Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Bất PT và hệ PT mũ và lôgarit

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình

Bài tập luyện

Câu 1: a) Gỉai phương trình :

 

b) Cho một đa giác đều n đỉnh , n ε N và n≥3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo.

Câu 2: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} log_{\sqrt{2}}x - log_{2}(y+1)=0\\ \sqrt{x+1}= y-2x \end{matrix}\right. (x, y ∊ R)

A. (x;y) = (3;-8)

B. (x;y) = (3;5)

C. (x;y) = (3;8)

D. (x;y) = (-3;8)

Câu 3: Giải phương trình 1+log_{\sqrt{2}}\sqrt{x^{2}-3x} = log4(2x-1)2\frac{1}{2}log_{\sqrt{2}}(x+1)

A. x= \frac{5-\sqrt{45}}{8}

B. x=- \frac{5-\sqrt{41}}{8}

C. x = \frac{5-\sqrt{41}}{8}

D. x= \frac{5+\sqrt{41}}{8}

Câu 4: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4^{x}+2^{x+2y}=2.16^{y}\\ log_{2}y.log_{2}(x-y)=log_{2}x-log_{2}y \end{matrix}\right. (x,y ∊  R)

A. (x;y) =(4;2) ; (x;y)=(1;\frac{1}{2})

B. (x;y) =(4;2)

C. (x;y) =(4;-2) và (1;\frac{1}{2})

D. (x;y) =(4;2) và (-1;- \frac{1}{2})

Câu 5: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x-1}+\sqrt{2-y}=1\\ log_{\sqrt[3]{9}}(9x^{2})+log_{3}\frac{1}{y^{3}}=3 \end{matrix}\right. (x,y ϵ R)

A.  (x; y) = (2; -2) 

B. (x; y) = (1; 1) và (x; y) = (2; 2) 

C. (x; y) = (1; 1) 

D. (x; y) = (1; 1) và (x; y) = (-2; -2) 

Câu 6: Giải phương trình log2 \frac{4^{x}-2^{x}+1}{2.16^{x}-2.4^{x}+1}= 2x(2.8x – 3.2x + 1)

A.  x = 1 ; x = log2\frac{-1-\sqrt{3}}{2}

B.  x = 0 ; x = log2\frac{-1-\sqrt{3}}{2}

C.  x = 0 ; x = log2\frac{-1+\sqrt{3}}{2}

D.  x = 1 ; x = log2\frac{-1+\sqrt{3}}{2}

Câu 7: Giải phương trình: log3(3x +1).log3 (3x+2 +9)=3

A. x = log72

B. x = log52

C. x = log32

D. x = log42

Câu 8: Giải bất phương trình: 2^{x^{3}+x^{2}-1} + 2^{x^{3}} < 2^{x^{2}-\sqrt{x+1}} + 2^{1-\sqrt{x+1}}

A.  Tập nghiệm S = [-1; 3)

B.  tập nghiệm S = [-1; 2)

C. Tập nghiệm S =  [-1;0)

D. Tập nghiệm S = [-2;0)

Câu 9: Giải bất phương trình : 2^{log_{\sqrt{2}}^e_2x}+ 4^{log_{2}^{2}x} - 20 ≤ 0

A.  \frac{1}{2} ≤ x≤-1

B.  \frac{1}{2} ≤ x≤2

C.  \frac{1}{2} ≤ x≤1

D.  \frac{1}{2} ≤ x≤-2

Câu 10: Giải hệ phương trình: \left\{ \begin{array}{l} {3^{x + 3y - 2}} + {6.3^e_y^2} + 4x - 2 = {3^{5y - 3x}} + {2.3^e_{\left( {y + 1} \right)}^2}\\ 1 + 2.\sqrt {x + y - 1} = 3.\sqrt[3]e_3y - 2x \end{array} \right.

A.  (2; 3), ({\frac{11}{4};\frac{9}{2}})

B.  (2; 2), ({\frac{11}{4};\frac{9}{2}})

C.  (1; 1), ({\frac{11}{4};\frac{9}{2}})

D.  (1; 2), ({\frac{11}{4};\frac{9}{2}})

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com