Đề thi thử đại học môn Hóa khối A lần 1 năm 2013 trường THPT Minh Khai

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 1535

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a)    Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b)    Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c)    Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d)    Phenol phản ứng được với dung dịch K2CO3 tạo ra CO2.

(e)    Phenol là một ancol thơm.

Số phát biểu đúng là 

Câu 2: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10. X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2,2-đimetylbutan. X là 

Câu 3: Tên gọi của hợp chất có công thức H2N – [CH2]4 – CH(NH2) – COOH là 

Câu 4: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là

Câu 5: Dung dịch các chất sau có cùng nồng độ mol/lít: glyxin (1), lysin (2) và axit oxalic (3). Giá trị pH của các dung dịch trên tăng dần theo thứ tự là: 

Câu 6: Cho các polime sau: Poli(vinylclorua), thuỷ tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna, tơ nilon -6,6. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

Câu 7: Cho các dãy chất: etyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, etyl acrylat. Số chất trong dãy làm nhạt màu dung dịch brom là 

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: 

 

Tên gọi của Z là:

Câu 9: Cho dãy các chất: benzen, stiren, propin, etilen, vinyl axetilen, butan. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng cộng H2 ở điều kiện thích hợp là 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Câu 11: Tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều có phản ứng tráng bạc?

Câu 12: Số hiđrocacbon làm mất màu dung dịch brom và số hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường có cùng công thức phân tử C4H8 lần lượt là 

Câu 13: Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C3H5Br3 là 

Câu 14: Ancol bậc ba, mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Từ X người ta thực hiện sơ đồ biến hoá sau: 

Dãy các chất đều có thể tác dụng được với Y là: 

Câu 15: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần lực axit là: 

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic no, mạch hở thu được số mol CO2 - số mol H2O = số mol axit. Số nhóm –COOH có trong một phân tử axit là 

Câu 17: Hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ và một este (đều no, mạch hở, đơn chức). X tác dụng vừa đủ với 10 ml dung dịch KOH 4M thu được một muối và một ancol. Đun toàn bộ lượng ancol trên với H2SO4 đặc thu được 0,015 mol một anken. Nếu đốt cháy hoàn toàn X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 6,82 gam (hiệu suất các phản ứng đều 100%). Công thức của hai chất hữu cơ trong X là 

Câu 18: Hỗn hợp X gồm một anđehit, một axit cacboxylic và một este (trong đó axit và este là đồng phân của nhau). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu được 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước. Nếu đem toàn bộ lượng anđehit trong X cho phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khối lượng Ag tạo ra là 

Câu 19: X là một anđehit mạch hở có số nguyên tử C trong phân tử nhỏ hơn 4. Cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 2 mol Ag; mặt khác 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H2. Phân tử khối của X là 

Câu 20: Hỗn hợp X gồm HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là 

Câu 21: Một peptit X mạch hở khi thuỷ phân hoàn toàn chỉ thu được glyxin. Khi đốt cháy 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước. Số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử X là 

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đung nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và (m – 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch Y thu được (m – 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là

Câu 23: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric). Để có 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kilogam axit nitric. Giá trị của m là 

Câu 24: Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

Câu 25: Amin bậc một X có công thức CxHyN. Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam X thu được 1,68 lít khí N2 (đktc). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là 

Câu 26: Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O và N có phân tử khối là 89. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 3 mol CO2, 0,5 mol N2 và 1 lượng hơi nước. Biết X là hợp chất tác dụng được với nước brom. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 28: Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo bởi cácα-aminoaxit có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH) bằng NaOH (dư 25% so với lượng cần phản ứng). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn có khối lượng nhiều hơn khối lượng X là 78,2 gam. Số liên kết peptit trong một phân tử X là 

Câu 29: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a)    Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch gồm CuCl2 và AlCl3.

(b)    Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.

(c)    Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2). 

(d)    Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

(e)    Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(f) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4.

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi các thí nghiệm kết thúc là 

Câu 30: Nhiệt phân các muối sau: NH4NO2, NaHCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Cu(NO3)2. Số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

Câu 31: Cho dãy các chất: Cu, CuO, Fe3O4, C, FeCO3, Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo khí SO2 là 

Câu 32: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là 

Câu 33: Nhận xét nào sau đây đúng? 

Câu 34: Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng, sau đó tan. Cho dung dịch chất Y vào dung dịch chất Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan. Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Y không có phản ứng xảy ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

Câu 35: Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 36: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) €\rightleftharpoons N2 (k)  +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

Câu 37: Phản ứng nào trong các phản ứng sau phân tử SO2 không thể hiện tính khử, tính oxi hoá? 

Câu 38: Cho các cặp chất sau:

(a) Khí Cl2 và khí O2.                 

(b) Khí H2S và khí SO2.

(c) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.

(d) CuS và dung dịch HCl.

(e) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là 

Câu 39: Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy,

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là 

Câu 40: Cho dãy các chất NaOH, Na, NaHCO3, (NH4)2SO4, AgNO3 (trong dung dịch NH3).

Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch axit fomic là 

Câu 41: Cặp dung dịch nào sau đây đều có pH nhỏ hơn 7? 

Câu 42: Tiến hành các thí nghiệm:

(a)    Cho bạc kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat.

(b)    Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) nitrat.

(c)    Cho sắt kim loại  vào dung dịch sắt (III) clorua. 

(d) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (II) nitrat.

(e) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat

Các thí nghiệm xảy ra phản ứng là ?

Câu 43: Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong dãy: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al, H2S? 

Câu 44: Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là 

Câu 45: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất của nó là 25,93%. Nguyên tố R là 

Câu 46: Phát biếu nào sau đây là đúng:

Câu 47: Hỗn hợp X gồm: Na, Ca, Na2O và CaO. Hòa tan hết 5,13 gam hỗn hợp X vào nước thu được 0,56 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềmY trong đó có 2,8 gam NaOH. Hấp thụ 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 48: Cho x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa y mol KHCO3 (x < y < 2x). Sau khi kết thúc các phản ứng thu được kết tủa T và dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam chất rắn. Mối quan hệ giữa m, x, y là 

Câu 49:

Cho m gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M, sau khi các phản ứng kết thúc, lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 4,73 gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là 

Câu 50: Thể tích dung dịch FeSO4 0,2M cần để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M trong H2SO4 dư là 

Câu 51: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(2) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2ZnO2.

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

(5) Nhỏ từ từ dung dịch CH3NH2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Cr2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Câu 52: Hỗn hợp X gồm: CuO, FeO và Fe3O4. Dẫn khí CO dư qua 4,56 gam hỗn hợp X nung nóng. Đem toàn bộ lượng CO2 tạo ra cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 5,91 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng Y lại thu thêm 3,94 gam kết tủa. Cho 4,56 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

Câu 53: Hòa tan một hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 8,96 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, khi lượng kết tủa thu được cực đại thì hết V lít. Giá trị của V là 

Câu 54: Khử hoàn toàn 0,3 mol FeO bằng lượng bột Al vừa đủ trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn X. Toàn bộ lượng X tác dụng vừa hết với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là 

Câu 55: Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam kim loại M (hoá trị không đổi), thu được chất rắn X. Hòa tan toàn bộ X bằng dung dịch HCl dư, thu được 13,44 lít H2 (đktc). Kim loại M là 

Câu 56: Dẫn luồng khí CO dư đi qua 2,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,76 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 

Câu 57: Điện phân với các điện cực trơ dung dịch hỗn hợp gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl trong thời gian 2000 giây với dòng điện có cường độ là 9,65A (hiệu suất của quá trình điện phân là 100%). Khối lượng Cu thoát ra ở catot và thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot là 

Câu 58: Trong phương trình phản ứng có sơ đồ: KMnO4  +  HCl  →  MnCl2  +  Cl2  +  KCl  +  H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng n lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của n là

Câu 59: Cho 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe2O3 vào 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M thu được dung dịch Y. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,1M vào dung dịch Y đến khi bắt đầu xuất hiện màu hồng thì hết 20 ml. Phần trăm theo khối lượng Fe3O4 trong X là 

Câu 60: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Cún Iêu 50 50 100% 4.65
2 Nguyễn Thị Huyền 48 50 96% 39.9
3 Do Hai Dang 48 50 96% 11.63
4 Kh 46 50 92% 75.48
5 tran ngoc anh 48 50 96% 43.72
6 QUỐC HUY 45 50 90% 47.45
7 anhsangvabongtoi 47 50 94% 50.4
8 nguyen thi ngoc huyen 46 50 92% 4.88
9 Tuan Vo 45 49 92% 58.9
10 usain 44 50 88% 44.42
11 Huyền Nguyễn Mỹ 43 50 86% 60.42
12 le dinh quang 43 50 86% 58.35
13 Quỳnh Anh 41 48 85% 52
14 Đinh Linh 41 46 89% 53.12
15 lan anh 40 50 80% 4.2
16 nguyễn tiến mạnh 39 50 78% 57.87
17 Gaara.PoBc 35 41 85% 90.17
18 th 38 50 76% 73.52
19 khuatbaduy 37 47 79% 89.73
20 nunanunong 38 49 78% 53.07
21 nguyen van a 36 46 78% 85.93
22 boy ngeo co don 42 50 84% 2.25
23 Tú Trinh 32 50 64% 75.17
24 Lam Tu Dau 33 50 66% 77.2
25 Sơn Thonglao 33 50 66% 65.28
26 Thuthu Nguyễn 31 45 69% 86
27 Tuy Nguyen 27 38 71% 31.68
28 Nhiep_Phong 29 35 83% 76.77
29 dungdiudang 29 37 78% 35.4
30 nguyen duc phong 32 50 64% 81.93
31 pham thao tram 32 50 64% 66.47
32 nguyendieulinh 38 47 81% 59.62
33 Wan Win 30 46 65% 79.17
34 tranthilinh 34 42 81% 65.47
35 Nguyễn Hữu Sơn 21 34 62% 56.08
36 MinhNghia Pham 35 50 70% 26.4
37 hoanganh 34 49 69% 90.12
38 nguyenthibich 30 49 61% 14.22
39 nguyễn thị oanh 29 50 58% 89.23
40 nguyennhuthoa 23 40 58% 73
41 phamvanan 28 46 61% 70.45
42 ho thi kim linh 28 43 65% 63.02
43 Tạ Hoàn Thiện Quân 10 10 100% 6.33
44 Quý Nguyễn 21 34 62% 31.67
45 Nguyen Thi Thu Huong 7 8 88% 6.72
46 Ngọc Nam Võ 25 47 53% 53.58
47 lương hạnh 25 45 56% 67.88
48 hoàng tiến dũng 11 16 69% 27.93
49 Thu Phong 10 17 59% 94.83
50 Nguyễn Văn Kha 7 10 70% 7.78
51 Vuong Tieu Long 20 41 49% 47.7
52 Nguyễn Thị Lan Anh 11 20 55% 57.75
53 vũ duy sơn 7 9 78% 6.62
54 VuducDai 23 50 46% 80.43
55 chungvau 8 17 47% 45.73
56 Thần Điêu 18 29 62% 56.68
57 nguyễn văn dũng 12 23 52% 38.18
58 Thỏ Con 6 9 67% 17.2
59 hoang dai ca 10 17 59% 13.08
60 nguyen the tai 2 2 100% 7.13
61 conan 24 50 48% 41.8
62 Jason Pentaper 12 25 48% 62.18
63 Trung Trong Trắng 23 50 46% 79.35
64 phan thị trường thanh 7 16 44% 12.15
65 chau ho quoc hoa 7 13 54% 9.72
66 Le Hoang Giang 25 50 50% 63.5
67 vutieuhuong 24 50 48% 90.37
68 Trần Chí Thanh 3 5 60% 3.38
69 hieu hoang 5 12 42% 14.87
70 nhan 14 32 44% 56.65
71 Trần Vỹ 2 3 67% 9.65
72 Rhienboss 19 50 38% 36.28
73 Chuot Nhat 16 47 34% 26.98
74 Thiet Ha 20 47 43% 36.32
75 nguyenthingocphuong 0 0 0% 0.18
76 thu 5 14 36% 15.63
77 dong 0 0 0% 0.08
78 pham thanh tuan 0 0 0% 7
79 Duy 0 0 0% 92.83
80 Thuỷ Tiên 17 60 28% 7.17
81 Nguyễn Thu Hà 52 58 90% 11.88
82 hoahuongduong 49 55 89% 82.75
83 Lê Văn Dũng 0 0 0% 0.25
84 nguyenvanthanh 7 37 19% 2.2
85 Mot Thoi DE Nho 0 1 0% 1.63
86 Hoàng Yến Nguyễn 6 15 40% 21.05
87 nguyen duc minh vuong 2 6 33% 15.05
88 dadadada 1 5 20% 12.75
89 hoàng thi 2 6 33% 4.58
90 Khanh Lang 14 36 39% 33.03
91 Bich Hong Bich 0 4 0% 11.75
92 lê thị thảo 19 45 42% 53.23
93 Juniest Nausicaa 20 50 40% 38.23
94 Nguyễn Minh Đức 6 15 40% 7.68
95 Thầy Phạm Quốc Vượng 1 10 10% 0.33
96 Cường Mice 12 40 30% 6.88
97 Tuan Nguyen 10 40 25% 1.38
98 Minh Ngọc 18 50 36% 69.18
99 choocopie 19 50 38% 54.38
100 thanky 9 36 25% 28.27
101 NGUYễN THị MAI HƯƠNG 8 37 22% 89.68
102 Nguyễn Thành Lợi 12 46 26% 8.52
103 Vào Bờ Rào 13 47 28% 34.87
104 Phạm Ngọc Nho 16 48 33% 53
105 pham tu anh 10 47 21% 27.42
106 nguyen vu hoang hai 11 49 22% 6.6
107 Ashley Ken 9 50 18% 0.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12