Đề thi thử đại học môn Hóa lần I khối A, B năm 2013 trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 1628

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hỗn X gồm một anđehit Y và 0,1 mol fomanđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 dư, thu được 51,84 gam Ag. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X ở trên thì thu được 3,136 lít CO2 (ở đktc). Công thức cấu tạo của Y là: 

Câu 2: Trong các chất sau: nước, metylamin, ancol etylic, axit axetic, axeton, axetanđehit, glixerol, etylclorua, tristearin. Có bao nhiêu chất  mà giữa các phân tử của nó có thể có liên kết hiđro? 

Câu 3: Hòa tan hết 17,44 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 18,8. Cho dung dịch NaOH tới dư vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol HNO3 đã phản ứng với X là 

Câu 4: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm CH3CHO, CH2=CHCOOH và C\equivHC-COOH phản ứng hết với dung dịch AgNO3/ NH3 (dư) thu được 41 gam hỗn hợp kết tủa. Mặt khác, khi cho 0,3 mol X tác dụng với NaHCO3 dư, thì thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng của CH\equivC-COOH trong X là:

Câu 5: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:

(1)  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân.

(2)  Glucozơ, mantozơ, Fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 /OH - và đều bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.

(3)  Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(4)  Phân tử tinh bột được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.

(5)  Thuỷ phân saccarozơ trong môi trường axit thu được fructozơ và glucozơ.

(6)  Glucozơ được dùng làm thuốc, dùng để tráng ruột phích, tráng gương.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là 

Câu 6: Để trung hòa 25,6 gam hỗn hợp 2 axit cacboxylic đa chức cần dùng 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. sau phản ứng cô cạn thu được khối lượng muối khan là: 

Câu 7: Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, dung dịch C6H5ONa, dung dịch NaOH, dung dịch CH3COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, số cặp chất có phản ứng xẩy ra là 

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tan trong H2SO4 loãng vừa đủ được dung dịch Y trong suốt. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1, cô cạn được 31,6 gam hỗn hợp muối khan. Phần 2, cho một luồng Cl2 dư đi qua cho đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn được 33,375 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là

Câu 9: Hòa tan một lượng ancol X vào nước thu được 6,4 gam dung dịch Y, nồng độ của X trong Y là 71,875%. Cho 6,4 gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư Na thu được 2,8 lít H2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol X là:

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam.

Công thức phân tử của X là 

Câu 11: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Số chất X là :

Câu 12:

X là hỗn hợp khí H2 v à N2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình kín có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp NH3 là 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối KNO3 và Fe(NO3)2, sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí có tỉ khối  so với H2 bằng 21,6. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là 

Câu 15: Hỗn hợp A gồm tetrapeptit X mạch hở và tripeptit Y mạch hở (X, Y đều được tạo từ cáca-aminoaxit mạch hở, chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử) có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3. Đun nóng 68,10 gam hỗn hợp A với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Câu 16: Hòa tan một oxit kim loại M hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Tên kim loại M là 

Câu 17: Tiến hành các thí nghiệm sau:(1) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl(2) Cho CuS + dung dịch HCl(3) Cho FeS + dung dịch HCl(4) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3(5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch NaOH(6) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch NaOH(7) Cho Zn vào dung dịch NaHSO4Số thí nghiệm có tạo ra chất khí là:

Câu 18: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là 

Câu 19: Cho các chất sau đây : Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất ? 

Câu 20: Điện phân có màng ngăn điện cực trơ 2 lít dung dịch chứa 0,2 mol CuCl2 và 0,4 mol BaCl2 cho đến khi được dung dịch có pH =13 thì dừng điện phân. Xem thể tích dung dịch không đổi. Hãy cho biết thể tích khí lần lượt thu được ở hai điện cực catot, anot (đktc) là 

Câu 21: Cho các chất:  tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon -7, tơ olon, keo dán ure-fomanđehit, cao su isopren, poli(metyl metacrilat), tơ axetat, nhựa novolac. Số chất được tạo từ phản ứng trùng hợp là: 

Câu 22: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch nước brom là: 

Câu 23: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra anđehit là 

Câu 24: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây

Câu 25: Cho phản ứng:  C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là: 

Câu 26: Hòa tan 64 gam hỗn hợp muối gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4 trong đó S chiếm 25% về khối lượng vào nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thu được m gam kết tủa.

Giá trị của m là 

Câu 27:

Cho 1,5 gam hiđrocacbon X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3, thu được 7,92 gam kết tủa vàng nhạt. Mặt khác 1,68 lít khí X (ở đktc) có thể làm mất màu được tối đa V lít dd Br2 1M. Giá trị của V là: 

Câu 28: Cho 0,81 gam Al và 6,72 gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2, lắc kĩ để Cu(NO3)2 phản ứng hết thì được chất rắn có khối lượng 9,76 gam. Nồng độ mol Cu(NO3)2 trong dung dịch là 

Câu 29: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic. Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Giá trị của V là

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X : glucozơ, fructozơ, metanal và axit etanoic, cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là : 

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 9,3 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

Câu 32: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức Y, một ancol đơn chức Z, một este tạo ra từ Y và Z. Khi đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam X thì thu được 0,31 mol CO2 và 0,28 mol H2O. Còn khi cho 6,2 gam X phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, thì thu được 0,04 mol Z. Thành phần % số mol của axit Y trong hỗn hợp X là:

Câu 33: Thực hiện các thí nghiệm sau:(1) Cho dung dịch H2O2 vào dung dịch KI(2) Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng(3) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S(4) Đun nóng hỗn hợp SiO2 và Mg(5) Sục khí O3 vào dung dịch KI(6) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3(7) Đốt cháy Ag2S trong O2Số thí nghiệm có thể tạo ra đơn chất là

Câu 34:

Các chất : CH3CH2COOH(1), CH3COOCH3(2), CH3CH2CH2OH(3), CH3CH(OH)CH3 (4); CH3CH2CH3 (5)

 

được xếp theo thứ nhiệt độ sôi giảm dần là : 

Câu 35: Cho các thí nghiệm sau:

(1)  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào dung dịch AlCl3 .

(2)  Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaAlO2) .

(3)  Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 .

(4)  Sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch C6H5ONa .

(5)  Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch ZnCl2 .

(6)  Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaAlO2) .

Số thí nghiệm cuối cùng thu được kết tủa là 

Câu 36: Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với nước dư, giải phóng ra 4,48 lít khí H2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, giải phóng ra 7,84 lít khí H2. Hòa tan hoàn toàn phần 3 vào dung dịch HCl dư, thấy giải phóng ra V lít khí H2. (Các khí đo ở đktc). Giá trị V là

Câu 37: Ion A3+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3d10. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

Câu 38: Dãy ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là:

Câu 39: Khi oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp hơi X chỉ gồm CH3CHO, H2O, và C2H5OH dư. X có khối lượng phân tử trung bình bằng 36 đvC. Hiệu suất phản ứng oxi hóa C2H5OH là

Câu 40: Dãy các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: 

Câu 41: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 42: Cho các chất sau: axetilen, axit fomic, fomanđehit, phenyl fomat, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, mantozơ, natri fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc là  

Câu 43: Một chất hữu cơ X mạch hở, không phân nhánh, chỉ chứa C, H, O. Trong phân tử X chỉ chứa các nhóm chức có nguyên tử H linh động, X có khả năng hòa tan Cu(OH)2. Khi cho X tác dụng với Na dư thì thu được số mol H2 bằng số mol của X phản ứng. Biết X có khối lượng phân tử bằng 90 đvC. X có số công thức cấu tạo phù hợp là:

Câu 44: Cho các phản ứng sau: 

(1)  N2(k) + 3H2(k)     ->        2NH3(k)

(2)  2C(r) + O2(k)        ->     2CO(k)

(3)  2SO2(k) + O2(k)      ->       2SO3(k)

(4)  H2(k)+ Cl2(k)       ->      2HCl(k)

Khi tăng áp suất, số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là  

Câu 45: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa các muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm các chất: 

Câu 46: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,002 mol FeS2 và 0,003 mol FeS vào lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí X. Toàn bộ khí X hấp thụ hết vào dung dịch KMnO4 vừa đủ thu được dung dịch Y không màu có pH = 2. Thể tích (lít) của dung dịch Y là 

Câu 47: Dãy nào sau đây gồm tất cả các ion gây ô nhiễm nguồn nước

Câu 48: Hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic X, Y có cùng số nguyên tử cacbon (Y nhiều hơn X một nhóm chức). Chia hỗn hợp axit thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với K, sinh ra 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 6,72 lít khí CO2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Y có trong hỗn hợp là  

Câu 49: Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là 

Câu 50: Hấp thụ hết 4,48 lít buta - 1,3 - đien (ở đktc) vào 250 ml dung dịch Br2 1M, ở điều kiện thích hợp đến khi dung dịch brom mất màu hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm X, trong đó khối lượng sản phẩm cộng 1,4 gấp 4 lần khối lượng sản phẩm cộng 1,2. Khối lượng của sản phẩm cộng 1,2 có trong hỗn hợp X là: 

Câu 51: Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là 

Câu 52: Cho các phát biểu sau:

(1)  Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(2)  Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(3)  Amin bậc 2 có lực bazơ mạnh hơn amin bậc 1.

(4)  Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren

(5)  Phenol có tính axit nên dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

(6)  Trong công nghiệp, axeton va phenol được sản xuất từ cumen.

(7)  Đun nóng C2H5Br với KOH/C2H5OH thu được sản phẩm là C2H5OH.

Số phát biểu luôn đúng là 

Câu 53: X là hợp chất hữu cơ, mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn X chỉ thu được CO2 và H2O. Khi làm bay hơi hoàn toàn 4,5 gam X thu được thể tích bằng thể tích của 2,1 gam khí N2 (ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là: 

Câu 54: Thuỷ phân hoàn toàn 1,8 gam một este đơn chức X, rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng  với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 sau khi phản ứng xong thu được 10,8 gam Ag. Công thức phân tử của X là:

Câu 55: Cho dãy chất : FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3, FeS2 . Số chất đóng vai trò là chất khử khi phản ứng với HNO3 đặc nóng dư trong dãy trên là:

Câu 56: Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại

Câu 57: Trong quá trình pin điện hoá Zn - Ag hoạt động, ta nhận thấy 

Câu 58: Cho dung dịch hỗn hợp gồm NH4Cl 0,05M và NH3 0,05M. Biết rằng hằng số phân li bazơ của NH3 ở 250C là 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của H2O. Vậy pH của dung dịch ở 250C là 

Câu 59: Để đốt cháy hoàn toàn 22,23 gam một cacbohiđrat X, cần dùng vừa đủ 0,78 mol O2. Công thức đơn giản nhất của X là 

Câu 60: Cho 6 hợp chất hữu cơ ứng với 6 công thức phân tử: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C2H2O3 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là  

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 50 50 100% 6.22
2 Optimuz Prime 50 50 100% 21.98
3 Quỳnh Như 47 50 94% 15.13
4 Cún Iêu 48 50 96% 5.82
5 Quỳnh Anh 47 50 94% 53.8
6 Thanh Bằng Khúc 45 50 90% 55.33
7 nguyễn hoàng công 42 50 84% 67.13
8 Vũ Thu Trang 42 50 84% 71.37
9 Đăng Khoa Hoàng Phạm 44 50 88% 29.5
10 Kòi Nguyễn 44 50 88% 75.7
11 Hoài Chuột 43 50 86% 67.2
12 Minh Duc Trinh 42 50 84% 90.48
13 vu thikimdung 38 46 83% 87.93
14 Phu Le Nguyen 41 50 82% 86.77
15 trần đoan trang 39 48 81% 90.38
16 vu 40 50 80% 77.03
17 nguyen phi can 41 46 89% 74.22
18 Quỳnh Mai 41 50 82% 31.58
19 sờ mai lơ 35 42 83% 50.32
20 đào văn hiếu 39 50 78% 77.47
21 Sơn Thonglao 37 50 74% 85.02
22 nguyễn văn sang 41 50 82% 90.1
23 le dinh quang 38 50 76% 18.28
24 Ngo Quyen 35 48 73% 90.03
25 vũ duy sơn 27 33 82% 87.4
26 Đào Văn Lộc 37 44 84% 3.85
27 nunanunong 34 50 68% 84.38
28 lê hoàng lâm 35 50 70% 88.1
29 Xuân Trường Vũ 35 50 70% 90.02
30 keengs 26 32 81% 34.82
31 Dương Phong Tử 32 43 74% 92.92
32 Tạ Hoàn Thiện Quân 32 49 65% 43.83
33 Mi Mam 33 50 66% 94.4
34 Minh Nhật 21 23 91% 50.07
35 Đk Mio SiTy 26 33 79% 50.55
36 nguyennhuthoa 28 39 72% 90.13
37 chungvau 30 50 60% 90.37
38 pham tuong vi 27 50 54% 12.15
39 thuhien 17 24 71% 90.47
40 Phạm Uyên 15 19 79% 13.35
41 Chuột Chúa 16 22 73% 29.98
42 nguyendieulinh 16 26 62% 68.17
43 pham thao tram 19 31 61% 50.22
44 Tú Trinh 25 50 50% 79.35
45 nguyen linh 26 46 57% 21.25
46 nguyenducminh 23 44 52% 43.98
47 Pham Thi bac 26 47 55% 90.02
48 Kh 21 41 51% 90.12
49 pham thi quynh 15 23 65% 90.05
50 vo chi dien 22 44 50% 90.05
51 Anh Trung 7 7 100% 22.62
52 Than Nguyen 18 27 67% 46
53 Ngân Giang 17 32 53% 44.77
54 Tu Du 15 25 60% 42.07
55 conan 21 49 43% 94.18
56 Tuan Vo 5 6 83% 10.62
57 vũ duy sơn 6 7 86% 11.62
58 nguyen duc minh 21 49 43% 59.88
59 ½»£em ♠ £uố©«½ 21 50 42% 40.18
60 hgsjdga 13 29 45% 68.42
61 Quynh Trang 14 27 52% 15.33
62 nguyen dinh kha 25 50 50% 88.53
63 th 21 50 42% 75.33
64 Trần Hữu Hoàng 9 16 56% 51.82
65 nguyễn thị mỹ lệ 22 50 44% 63.32
66 Ngocanh Rubi 13 27 48% 56.85
67 Bạch mi linh 11 20 55% 64.53
68 hoàng tiến dũng 4 6 67% 90.27
69 tu uyen 6 11 55% 20.55
70 Nguyễn Tuấn Anh 19 50 38% 0.8
71 Toi dai dot 3 5 60% 13.3
72 Nguyễn Đình Công 6 14 43% 57.23
73 nguyễn thu phương 19 36 53% 51.57
74 phamxuandung 6 12 50% 50.73
75 Thuthu Nguyễn 5 11 45% 63.03
76 Nguyen Ngoc Thai 4 7 57% 11.85
77 usain 2 2 100% 1.62
78 Phạm Đình Thái 3 4 75% 90.23
79 Hoàng Thiên Kim 1 1 100% 4.45
80 Thu Phong 3 5 60% 20.48
81 Ngân Hà 1 1 100% 1.92
82 Lưu Phương 1 1 100% 3.82
83 dungdiudang 4 7 57% 15.72
84 nguyen tien dai 19 50 38% 88.6
85 nguyen van a 7 14 50% 83.27
86 hưng 1 3 33% 2.48
87 Đông Tà À 1 3 33% 1.37
88 Nguyễn Việt Bắc 10 25 40% 46.67
89 Hồ Vĩnh Huân 1 3 33% 10.72
90 Thịnh Nguyễn 47 54 87% 78.42
91 Chu Văn Phú 0 0 0% 1.45
92 Nguyễn Thu Hà 46 57 81% 13.62
93 Minh Kỳ 40 53 75% 90.28
94 Nhi Yến 2 5 40% 4.6
95 Ngõng Đình Nguyệt 8 13 62% 91.07
96 Nguyễn Ngọc Tiến 0 0 0% 0.05
97 võ trọng hải 0 0 0% 0.03
98 Hoàng Huy Nguyễn 0 0 0% 0.32
99 Thai Hoang Anh 0 0 0% 0.07
100 Nam Khánh Nguyễn 0 0 0% 0.23
101 nguyen the tai 0 0 0% 6.25
102 nguyen cong dat 0 0 0% 0.03
103 nguyenthibich 6 16 38% 5.65
104 Johnny 10 27 37% 46.28
105 Duc Thai Le 2 5 40% 12.32
106 d 0 1 0% 6.65
107 Lê Tú 0 1 0% 0.82
108 pham viet anh 1 3 33% 5.58
109 Liverpool 0 3 0% 25.43
110 Ha Minh Duong 0 3 0% 3.78
111 Đi Đến Ước Mơ 3 10 30% 14.02
112 phan anh quoc 3 11 27% 1.92
113 nguyen viet dung 19 47 40% 8.9
114 Vuong Tieu Long 17 50 34% 13.17
115 nguyen duc phong 0 4 0% 4.33
116 lan anh 14 50 28% 17.98
117 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15 50 30% 16.2
118 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 5 20 25% 90.1
119 Rua 14 50 28% 14.08
120 chau ho quoc hoa 2 12 17% 8.45
121 cà thị hà thanh 4 18 22% 23.9
122 Mềnhrấtlàvui Nólạidàingoằn Nghèođếnnhưvầy 14 49 29% 4.62
123 Huynh Anh Nguyen 3 17 18% 56.78
124 Lưỡng Nhím 15 49 31% 4.72
125 Nguyễn Thành Đạt 14 50 28% 11.97
126 Thiên Sứ Vệ Đường 11 49 22% 22.6
127 bui thi hai yen 8 50 16% 16.82

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12