Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Việt lớp 5

Đề thi online Môn Tiếng Việt lớp 5

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Người công dân số một - Có lời giải chi tiết

2.

Phiếu bài tập - Kể chuyện đã nghe đã học - Có lời giải chi tiết

3.

Phiếu bài tập - Từ đồng nghĩa - Có lời giải chi tiết

4.

Phiếu bài tập - Tổ quốc và nhân dân Đề 1 - Có lời giải chi tiết

5.

Phiếu bài tập - Luyện tập về phân biệt âm đầu Đề 1 - Có lời giải chi tiết

6.

Phiếu bài tập - Cấu tạo bài văn tả cảnh - Có lời giải chi tiết

7.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

8.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

9.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

16.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

18.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

19.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

23.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi HK 1 tiếng Việt 5 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK 2 tiếng Việt 5 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Phiếu bài tập - Tiếng, từ - Có lời giải chi tiết

35.

Phiếu bài tập - Danh từ - Có lời giải chi tiết

36.

Phiếu bài tập - Khái niệm câu - Có lời giải chi tiết

37.

Phiếu bài tập - So sánh - Có lời giải chi tiết

38.

Phiếu bài tập - Viết câu văn hay - Có lời giải chi tiết

39.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

40.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

41.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

42.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

44.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

46.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

47.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

48.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

49.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

50.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

51.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

52.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

53.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

54.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

55.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

56.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

57.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

58.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

59.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

60.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

61.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

62.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

63.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

64.

Phiếu bài tập - Thư gửi các học sinh Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Có lời giải chi tiết

65.

Phiếu bài tập - Nghìn năm văn hiến Sắc màu em yêu - Có lời giải chi tiết

66.

Phiếu bài tập - Chuỗi ngọc lam Hạt gạo làng ta - Có lời giải chi tiết

67.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 1 - Có video chữa

Xem thêm

[S1+] - Cô Tô Thủy - Tiếng Việt 5 Nâng Cao - Luyện thi vào 6 - Năm 2022

1. Từ Vựng

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Câu

Số đề thi: 20 Đã phát hành

3. Biện pháp tu từ

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Tập làm văn

Số đề thi: 22 Đã phát hành

5. Cảm thụ văn học

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S3] - Cô Tô Thủy - Luyện đề thi thử vào lớp 6 - Môn Tiếng Việt - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 15 - Có video chữa

2.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 1 - Có video chữa

3.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 2 - Có video chữa

4.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 3 - Có video chữa

5.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 4 - Có video chữa

6.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 5 - Có video chữa

7.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 6 - Có video chữa

8.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 7 - Có video chữa

9.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 8 - Có video chữa

10.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 9 - Có video chữa

11.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 10 - Có video chữa

12.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 11 - Có video chữa

13.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 12 - Có video chữa

14.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 13 - Có video chữa

15.

Đề thi thử vào 6 - Môn Tiếng Việt - Cô Tô Thủy - Đề số 14 - Có video chữa

[S3] - Đề thi học kì Tiếng Việt 5 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

1. Đề thi học kì I_Tiếng Việt

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com