Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng

Câu 1: Cho igtriangleup ABC có diện tích 12. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho: frac{AM}{AB}=frac{1}{2}; frac{AN}{AC}=frac{1}{3} và BN cắt CM tại N.

a. Tính diện tích tam giác BMC, ABN và AMN theo S_{o}.

b. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và BCD; ABD và BCD.

c. Suy ra diện tích của tam giác BCD theo S_{o}.

A. S_{igtriangleup BMC}=6; S_{igtriangleup ABN}=4; S_{igtriangleup AMN}=2; frac{S_{igtriangleup ACD}}{S_{igtriangleup BCD}}=1; frac{S_{igtriangleup ABD}}{S_{igtriangleup BCD}}= frac{1}{2}; S_{igtriangleup BCD}=frac{4}{5}

B. S_{igtriangleup BMC}=8; S_{igtriangleup ABN}=4; S_{igtriangleup AMN}=2; frac{S_{igtriangleup ACD}}{S_{igtriangleup BCD}}=1; frac{S_{igtriangleup ABD}}{S_{igtriangleup BCD}}= frac{1}{2}; S_{igtriangleup BCD}=frac{24}{5}

C. S_{igtriangleup BMC}=6; S_{igtriangleup ABN}=4; S_{igtriangleup AMN}=2; frac{S_{igtriangleup ACD}}{S_{igtriangleup BCD}}=1; frac{S_{igtriangleup ABD}}{S_{igtriangleup BCD}}= frac{1}{2}; S_{igtriangleup BCD}=frac{24}{5}

D. S_{igtriangleup BMC}=6; S_{igtriangleup ABN}=4; S_{igtriangleup AMN}=2; frac{S_{igtriangleup ACD}}{S_{igtriangleup BCD}}=1; frac{S_{igtriangleup ABD}}{S_{igtriangleup BCD}}= frac{1}{3}; S_{igtriangleup BCD}=frac{24}{5}

Câu hỏi : 106354

Câu 2: Cho igtriangleup ABC, biết AB = 2, BC = 3, CA = 4., đường cao AD. Tính độ dài đoạn CD.

A. frac{5}{2}

B. frac{2}{7}

C. frac{7}{2}

D. frac{17}{2}

Câu hỏi : 106353

Câu 3: Cho igtriangleup ABC, các trung tuyến AA_{1} = 3, BB_{1}=6 và hợp với nhau một góc 60^{circ}. Tính độ dài các cạnh của igtriangleup ABC.

A. AB = 2sqrt{3}; BC = 2sqrt{21}; AC=4sqrt{3}

B. AB = 2sqrt{3}; BC = 2sqrt{12}; AC=4sqrt{3}

C. AB = 2sqrt{3}; BC = 2sqrt{21}; AC=sqrt{3}

D. AB = sqrt{3}; BC = 2sqrt{21}; AC=4sqrt{3}

Câu hỏi : 106352

Câu 4: Cho igtriangleup ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4. Gọi M là trung điểm AC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp igtriangleup MBC.

 

A. R_{BMC}=frac{sqrt{13}}{6}

B. R_{BMC}=frac{5sqrt{3}}{6}

C. R_{BMC}=frac{5sqrt{13}}{6}

D. R_{BMC}=frac{5sqrt{23}}{6}

Câu hỏi : 106351

Câu 5: Cho igtriangleup ABC cân tại A. Đường cao BH = a, widehat{ABC} = alpha.

a. Tính các cạnh và đường cao còn lại.

b. Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp igtriangleup ABC.

A. BC = frac{a}{sinalpha }; AK = frac{a}{cosalpha }; R = frac{a}{4sin^{2}alpha.cosalpha }; r = frac{a}{2(1+cosalpha ) };

B. BC = frac{a}{sinalpha }; AK = frac{a}{2cosalpha }; R = frac{a}{4sin^{2}alpha.cosalpha }; r = frac{a}{2(1+cosalpha ) };

C. BC = frac{a}{sinalpha }; AK = frac{a}{2cosalpha }; R = frac{a}{4sin^{2}alpha.cosalpha }; r = frac{a}{3(1+cosalpha ) };

D. BC = frac{a}{sinalpha }; AK = frac{a}{2cosalpha }; R = frac{a}{4sinalpha.cosalpha }; r = frac{a}{2(1+cosalpha ) };

Câu hỏi : 106350

Câu 6: Cho igtriangleup ABC có AB = 2, AC = 3,  BC = 4. Tính:

a. Diện tích S của tam giác.

b. Các đường cao h_{a}, h_{b}, h_{c}.

c. Các bán kính R, r.

A. S = frac{3sqrt{15}}{4}; h_{a}= frac{3sqrt{15}}{8}; h_{b}= frac{sqrt{15}}{2}; h_{c}= frac{3sqrt{15}}{4}; R= frac{8sqrt{15}}{5}; r= frac{sqrt{15}}{6}

B. S = frac{sqrt{15}}{4}; h_{a}= frac{3sqrt{15}}{8}; h_{b}= frac{sqrt{15}}{2}; h_{c}= frac{3sqrt{15}}{4}; R= frac{8sqrt{15}}{5}; r= frac{sqrt{15}}{6}

C. S = frac{3sqrt{15}}{4}; h_{a}= frac{3sqrt{5}}{8}; h_{b}= frac{sqrt{15}}{2}; h_{c}= frac{3sqrt{15}}{4}; R= frac{8sqrt{15}}{5}; r= frac{sqrt{15}}{6}

D. S = frac{3sqrt{15}}{4}; h_{a}= frac{3sqrt{15}}{8}; h_{b}= frac{sqrt{15}}{2}; h_{c}= frac{3sqrt{15}}{4}; R= frac{sqrt{15}}{5}; r= frac{sqrt{15}}{6}

Câu hỏi : 106349

Câu 7: Cho igtriangleup ABC vuông tại A, tgC = frac{2}{3} và đường cao AH = 6. Tính độ dài các đọn HB, HC, AB, AC.

A. HB = 4; HC = 9, AB = 2sqrt{13}, AC = 3sqrt{13}

B. HB = 9; HC = 4, AB = 2sqrt{13}, AC = 3sqrt{13}

C. HB = 4; HC = 9, AB = 3sqrt{13}, AC =  2sqrt{13}

D. HB = 5; HC = 9, AB = 3sqrt{13}, AC =  2sqrt{13}

Câu hỏi : 106333

Câu 8: Cho igtriangleup ABC có AB = 3, AC = 4 và diện tích S = 3sqrt{3}. Tính BC.

A. * Với  A=60^{circ} thì BC = sqrt{37}

* Với  A=120^{circ}thì BC = sqrt{13}

B. * Với A=60^{circ} thì BC = sqrt{13}

* Với A=120^{circ} thì BC = sqrt{37}

C. * Với A=60^{circ} thì BC = sqrt{23}

* Với A=120^{circ} thì BC = sqrt{37}

D. * Với A=60^{circ} thì BC = sqrt{13}

* Với A=120^{circ} thì BC = sqrt{73}

Câu hỏi : 106332

Câu 9: Cho igtriangleup ABC có AB = 5, AC = 6, BC = 7. Gọi trung điểm của AC là M. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp igtriangleup ABM.

A. R_{ABM} = frac{5sqrt{42}}{12}

B. R_{ABM} = frac{5sqrt{40}}{12}

C. R_{ABM} = frac{5sqrt{42}}{11}

D. R_{ABM} = frac{sqrt{42}}{12}

Câu hỏi : 106331

Câu 10: Cho igtriangleup ABC, biết b=7, c=5, cosA=frac{3}{5}. Tính đường cao h_{a} và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác.

A. h_{a}=frac{sqrt{2}}{2}, R=frac{5sqrt{2}}{2}.

B. h_{a}=frac{7sqrt{2}}{2}, R=frac{sqrt{2}}{2}.

C. h_{a}=frac{7sqrt{2}}{2}R=frac{5sqrt{2}}{2}.

D. h_{a}=frac{7sqrt{2}}{2}, R=frac{5sqrt{2}}{3}.

Câu hỏi : 106330

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com