Cho phương trình \(\sin \left( {2x - \dfrac{\pi }{5}} \right) = 3{m^2} + \dfrac{m}{2}\). Biết \(x = \dfrac{{11\pi }}{{60}}\) là một nghiệm của phương trình. Tính \(m\).

A. \(\left[ \begin{array}{l}m = 1\\m = \dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)

B. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - \dfrac{3}{2}\\m = 0\end{array} \right.\)

C. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - \dfrac{1}{4}\\m = \dfrac{2}{3}\end{array} \right.\)

D. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - \dfrac{1}{2}\\m = \dfrac{1}{3}\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 351811

Phương pháp giải:

Thay \(x = \dfrac{{11\pi }}{{60}}\) sau đó giải phương trình tìm \(m\).

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thay \(x = \dfrac{{11\pi }}{{60}}\) vào phương trình ta có:

  \(\begin{array}{l}\sin \left( {2.\dfrac{{11\pi }}{{60}} - \dfrac{\pi }{5}} \right) = 3{m^2} + \dfrac{m}{2} \Leftrightarrow \sin \dfrac{\pi }{6} = 3{m^2} + \dfrac{m}{2}\\ \Leftrightarrow \dfrac{1}{2} = 3{m^2} + \dfrac{m}{2} \Leftrightarrow 6{m^2} + m = 1 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}m = \dfrac{1}{3}\\m =  - \dfrac{1}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com