Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Tiếng Anh lớp 6

Đề thi online Tiếng Anh lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Các thì Hiện tại 1 (có video chữa)

2.

Đề ôn tập giữa HK2 - tiếng Anh 6 - Đề số 01

3.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

4.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

5.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 6 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 1

7.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

8.

BTVN - Đề thi giữa HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

9.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

10.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

11.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

12.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (Có video chữa)

13.

BTVN - Đề kiểm tra giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (Có video chữa)

14.

End of term 1 - Test 1 (có video chữa)

15.

BTVN - Review 2 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

16.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

17.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Starter Unit - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

18.

End of Term Test 2 - (có video chữa)

19.

BTVN - Đại từ & Đại từ sở hữu (có video chữa)

20.

BTVN - Unit 5 - Progress Check (Có video chữa)

21.

Midterm test 2 - No.1 (có lời giải chi tiết)

22.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

23.

Kiểm tra 15 phút - lần 5 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

Xem thêm

[S1] - Cô Hương - Tiếng Anh 6 SGK Global success mới - năm 2023

1.

Đề ôn tập giữa HK2 - tiếng Anh 6 - Đề số 01

2.

Đề ôn tập giữa HK2 - tiếng Anh 6 - Đề số 02

3.

Đề ôn tập giữa HK2 - tiếng Anh 6 - Đề số 03

4.

Đề ôn tập giữa HK2 - tiếng Anh 6 - Đề số 04

5.

Đề ôn tập giữa HK2 - tiếng Anh 6 - Đề số 05

6.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 9 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

7.

Kiểm tra 15 phút - lần 3 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

8.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 8 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

9.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

10.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 7 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

11.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

12.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

13.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 02 (có video chữa)

14.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03 (có video chữa)

15.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 04

16.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 05

17.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 06

18.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 07

19.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 08

20.

BTVN - Kiểm tra Review 2 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

21.

Kiểm tra 15 phút - lần 6 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

22.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 6 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

23.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 5 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

24.

Kiểm tra 15 phút - lần 5 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

25.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 4 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

26.

Kiểm tra 15 phút - lần 4 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

27.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 2

28.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 3

29.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 4

30.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 5

31.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 6 - Đề số 1

32.

BTVN - Kiểm tra giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

33.

Kiểm tra 15 phút - lần 3 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

34.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 3 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

35.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 2 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

36.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

37.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

38.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

39.

Kiểm tra 15 phút - lần 4 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

40.

BTVN - Kiểm tra giữa HK2 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

41.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

42.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 02 (có video chữa)

43.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03 (có video chữa)

44.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 04 (có video chữa)

45.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 05 (có video chữa)

46.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 06 (có lời giải chi tiết)

47.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 07 (có lời giải chi tiết)

48.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 08 (có lời giải chi tiết)

49.

Kiểm tra 15 phút - lần 6 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

50.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 12 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

51.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 11 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

52.

Kiểm tra 15 phút - lần 5 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

53.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 10 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

[S1] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 6 SGK I-Learn Smart World mới - năm 2023

1.

Kiểm tra 15 phút - lần 5 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

2.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 9 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

3.

Kiểm tra 15 phút - lần 4 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

4.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 8 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

5.

Kiểm tra 15 phút - lần 3 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

6.

BTVN - Đề thi giữa HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

7.

BTVN - Đề thi giữa HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 02 (có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Đề thi giữa HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03 (có lời giải chi tiết)

9.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

10.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

11.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 02 (có video chữa)

12.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03 (có video chữa)

13.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 04 (có video chữa)

14.

BTVN - Đề thi cuối HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 05 (có lời giải chi tiết)

15.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 5 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

16.

Kiểm tra 15 phút - lần 5 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

17.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 4 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

18.

Kiểm tra 15 phút - lần 4 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

19.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 3 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

20.

Kiểm tra 15 phút - lần 3 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

21.

BTVN - Đề thi giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

22.

BTVN - Đề thi giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 02 (có video chữa)

23.

BTVN - Đề thi giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03 (có video chữa)

24.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 2 - tiếng Anh 6 mới(có video chữa)

25.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

26.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

27.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HK1 - tiếng Anh 6 mới

28.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 01 (có video chữa)

29.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 02 (có video chữa)

30.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 03 (có video chữa)

31.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 04

32.

BTVN - Đề thi cuối HK2 - tiếng Anh 6 mới - Đề số 05

33.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 7 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

34.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HK2 - tiếng Anh 6 mới

35.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 6 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

36.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 10 - tiếng Anh 6 mới (có video chữa)

[S1] - Cô Sinh - Tiếng Anh 6 SGK Friends Plus mới - năm 2023

1. Starter Unit

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 1: Towns and Cities

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 2: Days

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Progress review 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Midterm test 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 3: Wild life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 4: Learning world

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Progress review 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. End of term test 1

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Unit 5: Food and Health

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 6: Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Progress review 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Midterm test 2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Unit 7: Growing up

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Unit 8: Going away

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Progress review 4

Số đề thi: 1 Đã phát hành

17. End of term test 2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Cô Xuân - Tiếng Anh 6 SGK Right On mới - năm 2023

1. Unit: Hello

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 1: Home & Places

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 2: Every day

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 3: All about food

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Review (Unit 1-3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 4: Holidays

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 5: London was great!

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 6: Entertainment

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Review (Unit 4-6)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S1+] - Cô Sinh - Ngữ pháp & Từ vựng nâng cao tiếng Anh 6 mới

1.

BTVN - Các thì Hiện tại 1 (có video chữa)

2.

BTVN - Các thì Quá khứ 1 (có video chữa)

3.

BTVN - Các thì Hiện tại 2 (có video chữa)

4.

BTVN - Các thì Quá khứ 2 (có video chữa)

5.

BTVN - Từ vựng: Fun and Games (có video chữa)

6.

BTVN - Các thì Tương lai 1 (có video chữa)

7.

BTVN - Các thì Tương lai 2 (có video chữa)

8.

BTVN - Động từ khuyết thiếu 1 (có video chữa)

9.

BTVN - Động từ khuyết thiếu 2 (có video chữa)

10.

BTVN - Từ vựng: Learning and Doing (có video chữa)

11.

BTVN - Danh từ đếm được & không đếm được (có video chữa)

12.

BTVN - Lượng từ (có video chữa)

13.

BTVN - Mạo từ (có video chữa)

14.

BTVN - Từ vựng: Food and Drink (có video chữa)

15.

BTVN - Đại từ & Đại từ sở hữu (có video chữa)

16.

BTVN - Giới từ chỉ vị trí & thời gian (có video chữa)

17.

BTVN - Từ vựng: Nature and the Universe (có video chữa)

18.

BTVN - Các dạng so sánh (có video chữa)

19.

BTVN - So, such, too, enough (có video chữa)

20.

BTVN - Từ vựng: Coming and Going (có video chữa)

21.

BTVN - Câu điều kiện (loại 0, 1) & Đảo ngữ (có video chữa)

22.

BTVN - Liên từ (có video chữa)

23.

BTVN - Từ vựng: Invention and Discovery (có video chữa)

24.

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 - Đề số 01 (có video chữa)

25.

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 - Đề số 02

26.

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 - Đề số 03

[S3] - Đề thi học kì Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com