Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tin lớp 6

Đề thi online Môn Tin lớp 6

[S1] - Cô Loan - Tin học 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2022

1.

BTVN - Thông tin và Dữ liệu

3.

BTVN - Mạng máy tính

4.

BTVN - Thông tin trong máy tính

5.

BTVN - Xử lý thông tin

6.

BTVN - Mạng thông tin toàn cầu

7.

BTVN - Tìm kiếm thông tin trên Internet

8.

Infographic: Máy tính và cộng đồng

9.

BTVN - Thư điện tử

10.

Infographic: Mạng máy tính và Internet

11.

BTVN - An toàn thông tin trên Internet

12.

BTVN - Sơ đồ tư duy

13.

BTVN - Định dạng văn bản

14.

BTVN - Trình bày thông tin bằng bảng

15.

BTVN - Thực hành:Tìm kiếm và thay thế

16.

BTVN - Thực hành tổng hợp:Hoàn thiện sổ lưu niệm

17.

BTVN - Thuật toán

18.

BTVN - Các cấu trúc điều khiển

19.

BTVN - Chương trình máy tính

[S1] - Cô Loan - Tin học 6 - Cánh diều - Năm 2022

1.

Infographic: Máy tính và cộng đồng

2.

Infographic: Mạng máy tính và Internet

3.

BTVN - Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin

4.

BTVN - Lưu trữ và trao đổi thông tin

5.

BTVN - Dữ liệu trong máy tính

6.

BTVN - Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

7.

BTVN - Máy tính trong hoạt động thông tin

8.

BTVN - Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

9.

BTVN - Mạng có dây và mạng không dây

10.

BTVN - Các thành phần của mạng máy tính

11.

BTVN - Thông tin trên web

12.

BTVN - Truy cập thông tin trên Internet

13.

BTVN - Giới thiệu thư điện tử

14.

BTVN - Giới thiệu máy tìm kiếm

15.

BTVN - Thực hành sử dụng thư điện tử

16.

BTVN - Mặt trái của Internet

17.

BTVN - Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

18.

BTVN - Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

19.

BTVN - Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

20.

BTVN - Trình bày trang, định dạng và in văn bản

21.

BTVN - Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

22.

BTVN - Trình bày thông tin ở dạng bảng

23.

BTVN - Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

24.

BTVN - Sơ đồ tư duy

25.

BTVN - Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

26.

BTVN - Khái niệm thuật toán

27.

BTVN - Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

28.

BTVN - Mô tả thuật toán: Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

29.

BTVN - Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

30.

BTVN - Cấu trúc lặp trong thuật toán

31.

BTVN - Thực hành về mô tả thuật toán

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com