Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 72 Bài giảng: 284 Đề thi: 165
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Giá: 799,000 đ Đặt mua

   Phù hợp với những bạn HS luyện thi mục tiêu 7 - 8 điểm, luyện thi theo lộ trình được sắp xếp chi tiết kết hợp từ vựng, trọng âm, ngữ pháp, đọc hiểu.

  Khóa học sẽ được bổ sung các chuyên đề từ vựng mức độ nâng cao - phù hợp cả với những bạn HS muốn chinh phục điểm 8+.

   Bổ sung tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế rất hữu ích cho dạng bài phát âm và học từ mới

Học thử miễn phí

00:03:54 Chuyên đề: Unit 1. Home Life (SGK 12 cơ bản)

00:51:23 Chuyên đề: Ngữ âm

00:12:12 Chuyên đề: Ngữ pháp: Thì của động từ (Tenses of Verbs)

Chuyên đề 1. Ngữ âm
Bài giảng: 15 Đề thi: 14 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:51:23 Đã phát hành: 17/05/2021
20 câu Đã phát hành: 17/05/2021
20 câu Đã phát hành: 17/05/2021
20 câu Đã phát hành: 17/05/2021
00:36:18 Đã phát hành: 17/05/2021
00:33:02 Đã phát hành: 17/05/2021
20 câu Đã phát hành: 17/05/2021
00:22:46 Đã phát hành: 17/05/2021
00:18:40 Đã phát hành: 17/05/2021
20 câu Đã phát hành: 17/05/2021
Chuyên đề 2. Unit 1. Home Life (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Ngữ pháp: Thì của động từ (Tenses of Verbs)
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Mạo từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Unit 1. Life Stories (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 16 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 7. Từ vựng nâng cao 1
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 8. Từ đồng nghĩa nâng cao 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 9. Unit 2. Cultural Diversity (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 11. Từ vựng nâng cao 2
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 12. Từ đồng nghĩa nâng cao 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 13. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 15 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 14. Ngữ pháp: Thức giả định
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 15. Từ vựng nâng cao 3
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 16. Từ đồng nghĩa nâng cao 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 17. Unit 3. Ways Of Socialising (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 18. Ngữ pháp: Câu tường thuật (Reported Speech)
Bài giảng: 3 Đề thi: 7 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 19. Từ vựng nâng cao 4
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 20. Đọc hiểu cơ bản 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 21. Sự kết hợp từ (Bài số 1)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 22. Giới từ ( Bài số 1)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 23. Unit 3. The Green Movement (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 24. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 25. Sự kết hợp từ (Bài số 2)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 26. Giới từ (Bài số 2)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 27. Đọc hiểu cơ bản 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 28. Unit 4. School Education System (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 29. Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)
Bài giảng: 2 Đề thi: 4 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 30. Đọc hiểu cơ bản 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 31. Unit 4. The Mass Media (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 32. Ngữ pháp: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 33. Đọc hiểu cơ bản 4
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 34. Unit 5. Higher Education (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 35. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)
Bài giảng: 3 Đề thi: 4 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 36. Đọc hiểu cơ bản 5
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 37. Unit 5. Cultural Identity (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 38. Các kỹ năng làm bài
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 39. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 40. Đọc hiểu cơ bản 6
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 41. Unit 6. Future Jobs (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 42. Đọc hiểu cơ bản 7
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 43. Unit 6. Endangered Species (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 10 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 44. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 45. Đọc hiểu cơ bản 8
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 46. Unit 7. Economic Reforms (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 47. Đọc hiểu cơ bản 9
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 48. Unit 7. Artificial Intelligence (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 49. Đọc hiểu cơ bản 10
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 50. Unit 8. Life In The Future (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 51. Đọc hiểu cơ bản 11
Bài giảng: 0 Đề thi: 4 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 52. Unit 8. The World of Work (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 10 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 53. Unit 9. Deserts (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 54. Unit 9. Choosing a Career (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 8 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 55. Ngữ pháp: Các loại mệnh đề (Types of Clauses)
Bài giảng: 7 Đề thi: 7 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 56. Unit 10. Endangered Species (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 57. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 58. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 9 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 59. Ngữ pháp: Động từ nguyên mẫu và Danh động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 60. Unit 11. Book (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 61. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 62. Unit 12. Water Sports (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 63. Ngữ pháp: So sánh (Comparison)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 64. Unit 13. The 22nd Sea Game (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 65. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 66. Cụm động từ thiết yếu
Bài giảng: 11 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 67. Unit 14. International Organizations (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 68. Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 69. Unit 15. Women In Society (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 70. Chức năng giao tiếp
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 71. Unit 16. The Associantion Of Southeast Asian Nations (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 72. Thành ngữ tiếng Anh hay gặp trong các kì thi
Bài giảng: 14 Đề thi: 5 Giá: 20,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua

Đức An Nguyễn

Cảm ơn cô nhiều. Gần thi em vào khoá đề của cô học 2 đề để ""chống liệt" ạ, may quá cô dạy thứ tự của tính từ và e làm được câu đó trong đề. Cũng nhờ cô nhắc lại nhiều kiến thức mà e ko những qua liệt mà môn Anh còn có kết quả khá mỹ mãn !!!

my school 123

cô nói tiếng anh hay quá ,nghe đã tai

Mạc Hoàng Hiệp

Hay quá nha

Minh Nhan

Tuyển sinh 247 mà thiết kế thêm nút like chắc hôm nào cũng ấn ấy học từ vựng 1 cách rất là tuyệt vời khg hề chán luôn cảm ơn cô rất nhiều

Minh Nhan

Bài giảng hay thật ấy mãi yêu tuyensinh247

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
1,990,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1669

1,990,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1509

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com