Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \sqrt {\dfrac{{\cos {\rm{x}} - 1}}{{3 + \sin x}}} \) có tập xác định là:

Câu 375289: Hàm số \(y = \sqrt {\dfrac{{\cos {\rm{x}} - 1}}{{3 + \sin x}}} \) có tập xác định là:

A. \(\mathbb{R}\)

B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {k2\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(\left\{ {k2\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(\emptyset \)

Câu hỏi : 375289
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐK: \(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{\cos x - 1}}{{3 + \sin \,x}} \ge 0\\3 + \sin \,x \ne 0\end{array} \right.\)

  Vì \( - 1 \le \sin \,x \le 1 \Rightarrow 3 + \sin \,x > 0\,\,\forall x\)nên \(3 + \sin \,x \ne 0\)luôn đúng.

  \( \Rightarrow \)Ta chỉ cần xét ĐK: \(\dfrac{{\cos x - 1}}{{3 + \sin \,x}} \ge 0 \Leftrightarrow \cos x - 1 \ge 0\)

  Mà \( - 1 \le \cos x \le 1\)nên chỉ có \(\cos x = 1\) là thỏa mãn \( \Rightarrow x = k2\pi \left( {k \in \mathbb{Z}} \right).\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com