Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Tiếng Anh lớp 6

Đề thi online Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp Unit 2 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

2.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Starter Unit - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

3.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

4.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 1

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 2

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 3

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 4

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 5

9.

BTVN - Đề kiểm tra giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03

[S1] - Cô Hương - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Pearson mới - năm 2022

1. Unit 1: My new school

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2: My house

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3: My friends

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Unit 1 - 2 - 3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4: My neighbourhood

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5: Natural wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6: Our Tet holiday

Số đề thi: 2

Sắp thi 11/10/2021

9. Review 2 (Unit 4 - 5 - 6)

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/11/2021
Sắp thi 05/11/2021

11. Unit 7: Television

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/11/2021

12. Unit 8: Sports and games

Số đề thi: 2

Sắp thi 08/12/2021
Sắp thi 29/12/2021

14. Review 3 (Unit 7 - 8 - 9)

Số đề thi: 1

Sắp thi 18/01/2022
Sắp thi 22/01/2022
Sắp thi 01/02/2022

17. Unit 11: Our greener world

Số đề thi: 2

Sắp thi 24/02/2022

18. Unit 12: Robots

Số đề thi: 2

Sắp thi 16/03/2022
Sắp thi 01/04/2022
Sắp thi 06/04/2022

Xem thêm

[S1] - Cô Ngọc Anh - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK I-Learn Smart World 6 mới - năm 2022

1. Unit 1: Home

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2: School

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 3: Friends

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Unit 4: Festivals and Free Time

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5: Around Town

Số đề thi: 2

Sắp thi 27/10/2021
Sắp thi 29/11/2021

8. Unit 6: Community Service

Số đề thi: 2

Sắp thi 19/12/2021

9. Unit 7: Movies

Số đề thi: 2

Sắp thi 08/01/2022
Sắp thi 27/01/2022
Sắp thi 08/02/2022
Sắp thi 27/02/2022
Sắp thi 18/03/2022
Sắp thi 06/04/2022

Xem thêm

[S1] - Cô Xuân - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Right On mới - năm 2022

1. Unit: Hello

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 1: Home & Places

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 2: Every day

Số đề thi: 1

Sắp thi 11/10/2021

4. Ôn thi giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Unit 3: All about food

Số đề thi: 1

Sắp thi 14/11/2021

6. Review (Unit 1-3)

Số đề thi: 1

Sắp thi 11/12/2021
Sắp thi 15/12/2021

8. Unit 4: Holidays

Số đề thi: 1

Sắp thi 03/01/2022
Sắp thi 03/02/2022

10. Unit 5: London was great!

Số đề thi: 1

Sắp thi 11/02/2022

11. Unit 6: Entertainment

Số đề thi: 1

Sắp thi 13/03/2022

12. Review (Unit 4-6)

Số đề thi: 1

Sắp thi 10/04/2022
Sắp thi 12/04/2022

Xem thêm

[S1] - Cô Sinh - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Friends Plus mới - năm 2022

1. Starter Unit

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 1: Towns and Cities

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 2: Days

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Progress review 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Midterm test 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 3: Wild life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 4: Learning world

Số đề thi: 2

Sắp thi 11/10/2021

8. Progress review 2

Số đề thi: 1

Sắp thi 09/11/2021

9. End of term test 1

Số đề thi: 6

Sắp thi 16/11/2021

10. Unit 5: Food and Health

Số đề thi: 2

Sắp thi 26/11/2021

11. Unit 6: Sports

Số đề thi: 2

Sắp thi 22/12/2021

12. Progress review 3

Số đề thi: 1

Sắp thi 20/01/2022

13. Midterm test 2

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/01/2022

14. Unit 7: Growing up

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/02/2022

15. Unit 8: Going away

Số đề thi: 2

Sắp thi 07/03/2022

16. Progress review 4

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/04/2022

17. End of term test 2

Số đề thi: 6

Sắp thi 05/04/2022

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com