Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 31: X và Y là 2 đồng phân của nhau. X, Y tác dụng với NaOH theo phương trình sau X + NaOH → C2H4O2NNa + CH4O Y + NaOH → C3H3O2Na + Z + H2O. Z là chất nào dưới đây:

A. CH3OH

B. NH3

C. H2

D. CH3NH2

Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân thơm lên nhóm NH2

B. anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm

C. nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

D. anilin tác dụng được với HBr vì trên N còn dư đôi electron tự do

Câu 33: Có 80% hiđrô nguyên tử được tạo ra do 3,36g Fe tác dụng dd HCl, khử nitro benzen sẽ thu được m gam anilin. m có giá trị là

A. 2,688

B. 1,024

C. 1,488

D. 2,344

Câu 34: Cho m gam hỗn hợp Glixin và axit Glutamic phản ứng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A chứa m + 9,125 gam muối. Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 700 ml dung dịch NaOH 1M thu được dụng dịch B. Giá trị của m là:

A. 25,95 gam

B. 22,35 gam

C. 34,56 gam

D. 29,55 gam

Câu 35: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly- Gly- Gly- Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 24 gam Gly, 15,84 gam Gly-Gly và 22,68 gam Gly- Gly-Gly. Giá trị của m là:

A. 69,0

B. 56,58

C. 34,44 

D. 40,24

Câu 36: Số amin chứa vòng benzen, bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 37: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Phân tử khối của amin đơn chức luôn là số lẻ.

B. Trong phân tử amin đơn chức, số nguyên tử H là số lẻ.

C. Các amin đều có tính bazơ.

D. Các amin đều có khả năng làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

Câu 38: Cho các nhận xét sau: (1) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc. (2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử. (3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm. (4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac. Số nhận xét đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 39: Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m+11) gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35,28 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

A. 38,9 gam

B. 40,3 gam

C. 43,1 gam

D. 41,7 gam

Câu 40: Một amino axit X chỉ chứa một chức -NH2 và một chức -COOH. Cho m gam X tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M và thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 39,75 gam muối khan. Amino axit X là

A. NH2CH2COOH

B. NH2C3H6COOH

C. NH2C4H8COOH

D. NH2C2H4COOH

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com