Đề thi thử đại học môn Hóa lần III năm 2013 trường THPT chuyên đại học Vinh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1633

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (MX < 80) chứa C, H, O thu được số mol H2O gấp 1,5 lần số mol CO2. X tác dụng được với Na giải phóng H2. Số công thức cấu tạo bền thỏa mãn điều kiện của X là 

Câu 2: Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy 0,25 mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và dung dịch Z. Khối lượng dung dịch Z thay đổi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 

Câu 3: Ứng với công thức phân tử C4H9Cl có số đồng phân là dẫn xuất clo bậc I là 

Câu 4: Hợp chất hữu cơ X (mạch hở) chứa C, H, O. Lấy 0,1 mol X cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được 19,6 gam chất hữu cơ Y và 6,2 gam ancol Z. Đem Y tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được hợp chất hữu cơ Y1. Khi Y1 tác dụng với Na thì số mol H2 thoát ra bằng số mol Y1 tham gia phản ứng. Kết luận không đúng về X là 

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại K và Al2O3 tan hết vào H2O thu được dung dịch X và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi phản ứng kết thúc thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O2 (ởđktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là 

Câu 7: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ Y và Z (đều là chất khí ở điều kiện thường) có tỉ khối so với H2 là 14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chỉ thu được CO2 và H2O. Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 dư thì thu được hỗn hợp kết tủa. Phần trăm thể tích của Y trong hỗn hợp X là 

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp các chất rắn gồm: KClO3, BaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2, BaSO4, Fe(OH)3  thu được hỗn hợp X (gồm khí và hơi). Các đơn chất có trong X là 

Câu 9: Hỗn hợp M gồm 2 axit cacboxylic X và Y (chỉ chứa chức axit, MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol M thu được 0,2 mol CO2. Đem 0,1 mol M tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4,032 lít CO2 (ởđktc). Biết M không tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X có khối lượng 28,7 gam gồm Cu, Zn, Sn, Pb trong oxi dư thu được 34,3 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Sn trong hỗn hợp X là 

Câu 11: Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 0,1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đem m gam X tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa 17,28 gam Ag. Giá trị của m là 

Câu 12: Thí nghiệm không đồng thời có kết tủa xuất hiện và khí thoát ra là 

Câu 13: Phát biểu đúng là 

Câu 14: Cho 1,08 gam hỗn hợp Mg và Fe vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,02 gam chất rắn. Phần trăm số mol Mg trong hỗn hợp ban đầu là 

Câu 15: Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do quyết định? 

Câu 16: Hợp chất hữu cơ X là dẫn xuất benzen có công thức phân tử CxHyN trong đó N chiếm 13,084% khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn với điều kiện trên của X là 

Câu 17: Dãy hợp chất đều có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, nhưng đều không hòa tan Cu(OH)2  là 

Câu 18: Thực hiện các thí nghiệm sau:

a)   Hòa tan SO3  vào dung dịch H2SO4

b)  Sục khí Cl2  vào dung dịch FeSO4.

c)  Nhỏ vài giọt quì tím (dung môi nước) lên mẫu bạc clorua rồi đưa ra ánh sáng

d)  Sục khí SO2  vào nước brom.

e)    Sục khí SO2  vào dung dịch KOH.

f) Sục khí NO2  vào dung dịch Ba(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

Câu 19: Oxi hóa không hoàn toàn 4,48 gam một ancol đơn chức X bởi oxi (có xúc tác) thu được 6,4 gam hỗn hợp Y gồm anđehit, axit hữu cơ tương  ứng, ancol dư và nước. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 19,44 gam Ag. Phần 2 tác dụng vừa đủ với Na thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 20: Hỗn hợp X gồm Ca và 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp. Lấy 9,1 gam hỗn hợp X tác dụng hết với H2O thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí H2 (ởđktc). Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z, cô cạn dung dịch Z thì thu được m gam chất rắn khan. Hai kim loại kiềm và giá trị m là

Câu 21: Số đồng phân (kể cả đồng phân hình học) ứng với công thức phân tử C3H5Cl là 

Câu 22: X là hiđrocacbon mạch hở, điều kiện thường X là chất khí. Khi X tác dụng hoàn toàn với HCl thu được hợp chất hữu cơ có công thức RCl3 (R là gốc hiđrocacbon), X tác dụng được với dung dịch AgNO3   trong NH3. Từ X đểđiều chế polibutađien cần ít nhất số phản ứng là 

Câu 23: Nhiệt phân 31,6 gam KMnO4 một thời gian thu được 30 gam chất rắn. Lấy toàn bộ lượng chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl đặc, nóng, dư thu được khí X. Nếu đem tất cả khí X điều chế clorua vôi thì thu được tối đa bao nhiêu gam clorua vôi (chứa 30% tạp chất)? 

Câu 24: Cho cân bằng hóa học sau diễn ra trong hệ kín:

2NO2 (khí, màu nâu đỏ) \rightleftharpoons N2O2 (khí, không màu)

Biết rằng khi làm lạnh thấy màu của hỗn hợp khí nhạt hơn. Các yếu tố tác động vào hệ cân bằng trên đều làm cho cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều nghịch là 

Câu 25: Nguyên tử nguyên tố X tạo ra anion X . Trong X có: tổng số hạt mang điện là 35, số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 15. Số khối của X là: 

Câu 26: Tổng số electron trên phân lớp p (ở trạng thái cơ bản) của hai nguyên tử nguyên tố X và Y là 15. X ở chu kì 3, nhóm VIA. Khi X tác dụng với Y tạo ra hợp chất Z. Nhận định đúng là 

Câu 27: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? 

Câu 28: Điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100%) 500 ml dung dịch X chứa đồng thời CuCl2 0,1M và Fe2(SO4)3 0,1M với cường độ dòng điện không đổi 2,68A trong thời gian 1,5 giờ, thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y giảm so với khối lượng dung dịch X là 

Câu 29: Metyl vinyl xeton có công thức cấu tạo thu gọn là 

Câu 30: Oligopeptit X tạo nên từα-aminoaxit Y, Y có công thức phân tử là C3H7NO2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì thu được 15,3 gam nước. Vậy X là

Câu 31: Trong các chất sau đây, chất điện li yếu trong nước là 

Câu 32: Thủy phân hoàn toàn 16,2 gam tinh bột thu được a gam glucozơ. Lên men a gam glucozơ thu được ancol etylic (hiệu suất 80%), tiếp tục lên men toàn bộ lượng ancol etylic đó thu được axit axetic (hiệu suất 80%). Để trung hòa lượng axit axetic trên cần V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là 

Câu 33: Hòa tan hết 50 gam hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Đem toàn bộ khí thu được tác dụng hết 600 ml dung dịch có pH = a chứa đồng thời KOH và Ba(OH)2 0,25M thì thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của a là 

Câu 34: Khẳng định đúng là 

Câu 35: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là 

Câu 36: Cho m gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp hai khí trong đó có 0,9 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 gam kết tủa. Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong oxi dư thì thể tích khí oxi (ởđktc) đã phản ứng là 

Câu 37: Hợp chất tác dụng được với nước brom là 

Câu 38: Một dung dịch chứa 0,02 mol Al3+; 0,05 mol Mg2+ ; 0,1 mol NO3- và a mol Xn-. Giá trị của a và ion Xn- là: 

Câu 39: Phát biểu đúng là 

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 9,24 gam Mg vào dung dịch HNO3 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 khí gồm 0,025 mol N2O và 0,15 mol NO. Vậy số mol HNO3 đã bị khửở trên và khối lượng muối trong dung dịch Y là 

Câu 41: Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOCH=CH2, CH3COOH và OHC-CH2-CHO phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa 54 gam Ag. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 0,28 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là 

Câu 42: Cho cân bắng xảy ra trong bình kín: Cr + CO2k  \rightleftharpoons  2COk

Yếu tố tác động vào hệ phản ứng mà không làm thay đổi sự dịch chuyển cân bằng của hệ là :

Câu 43: Phản ứng hóa học không sinh ra oxi là 

Câu 44: Hỗn hợp X gồm các kim loại Mg, Al, Zn. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (ở đktc). Cũng lấy m gam X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và (m + a) gam muối. Giá trị của V và a lần lượt là 

Câu 45: Đốt cháy hỗn hợp kim loại gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích khí clo trong hỗn hợp X là 

Câu 46: Có 5 dung dịch riêng biệt chứa trong 5 ống nghiệm không dán nhãn gồm: Na2S, BaCl2, AlCl3, MgCl2 và Na2CO3. Không dùng thêm thuốc thử bên ngoài có thể nhận biết được nhiều nhất bao nhiêu dung dịch trong số 5 dung dịch trên? 

Câu 47: Cho sơ đồ phản ứng:

 

X, Y, Z lần lượt là

Câu 48: Khẳng định sai là 

Câu 49: Cho 24,5 gam tripeptit X có công thức Gly-Ala-Val tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Đem Y tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thì thu được khối lượng chất rắn khan là 

Câu 50: Hợp chất hữu cơ làm đổi màu dung dịch quì tím (dung môi H2O) là 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Thị Ngọc Linh 50 50 100% 2.28
2 Do Hai Dang 49 49 100% 12.03
3 Kh 48 50 96% 83.72
4 Hòa Thị Hoa 48 49 98% 4.17
5 Phạm Coutinho 47 50 94% 63.75
6 tran dinh quy 47 50 94% 87.55
7 vu 45 50 90% 5.9
8 phamxuanthach 44 49 90% 81.6
9 usain 47 50 94% 69.47
10 Minh Duc Trinh 46 50 92% 75.53
11 Vĩ Đặng 46 50 92% 83.1
12 Trần Thị Hòa 45 50 90% 76.08
13 Trần Chí Thanh 45 50 90% 3.78
14 Hoàng Tiểu Thiên 44 50 88% 90.9
15 hoang van cong 44 50 88% 3.32
16 viettung 43 50 86% 86.28
17 thuy 40 48 83% 11.88
18 nguyenvantruong 38 42 90% 72.57
19 Hang Nguyen 39 50 78% 79.23
20 Hồng Nga 38 45 84% 88.77
21 Quỳnh Mai 42 50 84% 69.6
22 Vũ Thùy Dương 36 50 72% 78.98
23 Quỳnh Anh 37 44 84% 74.72
24 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 37 50 74% 61.7
25 QUỐC HUY 41 50 82% 87.02
26 Xeko Hi 35 50 70% 2.97
27 ha ha 37 50 74% 89.75
28 Lê Văn Tiến 37 50 74% 52.83
29 trần đoan trang 35 47 74% 90.18
30 Thanh Lại 37 50 74% 90.15
31 Đào Văn Lộc 38 44 86% 3.7
32 CSH - 516 39 50 78% 70.12
33 Nguyễn Tiến Dũng 38 50 76% 76.22
34 Lê Vũ Bảo Ngọc 35 50 70% 13.58
35 KHang Đoàn 34 50 68% 89.92
36 Chung Nguyen Huu 34 50 68% 85.62
37 phạm uyên 37 50 74% 89.7
38 nguyen anh tuan 35 49 71% 90.12
39 Tri Minh Aoe 31 44 70% 90.13
40 tran trung kien 32 46 70% 89.23
41 haithanhdang 36 49 73% 90.3
42 trang 31 49 63% 90.07
43 Nguyễn Hồng Nhung 31 50 62% 87.83
44 Nguyễn Văn Lợi 23 36 64% 90.13
45 Bùi Thị Tỉnh 24 31 77% 46.92
46 nguyennhuthoa 26 35 74% 86.75
47 nguyen duc phong 26 37 70% 86.47
48 lê văn sang 20 24 83% 19.68
49 pham thao tram 30 50 60% 86.47
50 Tú Trinh 30 50 60% 81.83
51 Đk Mio SiTy 31 50 62% 62.1
52 hgsjdga 26 35 74% 61.42
53 akatsuki 29 50 58% 88.87
54 Tuy Nguyen 22 26 85% 17.73
55 nguyen linh 31 50 62% 87.13
56 Trang Hà 21 29 72% 45.37
57 dao tuan anh 19 30 63% 84.8
58 Wan Win 20 30 67% 70.85
59 đặng thị hải yến 29 49 59% 90.05
60 laivanhung 23 34 68% 71.25
61 Ngô Hoàng Anh Đức 29 50 58% 90.05
62 Nguyễn Đình Ngọc 27 50 54% 90.2
63 Trịnh Xuyến Chi 30 50 60% 70.17
64 Ngân Giang 31 50 62% 79.35
65 nguyễn khánh 13 19 68% 54.98
66 tu uyen 19 30 63% 46.02
67 Tạ Hoàn Thiện Quân 9 10 90% 14.78
68 nguyễn thị oanh 22 35 63% 56.98
69 phùng văn mạnh 12 16 75% 89.37
70 Đình Văn 16 24 67% 21.77
71 Januzaj 11 17 65% 41.58
72 vũ duy sơn 16 26 62% 45.03
73 huyennguyen 19 32 59% 31.82
74 th 27 50 54% 73.5
75 hoàng tiến dũng 8 8 100% 92.33
76 conan 17 32 53% 41.33
77 Vippro Canhnghiem 8 15 53% 1.7
78 Thu Phong 16 33 48% 90.72
79 nunanunong 9 10 90% 11.15
80 võ trọng hải 18 25 72% 1.53
81 Yeu Vo Thang Ban 9 16 56% 21.52
82 Nguyễn Thị Giang 21 36 58% 90.1
83 Ngọc Dũng 11 20 55% 90.08
84 Trần Đỗ Thịnh Trung 13 21 62% 40.18
85 Tô Thị Hương Thảo 22 45 49% 37.58
86 Johnny 14 30 47% 54.58
87 pham tuong vi 7 10 70% 17.68
88 Đức DAra 8 11 73% 23.6
89 Ngocanh Rubi 22 50 44% 90.78
90 Thế Anh Đỗ 6 9 67% 42.37
91 pham thanh tuan 4 5 80% 122.43
92 Quỳnh Mai 20 50 40% 52.37
93 Oriole Nacked Maid 9 11 82% 14.78
94 Chong Gió 24 50 48% 86.87
95 Anh Abnhs 2 2 100% 21.45
96 Khanh Lang 19 50 38% 71.83
97 dungdiudang 8 10 80% 14.77
98 Doong Doong 17 33 52% 65.73
99 nguyendieulinh 23 41 56% 80.18
100 hoang dai ca 11 26 42% 58.02
101 Vũ Hữu Bảo 23 50 46% 65.85
102 nguyen the tai 4 5 80% 13.37
103 Nguyen Thanh Cong 2 3 67% 4.67
104 pham hieu 6 8 75% 4.48
105 My Hang 9 22 41% 12.62
106 Linh Cheng 3 4 75% 12.17
107 Nguyễn Đình Công 3 5 60% 90.5
108 Mai Liên 4 5 80% 4.03
109 Nguyễn Tuấn Anh 18 50 36% 1.25
110 Bạch mi linh 0 0 0% 7.63
111 hoahuongduong 1 5 20% 16.18
112 le dinh quang 0 0 0% 90.02
113 boy ngeo co don 0 0 0% 0.12
114 võ thịnh sơn 45 49 92% 60.28
115 dang phuoc cong 0 0 0% 90.15
116 Hương Bùi 16 35 46% 90.57
117 huudai 14 24 58% 91.07
118 Đạt Đạt 0 0 0% 0.27
119 Lê Minh Tân 0 0 0% 0.08
120 Vũ Trần 44 50 88% 80.1
121 Minh Kỳ 32 42 76% 78.87
122 Huỳnh Thị Hiển 0 0 0% 0.27
123 Dang Khoa 5 10 50% 3.2
124 Đức Lì Lợm 3 7 43% 2.7
125 S Ơn Sơn 1 2 50% 10.08
126 đô hưu 0 1 0% 0.48
127 Ngô lê thanh hải 0 1 0% 0.33
128 Nhi Yến 8 20 40% 25.23
129 Thầy Phạm Quốc Vượng 3 10 30% 0.18
130 Linh Đặng 2 6 33% 26.87
131 Cam Tu Nguyen 0 1 0% 0.55
132 cà thị hà thanh 9 24 38% 42.53
133 ThanhDensher 19 50 38% 50.33
134 tranquoctoan 5 13 38% 42.65
135 Trần Vỹ 0 2 0% 4.8
136 Lê Văn Dũng 20 50 40% 26.88
137 Linda Hông 16 50 32% 40.67
138 Nguyen Huy hu 18 50 36% 65.78
139 tails quach 8 36 22% 15.7
140 nguyen tien dai 3 14 21% 52.62
141 phuong anh 15 49 31% 31.57
142 duongxuanngoc 14 50 28% 77.63
143 Trần Thành Vinh 17 50 34% 21.12
144 Trần Quang Học 13 50 26% 17.68
145 lan anh 6 50 12% 55.37

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12