Đề thi Đại học môn Sinh khối B năm 2012 - mã đề 279

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 535

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 12,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là:

Câu 2: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

Câu 3: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?

Câu 4: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân lí kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình?

Câu 5: Ở một loài động vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, các gen phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình. Cho cây P giao phấn với hai cây khác nhau:

-  Với cây thứ nhất, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

-  Với cây thứ hai, thu được đời con chỉ có một loại kiểu hình.

Biết rằng không xảy ra đột biến và các cá thể con có sức sống ngang nhau. Kiểu gen của cây P, cây thứ nhất và cây thứ hai lần lượt là:

Câu 6: Ở người, một gen trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là:    

Câu 7: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG 3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin theo trình tự của 4 axit amin đó là:      

Câu 8: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: \frac{AB}{ab} X^{D}X^{d} x \frac{AB}{ab} X^{D}Y  thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài,mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là:

Câu 9: Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho hai cá thể ruồi giấm giao phối vói nhau thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen trên đều chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ:

Câu 10:  Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng?    

Câu 11: Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng:        

Câu 12: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?      

Câu 13: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lô cút có ba alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là:      

Câu 14:  Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?      

Câu 15: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ:

Câu 16: Ở người, xét một gen nằm trên nhiếm sắc thể thường có hai alen: alen A không gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong cả hai gia đình trên đều không bị bệnh.

Câu 17: Trong quá trình nhân đôi ADN,một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là      

Câu 18: Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình ở kỉ này là:      

Câu 19: Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?      

Câu 20: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên:      

Câu 21: Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là:    

Câu 22: Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã,phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 23: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?

Câu 24: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hông, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?

(1) AAbb x AaBb                                                      

(2) aaBB x AaBb

(3) AAbb x AaBB                                                      

(4) AAbb x AABb

(5) aaBb x AaBB                                                      

(6) Aabb x AABb

Câu 25: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đọt biến mới và các cây tứ bội giamt phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:

Câu 26: Khi nói về mật độ cá thể của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 27: Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì:

Câu 28: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể giao phối?

Câu 29: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 30: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường: alen A quy điịnh hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy điịnh hhoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là:

Câu 31: Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 32: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.

Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là

Câu 33: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?

Câu 34: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 35: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 36: Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho các trường hợp sau:

(1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

(2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

(3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

(4) Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen là 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1.

Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:

Câu 37: Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau: Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng. Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lí thuyết, F2 có:

Câu 38: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

Câu 39: Khi nói về bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?      

Câu 40: Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố nào sau đây?      

Câu 41: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không  đúng?    

Câu 42: Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau: F

1 : 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa

F2 : 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa

F3 : 0,24AA : 0,32Aa : 0,44aa

F4 : 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa

Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và sức sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?        

Câu 43: Một gen có tổng số 2128 liên kết hidrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A bằng số nuclêôtit loại T; số nulêôtit loại G gấp 2 lần số nuclêôtit loại A; số nulêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit lọai T. Số nuclêôtit loại A của gen là:          

Câu 44: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?        

Câu 45: Một trong những điểm khác nhau giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên là:        

Câu 46: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P: \frac{BD}{bd}XAXa  x \frac{BD}{bD}XaY cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là:      

Câu 47: Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh khối lớn nhất?        

Câu 48: Theo quan niệm của Đac Uyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?        

Câu 49: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế:        

Câu 50: Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các dạng đơn bội, sau đó lưỡng bội hoá để tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?        

Câu 51: Kimura đã đề xuất thuyết tiến hoá trung tính dựa trên các nghiên cứu về những biến đổi trong cấu trúc của:        

Câu 52: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ  \frac{A+T}{G+X}= \frac{1}{4} thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là:      

Câu 53: Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, xu hướng nào sau đây không đúng?        

Câu 54: Một trong những đặc điểm của khu sinh học rừng lá rộng rụng theo mùa là            

Câu 55: Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là        

Câu 56: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết,tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là:        

Câu 57: Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau, thu được F1 toàn cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 81,25% cây hoa trắng và 18,75% cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở đời F2 thu được đời con. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở đời con số cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ:

Câu 58: Nhân tố nào sau đây có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu?      

Câu 59: Hiện nay, một trong những ứng dụng liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là:        

Câu 60: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

(1) AAAa x AAAa

(2) Aaaa x Aaaa

(3) AAaa x AAAa

(4) AAaa x Aaaa

Đáp án đúng là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Duy Lộc 50 50 100% 10.33
2 Phạm Thị Mỹ Linh 44 50 88% 41.82
3 Suong Nhok 44 50 88% 49.12
4 hyun ngo 42 50 84% 49.45
5 hkkdkg 41 49 84% 44.47
6 Hoàn Thị Hảo 40 50 80% 67.22
7 Tô Thị Hương Thảo 40 50 80% 50.32
8 Nghi Vo Minh 40 50 80% 27.35
9 hà thị thảo 40 50 80% 51.52
10 TIÊNTRẦN 39 50 78% 38.03
11 Thảo Dương 39 50 78% 55.75
12 nhat 38 49 78% 87.57
13 Nguyễn Thị Bích Thủy 38 49 78% 51.53
14 Đào Thị Hải Yến 38 50 76% 46.78
15 Quỳnh Anh 36 47 77% 36.22
16 do thi bich 37 50 74% 70.08
17 nguyen duy ngoc 35 46 76% 20.4
18 nguyen hongkhuyen 36 50 72% 10.72
19 Hoàng Dung Lê 34 50 68% 3.68
20 conan 34 50 68% 24.3
21 viettung 34 50 68% 68.13
22 Trương Anh Tuấn 26 30 87% 20.5
23 ........... 24 25 96% 9.95
24 Tú Trinh 32 50 64% 59.93
25 bích hà 32 50 64% 11.23
26 Tố Trinh 32 50 64% 47.9
27 CSH - 516 31 49 63% 37.27
28 dungdiudang 23 26 88% 19.07
29 thuy 25 34 74% 56.88
30 Nhân Nguyễn 30 50 60% 77.3
31 nguyễn huyền trang 29 50 58% 50.65
32 Ngô Hoàng Anh Đức 29 50 58% 90.05
33 Nguyễn Thị Huyền Trang 28 50 56% 77.2
34 leducduan 27 50 54% 61.58
35 Doankimtai Cristiano 27 50 54% 57.18
36 trần văn hoan 26 50 52% 2.97
37 nguyen linh phuong 26 50 52% 30.9
38 tranmaudon 25 48 52% 10.03
39 Do Hai Dang 25 50 50% 1.8
40 Lùn Lanh Lợi 25 50 50% 3.15
41 Sương Muối 25 50 50% 59.28
42 BoyNgeo 25 50 50% 5.57
43 jr phan 25 50 50% 43.28
44 Nguyễn Thị Thu Trang 24 50 48% 21.63
45 Vũ Vui Vẻ 24 50 48% 79.67
46 Trương Thị Tuyết Mơ 24 50 48% 15.55
47 laikimoanh 23 50 46% 79.82
48 Nguyễn Thanh Hùng 23 50 46% 44.77
49 Tun Tis Pham 23 50 46% 13.05
50 Đào Thị Sim 13 21 62% 25.33
51 Lê Văn Thuỷ 22 50 44% 16.55
52 mymy 21 50 42% 45.52
53 kiên chí linh 21 50 42% 24.13
54 William Turner 17 38 45% 53.07
55 hoang xuan minh 6 8 75% 11.48
56 Alex Cuong 5 5 100% 26.82
57 cường voi 20 50 40% 19.7
58 nguyễn thảo 19 50 38% 22.28
59 Dung Art 7 15 47% 17.43
60 Nguyễn Thị Nhật Lệ 4 6 67% 7.37
61 Nguyen Ngoc Yen Ngan 4 7 57% 8.53
62 nguyen thi thanh loan 4 9 44% 6.13
63 pham tuong vi 2 4 50% 6.05
64 đỗ việt dũng 17 50 34% 1
65 Tuongvy Dangthi 11 32 34% 67.15
66 Hiền Cule's 47 50 94% 58.9
67 Vương Hoàng 51 60 85% 18.3
68 Mon Mon 15 60 25% 7.7
69 Hứa Mỹ Nhiên 35 58 60% 90.05
70 Huế Quế 44 53 83% 48.2
71 Đức Nguyễn 55 60 92% 24.03
72 Mai Trang Hoang 28 48 58% 54.88
73 vuthiha 16 39 41% 33.73
74 Hoang Anh Nguyên 30 41 73% 14.53
75 Trịnh Hữu Dương 40 60 67% 16.1
76 Trọng Kt 42 60 70% 70.33
77 Dunq Taylor 15 60 25% 5.92
78 Kieu Anh Nguyen 18 60 30% 22.62
79 Nguyễn Đức Việt 58 60 97% 47.92
80 zan nguyen 37 60 62% 66.95
81 Đỗ Mạnh Cường 22 43 51% 72.5
82 Dat Pham 58 60 97% 63.88
83 chu minh huyền 40 60 67% 20.73
84 Cường Tơ 18 60 30% 3.65
85 Kevin Huu Tin 13 20 65% 35.93
86 Thanh Huệ 40 53 75% 48.13
87 Phan Thi Kim Ngan 44 55 80% 90.03
88 Nhi Transbơ 31 50 62% 71.17
89 tran thi diem thuy 50 60 83% 82.13
90 Minh Trần 29 31 94% 11.33
91 Hoàng Minh Hiếu 46 60 77% 61.32
92 hoahuongduong 56 60 93% 64.07
93 jenny 0 1 0% 2.23
94 vo minh huy cuong 0 2 0% 22.48
95 pham hieu 15 50 30% 12.25
96 Jehovah Nguyen 14 49 29% 33.27
97 0o0oo0o0 13 49 27% 1.72
98 nguyen thi van thanh 13 50 26% 5.5
99 vuthuthao 11 50 22% 2.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12