Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 11: Cho m gam bột kim loại R hóa trị 2 vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được giảm 0,24 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu. Cũng cho m gam bột kim loại trên vào dung dịch AgNO3 dư, đến khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được tăng 0,52 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu. Kim loại R là

A. Sn.  

B. Cd. 

C. Zn. 

D. Pb.

Câu 12: Hỗn hợp X gồm Mg và Fe hoà tan vừa hết trong dng dịch H2SO4  4,9% thì thu được dung dịch chứa 2 muối trong đó nồng độ % của FeSO4 = 3%.Nồng độ % của MgSO4 là :

A. 3,25%

B. 4,41%  

C. 3,54%

D. 4.65%

Câu 13: E0pin(Zn-Cu) = 1,1 V; E0Zn2+/Zn = -0,76V; E0Ag+/Ag = +0,80V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là 

A. 1,14V

B. 0,34V

C. 0,56V

D. 0,46V

Câu 14: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn 

A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa

B. kẽm đóng vai tròn anot và bị oxi hóa

C. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hóa

D. sắt đóng vai tròn catot và ion H+ bị oxi hóa

Câu 15: Điện phân dd chứa m gam hỗn hợp NaCl và Cu(NO3)2 đến khi dd hết màu xanh thì ở anot thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí A, Biết tỉ khối của A so với H2 là 29. Giá trị m là

A. 53 gam

B. 49,3 gam

C. 32,5 gam

D. 30,5 gam

Câu 16: Điện phân (với điệc cực trơ) một dd goàm NaCl và CuSO4 có cùng số mol , đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân, Sản phẩm thu được ở anot là

A. Khí Cl2 và H2

B. Khí Cl2 và O2

C. Chỉ có khí Cl2

D. Khí H2 và O2

Câu 17: Cho các giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử

Cặp oxi hóa/ khử     M2+/M              X2+/X               Y2+/Y     Z2+/Z

E0(V)                      -2,37                -0,76                -0,13     +0,34

Pin có suất điện động chuẩn lớn nhất và nhỏ nhất là 

A. pin M - Z và pin X - Y

B. pin M-Z và pin Y-Z

C. pin X-Z và pin X-Y

D. pin X-Z và pin Y-Z

Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dd HCl (dư) thu được dd Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dd NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa gồm

A. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2                     

B. Fe(OH)3 và Zn(OH)2

C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2           

D. Fe(OH)3                                               

Câu 19: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dd CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trở) đều có đặc điểm chung là

A. ở catot xảy ra sự oxi hóa : 2H2O + 2e → 2OH+ + H2         

B. ở anot xyar ra sự oxi hóa : Cu → Cu2+ + 2e

C. ở catot xảy ra sự khử : Cu2+ + 2e → Cu

D. ở anot xảy ra sự khử : 2H2O →O2 + 4H+ + 4e

Câu 20: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

A. Ba, Ag, Au

B. Al, Fe, Cr

C. Mg, Zn, Cu

D. Fe, Cu, Ag

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com