Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 5 mới - Đề số 2

2.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 5 mới - Đề số 3

3.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 5 mới - Đề số 4

4.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 5 mới - Đề số 5

5.

BTVN 1 - Unit 2 tiếng Anh 5 mới

6.

BTVN 2 - Unit 2 tiếng Anh 5 mới

7.

BTVN 2 - Unit 12 tiếng Anh 5 mới

8.

BTVN 1 - Unit 19 tiếng Anh 5 mới

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 5 - Đề số 1

10.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 5 - Đề số 2

11.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 5 - Đề số 3

12.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 5 - Đề số 4

13.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 5 - Đề số 5

14.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 5 - Đề số 2

15.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 5 - Đề số 3

16.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 5 - Đề số 4

17.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 5 - Đề số 5

18.

BTVN - Ôn tập các thì đã học (có video chữa)

19.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 5 mới - Đề số 2

20.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 5 mới - Đề số 3

21.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 5 mới - Đề số 4

22.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 5 mới - Đề số 5

23.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 5 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 5 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 1 (có video chữa)

Xem thêm

[S1] - Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 5 SGK chương trình mới - năm 2022

1. Unit 1: What Is Your Address?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4: Did You Go To The Party?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 7: How Do You Learn English?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 8: What Are You Reading?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10: When Will Sports Day Be?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

21. Đề ôn tập giữa HKII - tiếng Anh 5

Số đề thi: 5 Đã phát hành

22. Unit 16: Where Is The Post Office?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

23. Unit 17: What Would You Like To Eat?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

24. Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

25. Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

27. Review 4 (Unit 16,17,18,19,20)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

28. Ôn tập HKII tiếng Anh lớp 5 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2+] - Cô Phương Linh - Khóa ôn tiếng Anh 5 & luyện thi vào 6 - năm 2022

1.

BTVN - Ôn tập các thì đã học (có video chữa)

2.

BTVN - Ôn tập 8 thì đã học (có video chữa)

3.

BTVN - Giới từ chỉ thời gian (có video chữa)

4.

BTVN - Câu bị động (có video chữa)

5.

BTVN - Danh từ và Lượng từ (có video chữa)

6.

BTVN - Mạo từ và Đại từ (có video chữa)

7.

BTVN - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

8.

BTVN - Động từ khuyết thiếu (có video chữa)

9.

BTVN - Từ để hỏi & câu hỏi đuôi (có video chữa)

10.

BTVN - Cấu trúc thường gặp (có video chữa)

11.

BTVN - Các loại câu điều kiện (có video chữa)

12.

BTVN - Câu điều kiện và biến thể câu điều kiện (có video chữa)

13.

BTVN - Gián tiếp (có video chữa)

14.

BTVN - Phân biệt to Vinf và Ving (có video chữa)

15.

BTVN - Cấu trúc so, too, either, neither (có video chữa)

16.

BTVN - Liên từ cơ bản (có video chữa)

17.

BTVN - Cụm động từ (có video chữa)

18.

BTVN - Tổng ôn động từ bất quy tắc (có video chữa)

19.

BTVN - Ôn tập giới từ chỉ thời gian (có video chữa)

20.

BTVN - Đề thi thử số 1 (có video chữa)

21.

BTVN - Đề thi thử số 2 (có video chữa)

22.

BTVN - Thì Tương lai đơn & be going to (Có video chữa)

23.

BTVN - Thì Hiện tại đơn & Hiện tại tiếp diễn (Có video chữa)

[S3+] - Cô Hoàn - Khóa luyện đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Top (có video chữa) - năm 2022

1.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 1 (có video chữa)

2.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 2 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 3 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 4 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 5 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 6 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 7 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 8 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 9 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 10 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 11 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 12 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 13 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 14 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 15 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 16 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 17 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 18 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 19 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 20 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 21 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 22 (có video chữa)

23.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 23 (có video chữa)

24.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 24 (có video chữa)

25.

Đề luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 - Đề 25 (có video chữa)

[S3] - Khóa đề thi học kì tiếng Anh lớp 5 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com