Đề minh họa kì thi THPTQG năm 2015 môn Hóa học

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3625

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Câu 2: Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4  →  cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑  + eH2O   

Tỉ lệ a : b là

Câu 3: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:   

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

Câu 4: Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?

Câu 5: Thành phần chính của phân đạm ure là              

Câu 6: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là

Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu 9: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 11: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

Câu 12: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 13: Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

Câu 15: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2:V1

Câu 16: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

Câu 17: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là                 

Câu 18: Nhận định nào sau đây là sai?

Câu 19: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

Câu 20: Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 21: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gn nht của m là

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 23: Các nhận xét sau:

(a)  Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b)  Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c)  Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e)  Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f)  Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai

Câu 24: Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

-  A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện;

-  B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện;

-  A tác dụng với C thì có khí thoát ra.

A, B, C lần lượt là:            

Câu 25: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 26: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 27: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất               

Câu 28: Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Câu 29: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng cacbon và hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là

Câu 30: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là

Câu 31: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 32: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 33: Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol là

Câu 34: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu? 

Câu 35: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Câu 36: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

Câu 37: Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

Câu 38: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trgn nht với

Câu 40: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Câu 42: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 43: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam. Giá trị a : b gần nhất với

Câu 44: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 45: Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A              B + H2O              

A     +    2NaOH        →  2D + H2O

B     +    2NaOH         →  2D

D     +    HCl →     E     +     NaCl

Tên gọi của E là

Câu 46: Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

Câu 47: Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

Câu 48: Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 ancol CH3OH, C2H5OH có cùng số mol và 2 axit C2H5COOH và HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O2 và 80% N2 theo thể tích) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. m gn nht với giá trị

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phạm thị huỳnh như 11 20 55% 8.12
2 Trường Kie 43 50 86% 51.3
3 Cao Kieu 5 7 71% 3.68
4 Nguyễn Đắc Thái 25 50 50% 38.38
5 Chử Văn Hùng 6 11 55% 4.37
6 Hào Võ 26 42 62% 10.68
7 Hang Le 7 18 39% 11.52
8 Thủy Tiên 15 30 50% 27.98
9 Bin Võ 24 50 48% 29.93
10 Nguyễn's Vinh 21 49 43% 56.05
11 Nhok Anh 9 18 50% 8.63
12 Nguyễn Phúc Cao Duy 43 50 86% 89.18
13 Trần Văn Sơn 16 50 32% 9.35
14 Nguyen thi thuy lan 23 34 68% 11.53
15 Khánh Xuân 19 23 83% 6.28
16 Lý Hùng Quốc Châu 38 50 76% 16.42
17 Sói Bí 37 42 88% 90.18
18 Tomomi Satoh 31 50 62% 61.57
19 Long Le 18 26 69% 36.13
20 phuong 43 50 86% 83.47
21 Thieu Lexuan 24 50 48% 44.03
22 Nguyễn Minh Loan 30 50 60% 89.98
23 phamxuannam 18 27 67% 16.48
24 Seeb Xyooj 1 2 50% 1.53
25 Mark Joey 21 50 42% 17.7
26 nguyen lam 12 32 38% 21.52
27 trinh hong phuoc 9 12 75% 5.68
28 Minh Quốc 15 37 41% 11.1
29 Nguyễn Tấn Thịnh 22 47 47% 28.22
30 trần thị hải yến 25 50 50% 13.08
31 nguyenvanthanh 27 44 61% 15.42
32 ThƯư Nguyễn 13 32 41% 18.53
33 Phiến Huỳnh 24 49 49% 15.28
34 Vương Thủy 23 30 77% 15.55
35 Hoang thi Kim ngan 18 27 67% 26.37
36 Thuỳ Linh 27 49 55% 19.57
37 Thương Điên Lắm 9 26 35% 20.28
38 Thúy Vy 16 41 39% 15.43
39 Thuy Mai 18 49 37% 14.83
40 Trần Thị Như Quỳnh 19 47 40% 9.83
41 HoÀng XuÂn 2 11 18% 3.6
42 Phạm Bích Ngọc Trâm 27 37 73% 60.82
43 Trần Thị Thu Hiền 24 50 48% 16.58
44 Huy Luxy 15 50 30% 32.77
45 Ngọc Quyền 0 0 0% 0.1
46 đặng thị ngọc sương 17 27 63% 11.05
47 Hà Nguyễn Pi Pi 27 29 93% 20.6
48 Mến Tiger's 8 12 67% 4.43
49 Nquyễn Chú Nqịp 17 49 35% 16.95
50 tran thin thanh ha 29 50 58% 13.52
51 Phương Bếi Bì 13 27 48% 9.93
52 văncường tào 23 47 49% 33.67
53 Minh's Pham 22 49 45% 26.22
54 mèodidi 26 50 52% 20.73
55 Thùy Dung 14 50 28% 12.93
56 Nguyễn Tài Phú 43 50 86% 76.77
57 Nquyễn's Trọnq's 20 30 67% 29.58
58 Tuan Anh 5 9 56% 3.23
59 Bảo Châu 21 43 49% 20.75
60 Nguyễn Thị Hoài Linh 32 47 68% 19.23
61 Mun 20 50 40% 21.1
62 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 0 0 0% 0.28
63 Ty's Ken 15 50 30% 9.78
64 Nhật Nam 21 41 51% 10.32
65 Sao Xinh 29 50 58% 20.63
66 Hạnh Hà 22 50 44% 55.05
67 Thị Hằng 21 29 72% 20.07
68 Nguyễn Thị Duyên 16 30 53% 24.38
69 Nhếch's Mép-p 3 6 50% 5.85
70 Loan Ham Học 14 30 47% 15.77
71 Nguyễn Thị Lệ Phượng 23 49 47% 21.52
72 do van quoc 15 26 58% 30.25
73 Diễm Thúy 12 13 92% 16.62
74 Phạm Thúy Liên 24 50 48% 29.58
75 Bé Thão 1 3 33% 1.25
76 Lam Ngọc 12 29 41% 8.52
77 giao đỗ uyên 21 48 44% 16.22
78 Ta Đánh Mất Nhau 25 48 52% 28.18
79 Võ Thị Bảo Yến 30 50 60% 81.5
80 Trần Mỹ Linh 19 49 39% 12.33
81 Haiba Hai 8 18 44% 9.4
82 Nguyễn Lê thanh luật 17 50 34% 39.63
83 Nguyễn Thương 26 41 63% 57.18
84 Chíck Xoog Sốk 35 50 70% 19.43
85 Kim Thành 15 50 30% 5
86 Nguyễn Hồ 45 50 90% 19.85
87 Ngọc Thùy 16 49 33% 30.2
88 Huong Dang Thi 25 31 81% 45.98
89 Đỗ Hoa 24 50 48% 27.07
90 Hồng Ngọc 8 16 50% 18.7
91 Tuấn Kross 7 21 33% 6.92
92 Mít's Mít's 11 50 22% 3.27
93 Tùng Lâm 17 50 34% 21.23
94 Trọng Tín 19 50 38% 10.98
95 Mạch Tử 24 50 48% 38.33
96 Thanh Ngân 29 49 59% 28.37
97 Lan Ngố 19 33 58% 10.27
98 Lương Thành Trung 12 17 71% 11.07
99 Phạm Thị Thùy Linh 10 15 67% 19.12
100 Vinh Lê 30 32 94% 28.85
101 Đăng Nguyễn 0 1 0% 0.43
102 Lụa Lã 26 50 52% 10.52
103 Thiên Hương 27 32 84% 14.88
104 Phung Toan 7 15 47% 53.58
105 Ha Koy 11 23 48% 17.92
106 Nam Ank 16 47 34% 8.03
107 Thanh Trí 1 1 100% 1.25
108 Nghia Le 23 28 82% 14.78
109 Trần Anh Tú 27 36 75% 46.63
110 Sương Lê 19 50 38% 13.22
111 Hoang Kim Hung 43 47 91% 90.13
112 Thương Hoàng Thương Trân 17 50 34% 20.52
113 Ngo Lam 23 49 47% 9.35
114 Coii Loan 20 50 40% 17.08
115 Anh Thư'ss 5 6 83% 10.28
116 Hiếu Điểu 9 27 33% 20.82
117 huntelar 22 32 69% 24.22
118 Quang Huy 22 37 59% 31.88
119 PHƯƠNG NGUYỄN 29 36 81% 42
120 Na Sii 45 50 90% 87.45
121 CCẩm Lê 30 49 61% 46.3
122 Bùi Thảo 9 13 69% 21.55
123 Hạnh Nhung 20 26 77% 15.67
124 Công Linh 27 36 75% 41.08
125 Nguyễn Khánh 33 35 94% 22.92
126 pham kÚn 24 50 48% 21.38
127 Duy Mạnh 24 50 48% 18.8
128 Trang YT's 16 32 50% 31.53
129 Nhường's Em'ss 27 48 56% 17.18
130 Nguyễn Thị Hồng My 27 50 54% 9.52
131 Huế Duong 22 50 44% 19.92
132 Trần hửu duy 20 46 43% 26.85
133 Bé Suhào 22 48 46% 54.15
134 Ngô Đăng Khoa 33 50 66% 45.07
135 Thùy Dung 15 50 30% 6.53
136 Con Bố Phong 20 50 40% 83.17
137 Chi Kho Tinh 9 40 23% 3.3
138 Danh Duong 20 31 65% 27.12
139 Huyền's Nguyễn 25 48 52% 33.9
140 Thanh Tiến 15 29 52% 17.25
141 Thuat Pham 26 49 53% 86.02
142 Tra Moon 8 26 31% 10.55
143 võ huyền 35 50 70% 64.52
144 Keny Khanh 27 50 54% 40.77
145 Giang Cules 23 23 100% 2.92
146 Phan Thị Thúy Quỳnh 21 49 43% 16.65
147 Mai Văn Thack 6 14 43% 67.47
148 Nguyen Le 21 27 78% 14.8
149 Bin La Đen 27 36 75% 14.33
150 Linh Lê 34 50 68% 88.18
151 Hà Oanh 20 50 40% 17.42
152 Tuyết Ốc 17 26 65% 10.9
153 Mờ Yi 10 20 50% 39.25
154 Pkam Thanh 22 32 69% 13.53
155 Sơn Tùng 20 50 40% 7.73
156 Giang Lệ's 41 50 82% 16.43
157 Doré Nguyễn 17 50 34% 17.07
158 Ngọc Thắm 20 48 42% 17.83
159 nguyễn thị kiều nga 28 50 56% 13.45
160 do van quang 19 50 38% 22.13
161 Đức Nguyễn 23 40 58% 19.65
162 Dương BT 22 50 44% 27.45
163 Thùy Mơ 29 50 58% 24.23
164 Tuyến Bo 0 0 0% 0.22
165 Nguyễn THị Huyền 35 48 73% 90.13
166 Trường Phan Quang 16 29 55% 90.13
167 Nguyễn Hùng Anh 23 33 70% 17.17
168 Dũng Barca 14 44 32% 28.15
169 Thuận' Nguyễn' 24 50 48% 10.9
170 Trương Hiền 18 50 36% 17.38
171 Nhớ Muốn Không 1 3 33% 21.62
172 Hà Lợi 26 34 76% 28.2
173 Tran thi thuy duong 24 50 48% 19.37
174 Trọng Hoàng 34 50 68% 39.85
175 le anh tu 26 32 81% 12.62
176 Huyền Diệu 1 2 50% 1.48
177 Nguyễn Hoàng Thoại My 23 50 46% 33.53
178 N-Xấu'x Trai's 27 45 60% 74.88
179 Thương Thơm 21 40 53% 32.93
180 châu lâm oanh 29 48 60% 45.52
181 Chuyền Phươngg 8 14 57% 14.43
182 Đỗ Ngọcanh 27 50 54% 12.87
183 Lê Công Tuyển 33 48 69% 14.78
184 Hũi Huỳnh 17 50 34% 22.62
185 Khuất Thị Chinh 13 48 27% 16.58
186 ʚîɞ Khiêm ʚʬʚ 32 50 64% 42.07
187 Ngoc Duong 10 19 53% 9.28
188 thu huong 3 7 43% 9.9
189 Phượng Miu 7 15 47% 18.72
190 Nguyễn Văn Tuấn 30 50 60% 26.37
191 Ngọc Ánh 28 37 76% 35.8
192 You Phải Nhớ 16 48 33% 12.73
193 Phượng Đỗ 22 50 44% 9.2
194 Tí Tèo Teo 28 34 82% 29.25
195 Thảo Nhi 17 29 59% 31.58
196 Phương Nam 21 47 45% 24.28
197 Trinh Khưu 22 39 56% 28.75
198 Thanh Thanh 19 31 61% 25.42
199 Hoàng mai trúc my 29 50 58% 35.85
200 chonbui 20 49 41% 2.4
201 Phụng Nguyễn 22 40 55% 34.95
202 Shin Chan 26 32 81% 16.9
203 Khánh Huy 11 50 22% 6.38
204 Đức Lê 17 26 65% 44.42
205 Nguyễn Văn Đứcc 18 41 44% 16.83
206 Nguyễn Thu Thảo 20 49 41% 25.08
207 le chi tam 1999 13 25 52% 62.12
208 Quân Nguyễn 22 50 44% 10.42
209 Phan Ngọc Thọ 8 10 80% 7.78
210 trần duyên 25 49 51% 18.3
211 caophuongs 7 8 88% 32.47
212 Quý Nguyễn 24 50 48% 22.07
213 Hoàng Thi Hồng Ngọc 13 39 33% 21.08
214 Nguyễn Sơn 24 50 48% 12.85
215 cutrinh 46 49 94% 7.03
216 Thành Nguyễn 15 29 52% 43.78
217 RiBi LoạnThị 16 50 32% 16.62
218 Hảo Hóm Hỉnh 24 50 48% 26.78
219 Yui Chan 0 1 0% 0.77
220 Hải Yến 19 44 43% 10.58
221 Mộc Miên 11 50 22% 16.47
222 Thuý Trân 0 0 0% 0.32
223 Nguyễn Công Minh 24 29 83% 34.55
224 Viet Anh Anh 29 50 58% 71.5
225 to tai linh 16 29 55% 17.2
226 Trí Hùng 15 50 30% 8.57
227 Hùng Ck's Hấp 22 50 44% 66.47
228 trinh thi duyen 25 50 50% 25.63
229 Boku No Pico 26 41 63% 14.53
230 Trần Nam Mỹ 31 40 78% 54.27
231 Nguyễn Mạnh Hùng 17 36 47% 71.42
232 TK Đoàn 17 33 52% 13.97
233 ănqq hờ 20 44 45% 90.15
234 Minh Nhật 21 48 44% 16.2
235 Uyên Uyên 8 12 67% 0.93
236 Bé Bông 18 50 36% 14.07
237 Trần Thơ 1 2 50% 4.12
238 Huỳnh Ngọc Đoan Trang 19 50 38% 22.8
239 Bùi Thanh Xuân 31 50 62% 10.07
240 từ nam 18 30 60% 16.47
241 Lâm Quang 12 23 52% 13.93
242 Mỹ Nhân Tứ Đại 30 49 61% 15.77
243 Mũ Rơm 27 31 87% 36.6
244 nguyen thi nga 37 45 82% 84.02
245 Lê Nguyễn Bảo Sơn 9 13 69% 31.3
246 Thao nguyen 15 32 47% 14.55
247 Duy Hải 25 49 51% 20.83
248 Phan Thị Thanh Trúc 29 34 85% 28.72
249 Ngo Quyen 31 40 78% 76.77
250 Trần Thiết 30 48 63% 48.32
251 ốc sên chăm chỉ 32 34 94% 41.63
252 hoàng thị thuyết 24 50 48% 60.18
253 đàm văn râm 27 48 56% 86.08
254 Đức Conan 0 0 0% 0.32
255 nguyễn Hương 23 30 77% 17.32
256 Nhật Minh 29 49 59% 50.38
257 Lê Tuấn Ahri 9 16 56% 12
258 Phương Phương 6 10 60% 7.7
259 Ngọc Diệp 22 50 44% 42.2
260 Không Cần Tên 26 50 52% 31.3
261 Minh Tri 30 44 68% 73.9
262 Xuân Nương 19 49 39% 75.03
263 Chim Sẻ Đi Nắng 21 32 66% 90.55
264 Xíuu Nợnn 20 38 53% 66.35
265 Minh Hằng 10 50 20% 9.48
266 Vân Anh Pham 13 22 59% 23.53
267 Tuấn's Anh 0 0 0% 0.35
268 Thao Nguyen 20 41 49% 42.08
269 Đình Kha 26 32 81% 25.03
270 Tiểu-u Ngọc 18 32 56% 12.17
271 Ngọc Điệp 17 27 63% 47
272 Phạm Hải Linh 24 48 50% 19.8
273 Vu Vui Ve 19 50 38% 9.67
274 Hoàng Thành 18 49 37% 18.25
275 Triệu Yến Linh 34 50 68% 14.92
276 Kim Hoàn Nguyễn 0 0 0% 0.23
277 LinLinLin 22 30 73% 13.23
278 Minh trí 20 50 40% 6.2
279 Hòa Minda 19 50 38% 15.07
280 Thành Te Tởn 10 14 71% 17.07
281 Thảo Phạm 11 16 69% 12.95
282 Huy Tồ 25 48 52% 44.47
283 Dung Trần 6 12 50% 7.6
284 Minhh Thuậnn 29 46 63% 56.05
285 Huy Khánh 14 45 31% 8.97
286 Nguyễn Dũng 0 0 0% 0.15
287 Yến's Bii 20 38 53% 9.75
288 Minh Phương Trần 29 38 76% 32.75
289 Uyên Thư 34 49 69% 43.27
290 Pham Khai 16 50 32% 1.82
291 Nú Khôi Hùynh 25 32 78% 18.73
292 Nguyễn Ngọc Toàn 24 30 80% 9.03
293 Độc Long 10 49 20% 4.15
294 doanthithao 21 49 43% 13.65
295 Nguyễn Duy 23 50 46% 12.15
296 Trần Vi 19 49 39% 49
297 Không's Có Gì's 23 50 46% 58.3
298 Gà Đô Ta 33 39 85% 74.8
299 Phan Ngọc Tiểu Giang 0 2 0% 1.63
300 Mạnh Nguyễn 30 50 60% 34.95
301 Johnny Tí 19 50 38% 11.12
302 Hoàng Minh Ngô 31 49 63% 12.17
303 Nam Phi 12 20 60% 12.85
304 Ánh's Không's Vướng's 14 50 28% 36.27
305 Cẩm Vân 25 31 81% 19.02
306 Lèng Thị Huyền 11 50 22% 22.78
307 Bui Thi Lien 19 42 45% 17.08
308 Quỳnh Ly's 18 35 51% 21.32
309 Vui Mai 14 45 31% 8.67
310 Biin'x Hâm'x 16 49 33% 9.2
311 Ha van huy 31 42 74% 43.92
312 Trang Bông 22 50 44% 20.4
313 Chồng Yến 9 16 56% 28.7
314 Vân Lê 29 50 58% 12.2
315 Đào mạnh cường 17 48 35% 27.33
316 Henry Lestogan 17 50 34% 7.43
317 zan nguyen 22 29 76% 11.55
318 Pu Gander 24 49 49% 25.93
319 Ku's Luong 10 38 26% 27.98
320 Thích Minh Đạt 21 29 72% 11.18
321 Lê Thị Mỹ Hạnh 20 49 41% 30.8
322 Bùi ThÀnh TrUng 28 50 56% 25.72
323 Hoàng Aanh 20 45 44% 2.37
324 Đoàn Ngọc Diểm 3 7 43% 4.88
325 Tống Mi 19 49 39% 20.95
326 phạm tây 9 16 56% 8.6
327 Tuyết Đầu Mùa 32 50 64% 63.03
328 Nguyệt Sương 26 47 55% 19.82
329 Tin Tiin 23 50 46% 12.4
330 Tokarin Rimokatoji 39 50 78% 38.62
331 Hạnh Bé 1 2 50% 4.52
332 Trịnh Đức Toàn 29 50 58% 57.5
333 AnhThư Lê 2 6 33% 4.38
334 Cụ Gin 16 50 32% 21.87
335 NGUYỄN THỊ TÂM 24 33 73% 33.63
336 My Pham 16 34 47% 10.32
337 Tuyển Skip 25 29 86% 21.7
338 Minh Phượng 29 50 58% 44.88
339 TRẦN THỊ MAI 14 50 28% 10.12
340 Le khanh 31 50 62% 24.68
341 Lê Huyền 21 31 68% 16.65
342 Bùi Trường Sơn 26 50 52% 11.48
343 Đắc Ha's 30 33 91% 26.47
344 Diễm My 18 49 37% 6.05
345 Trần Uyên Uyên 19 27 70% 9.03
346 Mỹ Linh 30 49 61% 52
347 Duy Thạch NP 15 50 30% 24.82
348 Phạm Thị Hoài Thanh 16 26 62% 33.57
349 Thamg Nguyen 13 32 41% 5.4
350 Hương Sociu's 43 50 86% 80.53
351 Py Chút 23 50 46% 13.35
352 Hoang Anh Nguyên 34 50 68% 12.13
353 Trần Nam 16 25 64% 14.03
354 nguyenanhduc213 23 49 47% 46.05
355 nga 5 7 71% 12.87
356 Ký Ức Đau Buồn 14 50 28% 29.58
357 Bướng Từ Bé 23 50 46% 15.83
358 Hải Nguyễn 23 26 88% 9
359 Hải Dương 21 50 42% 23.92
360 Mãi-mãi Là Bao Xa 13 48 27% 6.68
361 Dương Thùy Trang 19 30 63% 16.15
362 Nguyễn Thanh Tâm 21 36 58% 47.75
363 Sang Nguyen 8 16 50% 8.83
364 Dung Tran 18 24 75% 11.42
365 Dipkin Nhung 9 15 60% 89.03
366 Mẹt Bụng Bự 14 50 28% 7.9
367 Thanh Thuý 22 31 71% 14.97
368 Linh's Te 17 50 34% 2.57
369 Tran Lun 18 50 36% 20.77
370 Ly Hanh 22 50 44% 21.05
371 Phạm Yến Nhi 8 18 44% 51.77
372 Trình Neymar's Vhn 26 50 52% 14.82
373 Kim Anh Mai 13 14 93% 5.58
374 Hiền Bii's 14 50 28% 19.4
375 Long Hải 28 37 76% 31.97
376 Viên Đá Nhỏ 39 50 78% 9.58
377 Nguyễn Tấn T 0 0 0% 0.33
378 Hoài Phương 13 32 41% 12.33
379 Đặng Văn Phú 24 30 80% 47.97
380 Phương's Nhi 16 50 32% 29.15
381 haiyen 33 50 66% 51.72
382 Tran MiYoo 17 21 81% 9.42
383 Hân Nguyên 11 22 50% 8.02
384 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 9 22 41% 5.52
385 Trần Huy 22 47 47% 26.35
386 Sửu Nhi 11 25 44% 30.35
387 Đoàn Thị Linh 20 36 56% 16.38
388 Út Phạm 20 49 41% 4.9
389 hoàng việt cường 29 50 58% 33.98
390 Linh Trong 19 37 51% 36.55
391 NHT 20 50 40% 16.17
392 Đoàn Ngọc Diểm 17 50 34% 9.48
393 Dong Ho 19 46 41% 17.22
394 Lê Phương Nam 21 43 49% 19.48
395 Hoàng Văn Hùng 21 26 81% 11.48
396 Sky Ngân 15 37 41% 19.13
397 Quân Bui 3 11 27% 3.38
398 vuquangdung 24 27 89% 17.93
399 Nguyễn Trần Thanh Xuân 22 30 73% 17.92
400 Nhan Doan 25 50 50% 17.6
401 Anh ItaChi 16 36 44% 25.97
402 Hoang Yt 11 21 52% 26.4
403 Trịnh Thị Thuỳ Trang 16 50 32% 24.07
404 Hoài Dương 29 39 74% 49.95
405 Một Bình Minh Mới 12 26 46% 21.37
406 Linhh Linhh 21 38 55% 14.7
407 Quang Huấn 15 42 36% 17.42
408 Nguyễn Tấn Phát 1 9 11% 0.8
409 Nguyễn Việt Hoàng 26 50 52% 38.77
410 Ái Huỳnh 16 45 36% 35.9
411 Trâu Lười 14 18 78% 58.28
412 Demon's Don 17 24 71% 21.02
413 buivanquan 10 23 43% 30.87
414 Hữu Lợi 22 49 45% 24.65
415 Đinh Thị Minh Thư 18 50 36% 6.33
416 Hoàng Yến 20 33 61% 65
417 Đẳng Cấp Là Đâu 14 34 41% 14.23
418 Love Hyun 28 49 57% 48.58
419 Nguyễn Thủy 16 32 50% 14.38
420 Thắng Đủ Thứ 19 50 38% 8.48
421 Thái Họ Lê 21 50 42% 79.65
422 Trần Đức Lương 36 48 75% 7.27
423 Hồng Diễm's 25 50 50% 24.03
424 Trần Thị Hương 36 50 72% 91.22
425 Tâm Lê 15 41 37% 10.52
426 Hoàng Phương Thảo 33 50 66% 29.75
427 Hằng Bùi 11 50 22% 16.87
428 Quang Anh Shyn 19 28 68% 16.97
429 Hoàng Hiền 34 50 68% 78.35
430 TrAng'ss Em 25 50 50% 16.4
431 Như Mai 26 30 87% 21.65
432 Hà Nguyễn 5 14 36% 8.8
433 Sat Thu Bong Den 14 49 29% 7.22
434 Con Trai Út 17 48 35% 9.4
435 Nguyễn Thị Quế 19 47 40% 33.13
436 Duyên Trần 25 37 68% 32.03
437 Nguyen Tuyet 24 29 83% 18.73
438 Vinh Nguyễn 13 23 57% 91.65
439 Hànn Thiên Ngọc 34 43 79% 8.38
440 Hoa Nguyễn 48 50 96% 71.73
441 Nguyễn Trung 13 34 38% 13.52
442 Kien Nguyen 16 28 57% 16.52
443 Phương Siri 19 50 38% 19.83
444 Minh Nguyệt 12 20 60% 25.02
445 Minh Đạt 11 33 33% 27.58
446 Hồng Liên 23 50 46% 36.37
447 Teuk Nguyễn 15 30 50% 7.55
448 Nguyễn Hồ Thảo Vy 1 7 14% 7
449 Thu Phương Nguyễn 0 0 0% 0.12
450 Trinh J 2 6 33% 3.15
451 PÉ TÝ 14 23 61% 7.97
452 Như Ngọcc 26 50 52% 9.2
453 Đen Tối 23 50 46% 24.13
454 Bình Kakashi 1 2 50% 3.22
455 Nguyễn Trúc Linh 35 37 95% 70.72
456 Hùng Vương 11 16 69% 14.5
457 Dương Hoàng Vi 22 28 79% 19.67
458 Rọmm Emm 18 40 45% 4.2
459 Lê Hậu 8 26 31% 8.35
460 Mai Xuân Trường 36 50 72% 70.27
461 nguyễn thị nhàn 31 50 62% 32.92
462 Thien Ho 6 7 86% 3.82
463 Nhi Lê 0 0 0% 0.22
464 Lê thị quỳnh Hương 0 1 0% 0.58
465 Xếp Vào Quá Khứ 24 32 75% 20.7
466 Ngọc Mie 26 45 58% 30.38
467 Cường Còii 0 0 0% 0.18
468 Chung 5 8 63% 4.23
469 Thu Hiền 11 22 50% 8.07
470 Đẹp Trai Giống Bố 21 34 62% 28.22
471 Đường Xuân Khánh 31 50 62% 33.42
472 Nguyen Phuong 14 26 54% 21.43
473 Nguyễn Thanh Tùng 23 49 47% 20.55
474 Nô Trần 12 50 24% 24.97
475 Tuyết Anh Osh 19 50 38% 18.2
476 Minh Thanh 29 50 58% 16.43
477 Văn Nhựt Huy 15 48 31% 25.42
478 Lài'ss Trần'ss 12 37 32% 25.35
479 Sat Thủ 13 19 68% 11.42
480 Long Ốc 19 50 38% 23.62
481 nguyendinhnoi 16 23 70% 31.35
482 Ngô Dụng 28 50 56% 19.65
483 Percy Jackson 17 26 65% 10.32
484 nguyễn đức tài 19 50 38% 13.22
485 Phuong Chu 10 19 53% 20.57
486 Anh Anh 28 37 76% 37.15
487 Hạnh Cry 13 50 26% 15.23
488 Tuấn Tài 18 50 36% 23.12
489 Jenny Tran 13 34 38% 4.73
490 còn gì nữa đâu 22 50 44% 20.68
491 Đức Nguyễn Văn 29 48 60% 30.02
492 Trà My 20 36 56% 16.45
493 Phạm Hồng Thái 15 25 60% 13.07
494 Hoàng Thị Thu Uyên 29 49 59% 52.67
495 ThÀnh Cơ MÀ 0 0 0% 0.35
496 Doan Dang 29 49 59% 28.22
497 Trongluc Dinh 20 49 41% 14.1
498 Bánh Bèo Vô Dụng 23 50 46% 8.85
499 Du Di Nhi 19 46 41% 21.62
500 Trịnh Ngọc Tuân 27 47 57% 48.25
501 Hào Võ 15 30 50% 15.63
502 dinhthianh 16 27 59% 9.35
503 nguyễn thúy 16 19 84% 12.03
504 Đăng Chiến Lê 41 46 89% 82.68
505 Hồng Nươgg's 17 49 35% 48.82
506 Khải Casillas 23 49 47% 17.95
507 Tăng Duy Khánh 9 50 18% 5.93
508 Thiệu Minh 17 49 35% 8.07
509 Trần Gia Hợp 15 18 83% 17.43
510 Gấu 19 46 41% 63.45
511 Tâm Tũn 21 32 66% 45.8
512 Kẹo Mút 13 24 54% 8.7
513 đinh thị mỹ linh 2 2 100% 2.7
514 Đặng Ngân 6 23 26% 9.68
515 Nguyễn Trọng Tú 25 34 74% 57.43
516 Tuan Le 10 16 63% 9.92
517 Trung HiẾu 10 14 71% 8.42
518 KhôiNguyên Nguyễn 22 50 44% 23.15
519 Quăn Dandy's 18 45 40% 20.3
520 trần bá hiệp 30 32 94% 13.18
521 Jenny Đặng 17 48 35% 82.45
522 Hào Ngô 23 31 74% 23.53
523 Nguyễn Thị Ngọc Trang 4 14 29% 6.97
524 Tao Le 13 47 28% 7.33
525 Tú Châu 1 1 100% 0.4
526 Mai's Đê Tê Hát 25 28 89% 11.2
527 Nam Huỳnh 19 47 40% 11.4
528 Quang Huy 15 49 31% 5.35
529 Hóa Nguyen 0 0 0% 0.27
530 Lê thị sữa 23 47 49% 15.45
531 NGốc Nghếch 18 50 36% 27.38
532 Hà Hải Long 19 50 38% 11.23
533 NV Tây 20 50 40% 14.47
534 Ngô Thanh Toàn 20 42 48% 30

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12