Đề thi thử đại học môn hóa khối A lần 1 năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 59 câu - Số lượt thi : 1148

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol cùng dãy đồng đẳng có khổi lượng phân tử khác nhau 28đvC thu được 0,3 mol CO2 và 9 gam H2O. Công thức phân tử hai ancol là:

Câu 2: X là một andehit mạch hở có số nguyên tử C trong phân tử nhỏ hơn 4. Cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 /NH3 đun nóng thu được 2 mol Ag; mặt khác 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H2. Phân tử khối của X là:

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng NaX(r) + H2SO4(đặc, nóng) \rightarrow NaHSO4 + HX (X là gốc axit). Phản ứng trên dùng để điều chế các axit:

Câu 4: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C3H6O3. X có thể tác dụng với Na, Na2CO3, còn khi tác dụng với CuO đun nóng tạo ra hợp chất hữu cơ không có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là

Câu 5: X là một este không no (chứa 1 liên kết đôi C=C) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam X cần vừa đủ 7,2 gam O2. X có tối đa bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên?

Câu 6: Trong môi trường axit và môi trường kiềm, các polime trong dãy nào sau đều kém bền?

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng

Câu 8: Cho phản ứng sau:  2SO2(k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k) là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng trên  sẽ chuyển dịch  theo chiều thuận khi

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 10: Trộn 3 dung dịch gồm có H_{2}SO_{4}  0,1M, HCl 0,2M và HNO_{3} 0,3M.

Cho 300 ml dung dịch X  tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH=1. Giá trị của V là:

Câu 11: Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là:

Câu 12: Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

Câu 13: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được 2 mol alanin; 1 mol glyxin; 1 mol valin. Mặt khác, khi thủy phân không hoàn toàn peptit X thì thu được 3 đipeptit là Ala-Gly và Val-Ala và Ala-Ala . Vậy công thức cấu tạo của X là:

Câu 14: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8O2. X tác dụng với Na thu được số mol khí đúng bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 1. Khi cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C7H5O2Br3. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 15: Nhiệt phân các muối sau: NH4NO2, NaHCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Cu(NO3)2. Số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:

Câu 16: Cho 18,5 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4  tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng , đun nóng. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch D và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 là:

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch nước vôi trong (dư), thì khối lượng dung dịch trong bình giảm 2,48 gam và tạo ra 7 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:

Câu 18: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Câu 19: Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 20: Hòa tan 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO2 (đktc). Thành phần % số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là:

Câu 21: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

Câu 22: Cho các chất tham gia phản ứng (ở điều kiện thích hợp):

a) S + F2→                  b) SO2 + Br2 + H2O→              c) SO2 + O→d) S + H2SO4(đặc)→                            e) SO2 + H2O  →                                                         f) H2S + Cl2 (dư) +H2O→                                                                                                                                                                                                         Số phản ứng tạo ra hợp chất của lưu huỳnh ở mức oxi hoá +6 là:

Câu 23: Cho các cặp chất sau:

(a) Khí Cl2 và khí O2.                                 (b) Khí H2S và khí SO2.

(c) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.         (d) CuS và dung dịch HCl.

(e) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là

Câu 24: Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 4M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch 3 muối (trong đó có một muối của Fe) và 32,4 gam  chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 25: Hợp chất hữu cơ Y là một anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát CnH2nO. Tổng số liên kết σ trong một phân tử Y là:

Câu 26: Cho các thí nghiệm sau:

(1) Đốt thanh thép - cacbon trong bình khí clo.

(2) Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch FeSO4.

(3) Hợp kim đồng thau (Cu - Zn) để trong không khí ẩm.

(4) Sắt tây bị xây xước sâu đến lớp bên trong để ngoài không khí ẩm.

Thí nghiệm nào xảy ra ăn mòn điện hóa học? 

Câu 27: Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng (H = 100%). Anđehit đó là: 

Câu 28: Cho a gam sắt vào dung dịch chứa y mol CuSO4 và z mol H2SO4 loãng, sau pư hết thu được khí H2, a gam đồng và dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y và z là:

Câu 29: Cracking 0,1 mol C4H10 thu được hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau đó cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào?

Câu 30: Lên men a g glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4g. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%, giá trị của a là:

Câu 31: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) \rightleftharpoons N2 (k) +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 32: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

Câu 33: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là:

Câu 34: Cho các chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là:

Câu 35: Hỗn hợp X gồm HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là:

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(a)  Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b)  Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c)  Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d)  Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.   

Số phát biểu đúng là

Câu 37: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: K2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; CaCl2 và Na2CO3; Ca và KHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là:

Câu 38: Chất X (chứa C, H, O, N) có thành phần % khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 40,45%; 7,86%; 35,96%. X tác dụng với NaOH và với HCl. X có nguồn gốc từ thiên nhiên và MX

Câu 39: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

Câu 40: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là:

Câu 41: Đun nóng 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

Câu 42: Bằng phương pháp hóa học, có thể phân biệt 3 dung dịch không màu: HCl loãng, KNO3, Na2SO4 đựng trong 3 lọ mất nhãn chỉ với thuốc thử là:

Câu 43: Sắt không bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí ẩm?

Câu 44: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 45: Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

Câu 46: Hòa tan hết 5,805 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn, Fe bằng lượng vừa đủ 250 ml dung dịch hỗn hợp axit HCl 1,5 M và H2SO4 0,45 M thu được dung dịch X. Tổng khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:

Câu 47: Cho phản ứng hóa học: 

Tốc độ phản ứng sẽ tăng nếu:

Câu 48: Cho các axit: CH3COOH (1), ClCH2COOH (2), C2H5COOH (3), FCH2COOH (4). Dãy được sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần từ trái sang phải của các axit trên là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 1 anđehit đơn chức. Oxi hoá X ta thu được một axit duy nhất. Để trung hoà hoàn toàn 200 gam dung dịch axit 14,4% phải dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 2M. Tên gọi của ancol và anđehit trong X là:

Câu 50: Cho các dung dịch không màu đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: BaCl2, MgSO4, Na2SO4, KNO3, K2S. Nếu không dùng thêm thuốc thử nào khác thì nhận biết được nhiều nhất bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch trên? 

Câu 51: Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hết a (mol) hỗn hợp X thu được 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O. Hỗn hợp X có số mol 0,1  phản ứng được với tối đa 0,14 mol AgNO3 trong NH3 (điều kiện thích hợp). Số mol của anđehit trong 0,1 mol hỗn hợp X là:

Câu 52: Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quì tím hóa xanh? 

Câu 53: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Câu 54: Hỗn hợp khí và hơi gồm CH3OH, C2H6, C3H8, CH3-O-CH3 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,667. Đốt cháy hoàn 11,5 gam hỗn hợp trên thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là:

Câu 55: Chất nào sau đây điện ly mạnh?

Câu 56: Trong pin điện hoá Zn - Pb, ở điện cực âm đã xảy ra sự

Câu 57: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là

Câu 58: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A  thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là:

Câu 59: α -aminoaxit X chứa một nhóm -NH2, cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 english lee 50 50 100% 3.53
2 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 6.33
3 cucarot 49 50 98% 3.75
4 Nguyen Thu Trang 49 50 98% 70.17
5 hoang hung 47 50 94% 30.82
6 khanh ly 47 50 94% 2.9
7 Nguyên Dương 46 50 92% 46.78
8 trương thị quỳnh mai 46 50 92% 35.35
9 Ân Khiết 46 50 92% 48.8
10 Quách Thiện Vỹ 47 50 94% 4.77
11 Quỳnh Như 45 50 90% 50.92
12 hoang khanh 46 50 92% 39.87
13 Sakura Pham 46 50 92% 62.15
14 Thư Đỗ 46 50 92% 4.05
15 Mai Thị Trang 46 50 92% 45.87
16 Lê Thu 43 50 86% 33.97
17 Heo Mập 45 50 90% 66.02
18 dfdsfgsdfsdfsd 45 50 90% 41.8
19 Nguyễn Trần Tú An 42 48 88% 4.65
20 Le Vo Quoc Viet 46 50 92% 61.25
21 tiến 43 49 88% 54.08
22 pham hieu 42 50 84% 68.8
23 Minh Duc Trinh 45 50 90% 44.12
24 Snowy Smile 43 50 86% 3.67
25 Cobi Manu 42 50 84% 61.27
26 Trần Văn Hòa 41 50 82% 8
27 Triệu Thái 42 50 84% 36.12
28 nguyen quoc cuong 42 50 84% 62.9
29 nguyển trọng hải 40 50 80% 35.95
30 Hường Phạm 37 39 95% 50.23
31 Phong Huyền 41 49 84% 68.1
32 trần ngọc tình 39 49 80% 34.03
33 Phan Thị Hải 35 44 80% 31.57
34 Hoa Nhât Quân 37 49 76% 71.83
35 Anh Người Ấy 37 50 74% 54.75
36 Trương Thành Nam 41 50 82% 65.28
37 nguyễn nga 36 50 72% 71.23
38 Wan Win 34 45 76% 44.02
39 nguyenducminh 34 48 71% 71.97
40 nguyenthibich 38 50 76% 10.57
41 Trọng Nhân 35 50 70% 8.4
42 tu uyen 36 50 72% 40.78
43 Vu Kim Anh 36 49 73% 33.82
44 Trần Thị Hòa 38 50 76% 4.53
45 Tho Phan 38 50 76% 89.9
46 Nguyễn Văn 37 50 74% 90.18
47 Đinh Thị Thu Trang 37 50 74% 17.58
48 Quy Nguyendinh 37 50 74% 81.47
49 Nguyễn Hữu Nam 35 50 70% 88.8
50 Nguyen Ngoc Linh 35 49 71% 38.9
51 than troi 38 50 76% 71.88
52 Lôc Lạnh Lùng 36 50 72% 89.72
53 TranHoangLong 34 50 68% 57.47
54 Nguyễn Quốc Huy 36 50 72% 82.58
55 Cú Mèo 34 50 68% 41.18
56 le tien linh 33 47 70% 53.32
57 Minh Nguyễn 35 50 70% 65.45
58 phan ý 33 42 79% 90.27
59 Trần Linh 36 49 73% 89.78
60 Sâu Sâu 27 29 93% 21.3
61 Bing Mik 32 50 64% 51.38
62 Nguyễn Đinh Lợi 36 50 72% 73.45
63 Ngo Quyen 35 50 70% 0.83
64 vu dunh 30 36 83% 79.97
65 nguyễn thanh luân 36 50 72% 78.2
66 nhat jc6 30 50 60% 62.77
67 le van long 28 43 65% 6.43
68 Oanh Riley 31 50 62% 44.78
69 nguyen chi 31 50 62% 45.83
70 hồ văn luận 31 50 62% 56.42
71 Thái Bùi 26 34 76% 50.65
72 han tae woong 32 47 68% 78.72
73 nguyễn thị mỹ lệ 34 50 68% 84
74 nhi 30 50 60% 90.32
75 Nguyen Thi Thu Thuy 21 27 78% 90.03
76 Đi Đến Ước Mơ 30 49 61% 49.1
77 Mai Thanh Dat 20 23 87% 19.47
78 thanh kakao 30 50 60% 71.27
79 phan nhi 30 48 63% 50.77
80 nguyen thi ngoc tam 23 28 82% 25.07
81 miku 23 33 70% 40.9
82 emnhu 28 49 57% 73.52
83 Tùng Quán 30 50 60% 70.33
84 pham 29 50 58% 85.77
85 Vy Thanh 27 50 54% 20.47
86 nguyễn thị thùy chi 28 50 56% 72.5
87 San San 28 50 56% 56.25
88 Lê Thị Thu Hà 27 50 54% 5.83
89 Kakakuku Sasa 24 43 56% 90.22
90 nguyễn trường thành 20 26 77% 46.57
91 Khoảng Cách 13 16 81% 19
92 Tuy Nguyen 16 23 70% 40.58
93 Lee Nguyên 26 50 52% 71.77
94 Huyền Trâm 27 49 55% 26.42
95 pham tuong vi 15 18 83% 17.38
96 tranhoangtrong 15 19 79% 29.93
97 Trái Tim Băng 22 50 44% 72.05
98 Giang Trường 17 21 81% 67.3
99 trantrieui 24 49 49% 59.75
100 Huỳnh Tứ 16 24 67% 29.47
101 Minh Thuc Nguyen 27 48 56% 43.95
102 hoaphan 22 34 65% 53.03
103 vn plut 23 50 46% 51.08
104 Pham Thi bac 25 50 50% 2.82
105 Toàn Phan 25 46 54% 90.22
106 Nguyễn Hải Quân 26 49 53% 83.12
107 Le Thi Ngoc Diem 20 50 40% 15.47
108 Ngạc Kim Sang 11 17 65% 18.5
109 Hanna Kim 23 50 46% 67.83
110 lâm xung hùng 10 16 63% 28
111 anh tuan 8 10 80% 12.9
112 nguyen van tinh 25 50 50% 46.85
113 nguyễn thị ngọc 22 50 44% 72.48
114 nguyen cong dat 23 50 46% 59.22
115 vũ thị hương 20 39 51% 81.03
116 Trái Tim Cô Đơn 15 28 54% 66.72
117 Anh Trinh Trần 24 50 48% 54.17
118 Hoàng Hà 17 50 34% 37.1
119 nguyenvantuyen 20 43 47% 89.73
120 Nhung Nhanh 17 50 34% 26.65
121 bui van truong 19 49 39% 6.08
122 bui thi hai yen 11 24 46% 5.68
123 Cương Lường Anh 12 24 50% 46.7
124 Văn Trưởng Nguyễn 6 7 86% 6.93
125 Tja Go 14 28 50% 90.93
126 thanglq 8 15 53% 50.82
127 Liễu Phi Phi 7 12 58% 10.45
128 Hang Nguyen 5 7 71% 8.5
129 nguyenphuongthao 6 12 50% 35.72
130 dijsdioasd 7 14 50% 32.83
131 tran thi trang 21 50 42% 35.87
132 pham thanh tuan 5 8 63% 97
133 Nguyễn Duy Ngọc 4 6 67% 0.78
134 nguyễn thế tài 13 36 36% 2.85
135 lê anh sơn 1 1 100% 0.32
136 NINH HUNG 4 10 40% 47.25
137 Đinh Trọng Hiền 4 9 44% 15.95
138 Neo Bi 6 13 46% 21.98
139 thanky 19 50 38% 32.3
140 Phương Mai Gee 6 13 46% 28.55
141 Thắng Trần 0 0 0% 0.22
142 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.13
143 Duy Quyền 40 49 82% 13.12
144 Trần Tuấn Anh 0 0 0% 1.47
145 đoàn Khánh 0 0 0% 0.05
146 Đức Phùng 16 50 32% 23.25
147 Minhduc Pham 0 0 0% 0.05
148 Khánh Sỹ 0 0 0% 28
149 nguyễn thị thúy 0 0 0% 0.13
150 Dung Noi Nhieu 44 49 90% 73.9
151 Jnj Scoundrel 0 0 0% 0.05
152 phuongnguyen 0 0 0% 0.1
153 Hiếu Hiếu Anh Đào 0 0 0% 0.1
154 nguyen quoc tri 51 59 86% 90.93
155 PhongKangkang Ta 0 0 0% 0.13
156 Quyên Phan 0 0 0% 0.05
157 tran van cong 21 30 70% 62
158 Nguyễn Thu Hà 52 59 88% 9.68
159 Yen Bui 0 0 0% 7.02
160 Mỹ Mỹ 1 3 33% 0.28
161 Tja Go 0 0 0% 0.03
162 trần minh hải 5 13 38% 29.63
163 nguyenthingocphuong 0 1 0% 1.58
164 Th_Tr_Ch_L_h 6 19 32% 90.52
165 Cơm Cơm 1 4 25% 7.45
166 Oanh Hyuk 15 50 30% 4.4
167 Đinh Thị Hồi 14 35 40% 50.2
168 lê anh vũ 2 10 20% 69.48
169 Nam Khánh Nguyễn 18 50 36% 27.92
170 phung anh tu 16 50 32% 38.45
171 HOÁ HỌC 15 50 30% 2.05
172 Anh Yêu Em 14 49 29% 2.23
173 Trần Nguyễn Linh Chi 3 13 23% 5.32
174 Đại Nhân 14 48 29% 1.32
175 Nam Nguyễn 15 46 33% 1.08
176 Thuận TuổiTý 10 40 25% 1.82
177 Nguyễn Văn Tuấn 18 50 36% 40.7
178 Oh Hay 13 50 26% 2
179 tranvandong 10 40 25% 6.83
180 Trang Leo 13 50 26% 1.67
181 Tuan Phan 13 50 26% 17.55
182 Đợi Một Tình Yêu 10 50 20% 44.73
183 Nguyễn Quyết Thắng 12 50 24% 1.07
184 huynh hoang khuc 11 49 22% 69.63
185 nguyen thi my 9 50 18% 1.27
186 Trịnh Xuyến Chi 9 50 18% 2.15
187 Nguyen Thien Trung 11 50 22% 38.87
188 Thỏ ngọc 10 50 20% 35.18

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12