Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2013 mã đề 381

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 45 câu - Số lượt thi : 618

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa có  thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AaBb là   

Câu 2: Khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen khác nhau (P), thu được F1 gồm  toàn cây hoa  đỏ. Cho các cây F1  giao phấn với nhau, thu được F2  có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa được quy định bởi   

Câu 3: Trong công tác giống, hướng tạo ra những giống cây trồng tự đa bội lẻ thường được áp dụng đối với những loại cây nào sau đây?

Câu 4: Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

    (1) Tiến hoá tiền sinh học.

    (2) Tiến hoá hoá học.

    (3) Tiến hoá sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là:

Câu 5: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô là

Câu 6: Kiểu phân bố nào sau đây không phải là kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?    

Câu 7: Ở cà chua, alen A quy định quảđỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

Câu 8: Trong tế bào, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể

Câu 9: Trong lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn, bậc dinh dưỡng nào sau đây có sinh khối lớn nhất?     

Câu 10: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:        

Phép lai thuận                                            

P: ♀ Cây lá đốm × ♂ Cây lá xanh      

F1  : 100% số cây lá đốm     

Phép lai nghịch                       

P: ♀ Cây lá xanh × ♂ Cây lá đốm 

F1  : 100% số cây lá xanh      

Nếu lấy hạt phấn của cây F1  ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1  ở phép lai nghịch thì theo lí thuyết, thu được F2 gồm:   

Câu 11: Người mắc bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây là một dạng thể ba?    

Câu 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1? 

Câu 13: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thểđược tạo ra trong loài này là

Câu 14: Kết quả của quá trình tiến hoá nhỏ là hình thành nên    

Câu 15: Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng

Câu 16: Giả sử gen B  ở sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại ađênin (A) gấp 3 lần số nuclêôtit loại guanin (G). Một  đột biến  điểm xảy ra làm cho gen B bị đột biến thành alen b. Alen b có chiều dài không  đổi nhưng giảm đi 1 liên kết hiđrô so với gen B. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen b là:

Câu 17: Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên chúng thường không thụ phấn được cho nhau. Đây là ví dụ về dạng cách li

Câu 18: Để tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt giúp vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không bị hỏng, cần áp dụng phương pháp nào sau đây?   

Câu 19: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?    

Câu 20: Ví dụ nào sau đây phản ánh kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?   

Câu 21: Trong tương lai, một số gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người có thể được thay thế bằng các gen lành nhờ ứng dụng của phương pháp nào sau đây?    

Câu 22: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là    

Câu 23: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen  là:                                                                                                         

Câu 24: Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?

Câu 25: Những giải pháp nào sau đây được xem là những giải pháp chính của phát triển bền vững, góp phần làm hạn chế sự biến đổi khí hậu toàn cầu?     (1) Bảo tồn đa dạng sinh học.     (2) Khai thác tối đa và triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên.     (3) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.     (4) Sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.     (5) Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các chất diệt cỏ, các chất kích thích sinh trưởng,... trong sản xuất nông, lâm nghiệp.    Đáp án đúng là:

Câu 26: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập và tác động riêng rẽ, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDD cho đời con có tối đa:    

Câu 27: Một quần thể thực vật lưỡng bội, ở thế hệ xuất phát (P) gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Nếu tự thụ phấn bắt buộc thì theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ F_{3} là   

Câu 28: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × AaBb cho đời con có kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ    

Câu 29: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch, có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia?  

Câu 30: Nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm cho một alen có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể?    

Câu 31: Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli?    

Câu 32: Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau:

    (1) Tạo dòng thuần chủng.

    (2) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.

    (3) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Trình tự đúng của các bước trong quy trình này là:    

Câu 33: Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?  

Câu 34: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?   

Câu 35: Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật theo một hướng xác định?     

Câu 36: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể là

Câu 37: Trong một hệ sinh thái trên cạn, năng lượng được tích luỹ lớn nhất ở bậc dinh dưỡng     

Câu 38: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợp giữa gen cần chuyển và   thể truyền, người ta đã sử dụng cùng một loại enzim cắt giới hạn có tên là

Câu 39: Cho biết N0 là số lượng cá thể của quần thể sinh vật ở thời điểm khảo sát ban đầu (t ), Nt là số lượng cá thể của quần thể sinh vật ở thời điểm khảo sát tiếp theo (t); B là mức sinh sản; D là mức tử vong; I là mức nhập cư và E là mức xuất cư. Kích thước của quần thể sinh vật ở thời điểm t có thểđược mô tả bằng công thức tổng quát nào sau đây?     

Câu 40:            Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể là     

Câu 41: Trong quần xã sinh vật, loài ưu thế là loài     

Câu 42: Nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật một cách đột ngột?     

Câu 43: Trong một hệ sinh thái trên cạn, sản lượng sinh vật thứ cấp được hình thành bởi nhóm sinh vật nào sau đây?    

Câu 44: Xử lí ADN bằng loại tác nhân nào sau đây có thể làm mất hoặc xen thêm một cặp nuclêôtit trên ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền?    

Câu 45: Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho những loài thực vật chịu khô hạn?     

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 40 40 100% 1.93
2 Dang Cenation 40 40 100% 1.57
3 cucarot 40 40 100% 3.45
4 nguyen duy ngoc 40 40 100% 13.93
5 Trinh Minh Anh Dung 40 40 100% 12.5
6 english lee 39 40 98% 2.05
7 Ngọc Nam Võ 39 40 98% 14.58
8 nong thanh nhan 39 40 98% 13.45
9 QUỐC HUY 39 40 98% 7.5
10 Trịnh Xuyến Chi 39 40 98% 12.98
11 Sò Tò Mò 39 40 98% 12.15
12 TTHT 39 40 98% 14.57
13 Nguyễn Duy Lộc 38 40 95% 12.33
14 Ninh Thị Vân 38 40 95% 15.03
15 Hoang thi anh 38 40 95% 16.33
16 Liverpool 38 40 95% 19.17
17 tran thanh duy 38 40 95% 12.58
18 Ty Bon Bon 38 40 95% 19.33
19 Lê Văn Dũng 38 40 95% 17.85
20 Nhân Nguyễn 38 40 95% 31.05
21 Lee Shin 38 40 95% 3.77
22 Ân Khiết 36 39 92% 9.42
23 Lam Tu Dau 36 40 90% 14.62
24 Cường Huy 36 40 90% 16.78
25 Quỳnh Anh 36 40 90% 13.7
26 Đào Thị Hải Yến 34 40 85% 8.72
27 Phương Thảo 34 40 85% 12.32
28 Thảo Dương 33 40 83% 19.78
29 Thanh Duy Tran 33 40 83% 19.88
30 Thảo Mon 33 40 83% 16.23
31 Ngắm Gái Ra Tiền 33 40 83% 17.15
32 Đào Thị Sim 33 40 83% 12.88
33 Tô Thị Thúy Kiều 32 39 82% 9.83
34 thanhtinh 30 40 75% 17.52
35 thanh van 30 40 75% 8.82
36 Nguyễn Thị Thu Trang 29 40 73% 18.67
37 Nguyễn Thanh Tâm 27 40 68% 20.05
38 Em Iu Anh Nhieu 27 40 68% 41.42
39 Sirô Dâu 25 39 64% 14.25
40 cường voi 25 39 64% 13.08
41 nguyenthilanhue 25 40 63% 17.35
42 Nguyễn Thị Minh Trâm 23 40 58% 14.48
43 HTN HT 22 40 55% 31.6
44 Pham Van 22 40 55% 50.42
45 usain 13 14 93% 2.4
46 tran van tuan 19 33 58% 21.53
47 pham anh 19 40 48% 32.53
48 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 18 40 45% 9.97
49 Toi dai dot 8 11 73% 8.5
50 LuHan Exo 17 40 43% 7.77
51 trần vương khang 12 27 44% 8.82
52 Kác Hun Tơ 18 47 38% 11.62
53 jenny 4 6 67% 1.5
54 trần gia bảo 1 1 100% 0.43
55 Lê Thục Anh 16 47 34% 8.62
56 Thu Hiền 's 35 45 78% 22.57
57 Ngoc Mac 38 45 84% 23.6
58 linh nguyen 28 39 72% 9.62
59 Lê Hoàng Dũng 28 45 62% 23.95
60 Cười Để Vui 39 45 87% 23.73
61 Phạm Bá Phú 34 45 76% 25.72
62 Hạnh Ren 8 45 18% 11.95
63 Đỗ Hoàng Sang 25 41 61% 19.33
64 ánhpuko 34 38 89% 28.47
65 Nguyễn Trung 31 45 69% 16.58
66 nguyễn thị nhi 39 44 89% 14
67 Lê Văn Toàn 12 22 55% 5.32
68 Mĩm Mũm 27 39 69% 21.73
69 Trí Jame 22 37 59% 25.82
70 Phong Nhân 37 45 82% 10.28
71 Nắm Ruốc Thơm 24 45 53% 35.03
72 Răng Khểnh 21 42 50% 55.67
73 HẠnh's PhÚc's Ảo's 40 45 89% 7.38
74 nguyễn minh thảo 17 38 45% 13.95
75 nguyen thi thu huong 41 43 95% 18.58
76 Hi Simon 33 45 73% 24.23
77 Tý TèO's 23 45 51% 28.93
78 Bảo Anh 13 44 30% 25.92
79 Sặc Sặc CP 33 45 73% 14.3
80 Hoang Anh Nguyên 41 45 91% 11.03
81 Nguyễn Thươngg 31 45 69% 60.52
82 sohyun 29 45 64% 20.85
83 Quang Nguyen 11 16 69% 11.9
84 Trà My 21 45 47% 44.5
85 Nguyen dang khue 24 43 56% 19.17
86 Nguyễn Ngọc Uyên 42 44 95% 13.92
87 Trần Thanh Kết 16 38 42% 7.78
88 Lại Tiến Minh 39 43 91% 15.45
89 phạm tây 30 36 83% 10.73
90 Lê Hào Michael 0 2 0% 1.67
91 An Cool 22 35 63% 10.87
92 Mon Mon 16 45 36% 7.9
93 Con Nít Ranh 32 45 71% 49.25
94 Cỏ Dại 11 45 24% 1.42
95 Phan Thi Kim Ngan 43 45 96% 16.45
96 nguyễn dương thanh trí 37 43 86% 14.65
97 zan nguyen 32 38 84% 9.82
98 Bình Dương 8 39 21% 36.57
99 Tuyết Trắng 17 45 38% 9.67
100 đỗ thị hiền 36 45 80% 31.57
101 Kieu Anh Nguyen 17 44 39% 20.87
102 Pou Pou 26 44 59% 29.83
103 ngo duy cuong 0 1 0% 0.33
104 Ước Mơ 13 40 33% 19.98
105 đỗ việt dũng 9 40 23% 1.47
106 PỦm VĂn 8 40 20% 30.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12