Đề thi đại học môn lý khối A năm 2011 mã đề 157

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 588

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?

Câu 2: Đặt điện áp u = U√2 cos2 πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là fthì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và  f2 là  

Câu 3: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này

Câu 4: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là

Câu 5: Chất phóng xạ pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} phát ra tia α và biến đổi thành chì _{82}^{206}\textrm{Pb}. Cho chu kì bán rã của _{84}^{210}\textrm{Po} là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm ttỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là \frac{1}{3}. Tại thời điểm t2  = t1+ 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là 

Câu 7: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0 cos(ωt + \frac{\pi }{2}). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng

Câu 8: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai? 

Câu 9: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần Rmắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau \frac{\pi }{3}, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

Câu 10: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 =  5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,2.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

Câu 11: Bắn một prôtôn vào hạt nhân _{3}^{7}\textrm{Li} đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 60°. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là

Câu 12: Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt= 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là

Câu 13: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Câu 14: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = \frac{10^{-3}}{4\pi } F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần Rmắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: uAM = 50√2cos(100πt - \frac{7\pi }{12}) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 4 cos\frac{2\pi }{3}t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm 

Câu 16: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

Câu 17: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là

Câu 18: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

Câu 19: Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây sai? 

Câu 20: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (Ukhông đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi ω = ω1 hoặc ω2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi ω = ω0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω2, ω0, là 

Câu 23: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En \frac{-13,6}{n^{2}} (eV) (với n = 1, 2, 3, ...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối quan hệ giữa λ1 và λ2 là    

Câu 24: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Câu 26: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từtựdo với cường độ dòng điện i = 0,12 cos 2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

Câu 28: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật mtại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m(có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật mvà m2  

Câu 29: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t ( x1, x2tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng

Câu 30: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = U√2 cos(100 πt + φ1); u2 = U√2 cos(120 πt + φ2) và u3 = U√2 cos (110 πt + φ3) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = I√2 cos100πt; i2 = I√2 cos(120πt + \frac{2\pi }{3});  i3 =  I'√2 cos(110πt - \frac{2\pi }{3}). So sánh I và I’, ta có:

Câu 31: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB= acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

Câu 32: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 33: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số \frac{r_{2}}{r_{1}} bằng

Câu 34:  Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là

Câu 35: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp

Câu 36:  Đặt điện áp xoay chiều u = U√2 cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng \frac{1}{3} lần thế năng là 

Câu 38: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai? 

Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,42 μm, λ2 = 0,56 μm, λ3=  0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là

Câu 40: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

Câu 41: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 μF. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 Ω, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng

Câu 42:  Đặt điện áp xoay chiều u = U√2 cos100πt (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{5\pi } H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng U√3. Điện trở R bằng 

Câu 43: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc αtại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của α0 là

Câu 44: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100√2 V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là \frac{5}{\pi } mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là

Câu 45: Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Câu 46: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

Câu 47: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vịtrí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40√3 cm/s. Lấy π= 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là 

Câu 48: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2, K1 và Ktương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 49: Tia Rơn-ghen (tia X) có

Câu 50: Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng dài này được gọi là

Câu 51: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là

Câu 52: Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục toạ độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có chiều dài là ℓ0. Khi thước chuyển động dọc theo trục toạ độ này với tốc độ bằng 0,8 lần tốc độ ánh sáng trong chân không thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là

Câu 53: Con lắc vật lí là một vật rắn quay được quanh một trục nằm ngang cố định. Dưới tác dụng của trọng lực, khi ma sát không đáng kể thì chu kì dao động nhỏ của con lắc 

Câu 54: Một đĩa tròn mỏng đồng chất có đường kính 30 cm, khối lượng 500g quay đều quanh trục cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Biết chu kì quay của đĩa là 0,03 s. Công cần thực hiện để làm cho đĩa dừng lại có độ lớn là

Câu 55: Một bánh đà đang quay đều quanh trục cố định của nó. Tác dụng vào bánh đà một momen hãm, thì momen động lượng của bánh đà có độ lớn giảm đều từ 3,0 kg.m2/s xuống còn 0,9 kg.m2/s trong thời gian 1,5 s. Momen hãm tác dụng lên bánh đà trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

Câu 56: Một vật rắn quay quanh một trục cố định, có momen quán tính không đổi đối với trục này. Nếu momen lực tác dụng lên vật khác không và không đổi thì vật sẽ quay 

Câu 57: Xét 4 hạt: nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron. Các hạt này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của khối lượng nghỉ:

Câu 58: Khi chiếu một bức xạ điện từcó bước sóng λ1= 0,30 μm vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế UAK= -2V và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng λ2= 0,15 μm thì động năng cực đại của êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng

Câu 59: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Tại t = 0, tốc độ góc của vật là ω0. Kể từ t = 0, trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây thứ 10 vật quay được một góc 24 rad. Giá trị của ω

Câu 60: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 BoyNgeo 49 50 98% 4.22
2 Dang Cenation 50 50 100% 2.85
3 Do Hai Dang 50 50 100% 3.15
4 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 2.27
5 Huy Đập Trai 49 50 98% 1.53
6 Hạ Thiên 49 50 98% 34.65
7 Lùn Lanh Lợi 49 50 98% 2.85
8 nguyễn thị quỳnh 48 50 96% 56.2
9 Nguyễn Minh Tú 48 50 96% 16.1
10 Fani Phuong 42 50 84% 51.78
11 Minh Duc Trinh 45 50 90% 61.02
12 Hồng Nga 44 49 90% 84.97
13 Nguyễn Thế Duy 42 50 84% 2.9
14 Khoảng Cách 39 46 85% 95.43
15 Tuan Vo 39 50 78% 58.82
16 cuong 35 49 71% 82.2
17 pham hieu 36 43 84% 80.9
18 nguyen duy nhat 37 48 77% 90.12
19 pham thao tram 34 42 81% 69.18
20 Liễu Phi Phi 32 37 86% 77.53
21 lê trọng dương 36 50 72% 88.23
22 Trương Anh Tuấn 35 50 70% 49.02
23 Nhiep_Phong 30 37 81% 87.4
24 Minh 30 37 81% 90.1
25 Công Công 34 50 68% 84.92
26 Son Lv 29 35 83% 40.93
27 văn tín 31 41 76% 86.93
28 Ngoc Hoang 31 43 72% 90.93
29 Nguyễn Huy Hạnh 27 33 82% 90.05
30 Vuong Tieu Long 32 48 67% 82.68
31 Captain America 96 27 35 77% 80.25
32 Nguyen Kien 26 32 81% 90.07
33 Thủy Thông Thái Lee 27 35 77% 73.18
34 Ngọc Châu 31 48 65% 89.9
35 hoàng thọ hoàng 31 50 62% 78.93
36 Nguyễn Hữu Nam 31 50 62% 86.78
37 Quy Nguyendinh 24 31 77% 81.97
38 Trần Hải Bằng 30 50 60% 56.77
39 Lê Thị Yến 30 50 60% 88.12
40 vutieuhuong 30 50 60% 72.42
41 nhoc 25 38 66% 78.52
42 trantrieui 28 50 56% 84.18
43 phùng văn mạnh 17 18 94% 59.33
44 laikimoanh 23 37 62% 84.9
45 trần thị xuân 26 46 57% 69.88
46 Nguyễn Quang Hiếu 19 23 83% 90.45
47 The Vu 27 50 54% 57.3
48 bui van tien 19 26 73% 59.82
49 nguyen phi can 26 50 52% 8.28
50 Nguyễn Văn Hòa 26 50 52% 46.98
51 Nguyễn Văn Hiệp 17 23 74% 61.82
52 lê hương 28 50 56% 66.8
53 thế mạnh 25 50 50% 63.72
54 quan 25 50 50% 20.88
55 Tuongvy Dangthi 12 15 80% 62.6
56 Như Ngọc 16 28 57% 85.25
57 Dương Phong Tử 15 25 60% 50.47
58 Lê Văn Dũng 23 50 46% 30.08
59 123123 10 12 83% 18.2
60 Chuột Chúa 9 10 90% 6.65
61 Wong Fei 12 20 60% 39.45
62 le van quy 15 29 52% 44.62
63 Thuong Kute 11 17 65% 22.58
64 tuan ho 18 39 46% 5.6
65 ID No 12 21 57% 41.18
66 pham ngoc ngan ha 11 19 58% 57.48
67 Xuân Quân 21 50 42% 7.52
68 khanh 12 25 48% 25.42
69 Vì Sao Thế 20 50 40% 67.08
70 vo chi dien 20 50 40% 84.3
71 hoàng thanh tùng 20 50 40% 78.92
72 Vô Vị 15 36 42% 137.03
73 Thanh Huỳnh 6 9 67% 1.23
74 Nhi Yến 7 13 54% 13.23
75 nguyễn vũ bảo trâm 25 50 50% 77.58
76 Phạm Thảo 18 48 38% 52.48
77 Phuong Uyen Nguyen 3 3 100% 8.3
78 Lượng Trần 6 13 46% 33.92
79 Toi dai dot 3 4 75% 14.37
80 Trà Trộn 3 5 60% 7.13
81 Trần Ngọc Cường 2 3 67% 12.6
82 nguyen thi ngoc tram 2 3 67% 19.3
83 hoang nhu y 1 1 100% 3.23
84 Thao Uyen Nghiem Nguyen 21 50 42% 65.62
85 Huuhai Nguyen 2 5 40% 6.22
86 Tri Minh Aoe 0 0 0% 90.18
87 Trần Văn Phúc 2 3 67% 3.85
88 Anh hồng 14 60 23% 12.03
89 Quyên Trương 17 22 77% 88.27
90 An Pique 1 3 33% 1.33
91 nguyen tuan anh 4 12 33% 9.88
92 Tiểu Tuyết Tuyết 37 50 74% 82.13
93 nguyen cong dat 0 0 0% 0.03
94 Lee Eun 1 1 100% 1.22
95 Lê Xuân Hùng 18 60 30% 20.23
96 trinh gia huy 0 0 0% 1.22
97 daicatien 12 20 60% 19.8
98 Nguyễn Quang Minh 16 59 27% 15.62
99 Đỗ Đức Hà 8 30 27% 3.73
100 trần hoàng yến 2 5 40% 4.53
101 Quá Khứ 7 18 39% 18.35
102 pham tuong vi 0 0 0% 0.15
103 Kiddo Kun 9 16 56% 6.35
104 cao dinh thang 9 14 64% 13.23
105 Phạm Tây 6 11 55% 4.97
106 Vinh Trần 27 50 54% 80.15
107 huynh vinh an 13 18 72% 15.23
108 Trần Thảo 16 49 33% 32.28
109 le huy 5 16 31% 15.98
110 Vũ Ngọc Anh 3 9 33% 27.12
111 Tien Dinh Duc Dinh 15 47 32% 62.3
112 Hồng Quy 18 50 36% 44.62
113 Xloi Anh da Sai 11 40 28% 0.88
114 buech 15 49 31% 11.38
115 Nguyen Thi Kim Quyen 11 49 22% 1.03
116 Võ Thị Thanh Nhàn 7 40 18% 13.27
117 huỳnh công thiện 13 50 26% 31.52

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12